متی باب ۱۱ آیه ۲۸

image_pdfimage_print

متی باب 11 آیه 28
متی باب ۱۱ آیه ۲۸

متی باب ۱۱  آیه ۲۸

«بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد.