درس ۲ مسیح کیست

image_pdfimage_print

۲۰- تثلیث سه گانه چیست؟ 

الف-  اصل این لغت سر زبان یونانی به مفهوم  ” سه در یک ”  است. این کلمه در انجیل وجود ندارد . اما به صرف اینکه این لغت به فهم چگونگی آشکار شدن خدا بر انسان ، کمک میکند، ما غالبا از آن استفاده میکنیم . 

ب- خدا یگانه است ولی او خود را در سه شخصیت بر ما آشکار میکند، پدر – پسر و روح القدوس .

پ- مسیحیت به خدای واحد و یگانه عقیده دارد . ما فقط او را میپرستیم .

تثنیه باب ۶ ایه ۴

ت- پدر، پسر و روح القدوس در ذات و ماهیت یک هستند. 

* هر سه در قدرت ، جلال ، ابدیت و پرستش برابرند. هر سه دارای یک اراده و ویژهگی می باشند. دارای یک حکمت اند و در عمل با یکدیگر موافق .

**هر سه در عمل در اتحاد هستند .مثلا در آفرینش ، نجات و رستگار سازی 

پیدایش باب ۱ ای ۱-۲

کولوسیان باب ۱ ای ۱۶-۱۷ 

اول پطرس باب ۱ آیه ۱-۲ 

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۷ و ۲۳ 

س – در عین حال از یکدیگر مجزا میباشند 

پیدایش باب ۱ آیه ۲۶ 

پیدایش باب ۱۱ آیه ۶-۷

متی باب ۳ آیه ۱۶-۱۷ 

ش- هر سه ، یک هستند 

۱-پدر- پسر- روح القدوس ،  سه خدای مجزا که هماهنگ عمل میکنند ، نیستند .

۲- همچنین خدا ، موجودی نیست که بر حسب اتفاق سه کلاه متفاوت بر سر بگذارد . ( مثال مردی که پسر برای مادرش ، و همسر برای زنش ، و پدر برای فرزندانش میباشد. ) 

۳- بهترین مثال : آب 

* آب به شکل جامد (یخ) ،   مایع (در لیوان )    و گاز (بخار آب )  وجود دارد . فرمول شیمیایی هر سه یکیست  H2 O. ولی هر یک خوصوصیات کاملا متفاوتی دارند . 

** پدر – پسر- روح القدس  مجزا ولی خدای برابر میباشند .

ص- تثلیث از اسرار ایمان مسیحی است . این همان جاییست که انسان محدود باید تسلیم فهم و اندیشه خدای نامحدود خود شود  تا خداوند این راز را بر او آشکار کند. 

ماهیت دوگانه مسیح یعنی چه؟ 

عیسی همزمان انسان و خدا است . او صد در صد  خدا و صد در صد  انسان است.  او در عین قدوسیت با  طبیعت انسانی عمل میکند .

رومیان باب ۱ آیه ۳-۴

کولوسیان باب ۲ آیه ۹-۱۰ 

اول یوحنا باب ۴ آیه ۲-۳

۲۲- اثبات و تایید کلام در مورد قدسیت مسیح کدام است؟

۱ – مسیح ، “کلمه “خداست  که از ابتدا پیش از آنکه عیسی در جسم متولد شود بوده است . وقتی که کلمه جسم پوشید در قالب مرد ، یوسف به هدایت فرشته ای نام او را عیسی نهاد. این واقعه درواژه  ” تجسم ” خوانده میشود .

یوحنا باب ۱ آیه ۱-۱۴ 

یوحنا باب ۱ آیه ۱۴-۱۵ 

* یحیی تعمید دهنده ، شش ماه پیش از مسیح به دنیا آمد . با این وصف او  اعلام میکند که مسیح پیش از او بوده است .

یوحنا با ۸ آیه ۵۶-۵۹

 ** مسیح اعلام میکند که پیش از ابراهیم شده بود ، و این در حالی  است  که ۱۹۰۰ سال از مرگ ابراهیم میگذشته است .

یوحنا باب ۱۷ آیه ۵

***مسیح با پدر ازجلال خود  پیش از آفرینش  سخن میگوید 

۲- عیسی مسیح خود را پسر خدا معرفی میکند . یهودیان باور داشتند که هر پسر کپی از پدر خود میباشد . وقتی عیسی خود را پسر خدا خواند ، منظور او الهی بودن و قدوس بودن خود بود . این امر برای دشمنان او بسیار سنگین بود و در نهایت به نقشه قتل او منتهی شد. 

یوحنا باب ۵ آیه ۱۷-۱۸

یوحنا باب ۱۰ آیه ۳۰-۳۳

یوحنا باب ۱۴ آیه ۷-۱۰

عبرانیان باب ۱ آیه ۲-۳ 

۳- عیسی خود را مسیح منجی موعود معرفی  و اعلام مکند. “مسیح ” لقب پادشاه الهی و آسمانی محسوب میشد  . و ادعای مسیح بودن برابر با ادعای خدایی به حساب می آمد .

اشعیا باب ۹ آیه ۶ 

متی باب ۱۶ آیه ۱۵-۱۷

۴- عیسی مسیح ، میپذیرفت که ستوده و پرستیده شود. مطابق با حکم اول و دوم  ده فرمان ، پرستیدن جز خدا را شایسته نیست و این مسئله  در آن زمان کفر به حساب می آمد . مسیح به خداوندی خود اشاره میکند وقتی که ستایش و پرستش ها را میپذیرد و حرمت مینهد .

متی باب ۲۱ آیه ۱۵-۱۶

لوقا باب ۱۹ آیه ۳۷-۴۰ 

۲۳- تایید ماهیت انسانی مسیح را در کجای کلام میتوان مشاهده نمود ؟ 

الف- مسیح علیرغم ذات الهی خود  ، از امتیاز و جلال آسمانی خود صرف نظر کرد و جسم پوشید. او گرسنه میشد ، خسته میشد. درد و رنج های انسانی را حس میکرد . متکی به پدر بود همانند هر مرد دیگری .

ب- زندگی او بدینگونه نبود که به سبب قدرت آسمانی خود زندگی آسان تر از دیگران را  تجربه کند. بلکه رنج زیادی را متحمل شد و در تجربه و وسوسه چون هر انسان دیگر  قرار داده شد .به سبب این آزمایشات او را کاهن اعظم میخوانیم. 

فلیپیان باب ۲ آیه ۶-۸

دوم قرنتیان باب ۸ آیه ۹

عبرانیان باب ۲ آیه ۱۴-۱۸

۲۴-  تولد از باکره :

الف – مریم دوشیزه یی باکره بود وقتی نطفه عیسی را از طریق روح قدوس خدا دریافت کرد. به زبان دیگر ، بوجود آمدن نطفه مسیح در خود معجزه آسا بود.

ب – مریم مادر عیسی بود و خدا پدر عیسی . یوسف به همسری مریم در آمد ولی پدر اصلی عیسی نبود. زندگی و رابطه زنا شویی یوسف و مریم  پس از تولد مسیح آغاز شد .

مریم و یوسف ، پس از تولد عیسی صاحب فرزندان دیگری شدند. 

پ. تولد مسیح از مریم باکره قسمتی از چگونگی ماهیت دوگانه مسیح را تشریح میکند. 

متی باب ۱ آیه ۱۸-۲۵

لوقا باب ۱ آیه ۳۴-۳۵

اشعیا باب ۷ آیه ۱۴

متی باب ۱۳ آیه ۵۵-۵۶

۲۵- مقصود از بیگناهی مطلق مسیح چیست ؟

الف – اگرچه مسیح یک مرد بود ، ولی او هرگز مطابق نفس انسانی و گناهکار رفتار نکرد.  او چون ما به طبیعت گناهکاری که از آدم به میراث برده ایم آلوده نشد . بعد ها نیز در طول زندگی تمامی وسوسه ها را نهیب داد و مقابله کرد و همواره صالح زیست . 

ب- عیسی در آزمایشات و وسوسه ها بیگناه و پاک باقی ماند .او بر هر وسوسه غالب آمد چون با تکیه کامل بر روح القدوس میزیست . او هرگز سعی نکرد به قوت انسانی خود زندگی کند .

دوم قرنتیان باب  ۵ آیه ۲۱

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۵

اول پطرس باب  ۲ آیه ۲۲

اول یوحنا باب ۳ آیه ۵

۲۶- چرا خدا مسیح را به زمین فرستاد ؟     

الف- عیسی لغت یونانی معادل با یوشوا  به زبان عبری است .این لغت به معنای ” خداوند منجی ” است. 

ب-  راه های شرارت و گناهان انسان ، انسان را از خدا جدا و دور کرد. پس خدا پسر خود را فرستاد تا انسان را از گناه نجات دهد. 

یوحنا باب ۳ آیه  ۱۶-۱۸ 

متی باب ۱ آیه ۲۱ 

تکالیف بخش ۲ :

۱- تثلیث سه گانه را توضیح دهید :

۲- ماهیت دو گانه مسیح به چه معناست ؟

۳- “کلمه” در انجیل یوحنا باب یک ، اشاره به چه کسیست ؟ تشریح کنید.

۴- تولد از باکره را تشریح کنید .

۵ – چگونه مسیح در ذات قدوس بود ؟

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید