درس ۷ عهد ها . بخش دوم

image_pdfimage_print

۷۴ –  نقشه و پیش سابقه عهد ابراهیم چیست ؟

الف ) پس از آنکه خدا با نوح عهد بست ، نوح مشروب نوشیده ، مست شد . پسرش هام ، که او را در وضعیت خطر ناکی  دید ، مشغو ل   به تمسخر پدرش  شد.  ستیز و یاغی گری   نیمرود    که سلحشوری از خانواده هم بود ،بر علیه خدا  منجر به گنگی  و پراکندگی زبان در برج بابل شد. انسان بیش از هر زمان بی خدا شده بود.

ب) خدا از بت پرستی به نام ابراهیم از خانواده شم استفاده نمود تا عهد  بعدی خود را با انسان   ببندد .

۷۵ –  عهد خدا با ابراهیم چه بود ؟

۱ . این عهد مصالحه آمیز ترین  عهد ی  بود که خدا با انسان بسته است . که نسلی  طبیعی و روحانی از مردان و زنان خدا را تولید کرد .  که از این نسل   ناجی مسیح می بایستی ظهور می کند . این عهد با ابراهیم بسته شد و این تایید شامل حال  اسحاق و یعقو ب و کل قوم یهود نیز   شد .

۲ .  ابراهیم به عهد خود با خدا با ایمان  وفا نمود و موجب رضایت خدا شد .

رومیان باب ۴ آیه ۳

۳ .   وعده خدا در این پیمان قطعی و غیر قبل فسخ بود.

عبرانیان باب ۶ آیه ۱۳ ۱۸

۷۶ – متن عهد خدا با ابراهیم  چیست  ؟

کلام قرارداد این عهد را در پیدایش باب ۱۲ ، آیه های ۱-۳ و  باب ۲۲ آیه های ۱۷-۱۸ می یابیم .

۱ . خدا به ابراهیم وعده برکات  شخصی   داد .

۲ . خدا به ابراهیم وعده داد که او موجب      برکت دیگران خواهد شد.

۳ . خدا به ابراهیم وعده داد که دیگران موجب  برکت او خواهند   شد .

۴ . خدا به ابراهیم ابراهیماد که  تمامی دنیا از طریق ابراهیم برکات دریافت می کنند . ” وعده ظهور  مسیح از طریق نوادگان ابراهیم تحقق یافت .”

۵ . خدا به ابراهیم وعده داد که ذریت و نوادگان او غیر قبل شمارش می شود.

۶ . خدا به ابراهیم وعده سرزمینی برای زندگی داد .

۷ . خدا وعده داد که هر که را که ابراهیم را برکت دهد ، برکت داده و هر آنکه را که از نادانی ابراهیم را لعنت کند ، لعنت خواهد کرد .

پیدایش باب ۱۲ آیه ۱-۳

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۶- ۱۸

۷۷ – قربانی خون در عهد خدا با ابراهیم چه بود؟

* وقتی خدا با ابراهیم پیمان بست ، ابراهیم  پنج حیوان را قربانی کرد.

* ابراهیم خود شخص   واسطه را ایفا نمود.

پیدایش باب ۱۵ آیه ۹-۱۰

۷۸ – مهر قرارداد خدا با ابراهیم چه بود ؟

سنت ختنه مهر امضای این پیمان بود . پس اگر کسی ختنه نبود ، وعده شامل حالش نمی شد .

پیدایش باب ۱۷ آیه ۱۰-۱۴

۷۹ – آیا عهد خدا با ابراهیم از نوع غیر شرطی بود؟

بلی . اگر چه که بعضی افراد باید از این عهد خارج می ماندند . خدا به ابراهیم با سوگندی قول داد و تایید این عهد را شامل اسحاق و یعقوب نمود . قصد خدا برکت بخشیدن به خانواده ابراهیم است.

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۶-۱۸

پیدایش باب ۱۰۵ آیه ۸-۱۰

۸۰ –  زمینه عهد خدا با موسی چیست ؟

وقتی قوم یهود به علت قحطی  به مصر فرار کردند ، به عادات قدیم خود باز گشتند و شروه به بت پرستی کردند . آنان بردگان مصریان شده و ۴۰۰ سال زیر سلطه آنان باقی ماندند . وقتی بالاخره با اشک ها در حضور خدا گریستند ، خدا عهد خود را به یاد آورد و موسی را برای نجات آنان فرستاد . اگرچه خدا قوم را از اسارت رهانید ، ولی  از اسارت  قلب قلبشان رها نشدند  .

۸۱ – عهد خدا با موسی چه بود؟

خدا با قوم اسراییل عهد بست . قانون و شریعت به این قوم داده شد تا انتظار خدا را از خویش دریابند. و این پیمان اساس استانداردی شد برای قوانین مدنی ، اخلاقی و تشریفاتی .

۸۲ – متن قرارداد خدا با موسی چیست ؟

مراجعه شود به کتاب خروج باب ۲۰ -۴۰  و لاویان ۱-۲۷ . قسمت اعظم کتاب اعداد و تثنیه . شناخته شده ترین قسمت این عهد همان ده فرمان است .

۱. خدا وعده داد که هر آنکه عهد او را نگاه دارد را برکت دهد .

۲. خدا وعده داد که هر آنکه را که قانون او را بشکند ، لعنت کند.

۳. انتظار پاسخ ایمانی که در عهد ابراهیمی مشاهده می شد ، با شرط اطاعت دقیق از قوانین جایگزین شد .

خروج باب ۲۰ آیه ۱-۱۷

۸۳ –  قربانی در عهد خدا با موسی چگونه بود ؟

* حیوانات بسیاری به عنوان قربانی ضروری بود. دلیل نیاز به هر قربانی با جزییات بیان شده بود .( این جزییات در کتابهای لاویان ، اعداد و تثنیه یافت می شوند. )

 * واسطه های این عهد موسی و هارون و کا هنا نی از همین خانواده یعنی از قوم لاوی بودند .

۸۴ – مهر این عهد کدام بود؟

روز سبت مهر و نشانه این پیمان بود . هر هفته قوم اسراییل با نگاه داشتن روز سبت و قوانین آن به خود یاد آور عهد خود با خدا می شدند .

خروج باب ۳۱ آیه ۱۲- ۱۷

۸۵ – آیا عهد خدا با موسی پیمانی غیر مشروط بود ؟

خیر . اسراییل عهد خود را با خدا شکست اما خدا پیمان جدیدی را به آنان وعده داد .

ارمیا باب ۳۱ آیه ۳۱ -۳۲

۸۶ – زمینه عهد خدا  با داود چه بود ؟

خدا همواره از طریق کاهنان ، پیامبران  و مردان ایمان بر قوم اسراییل حکومت کرده بود . اسراییل حکومت خدا یی را طالب نبود و نزد خدا برای یک پادشاه منتخب دعا   نمودند .  شائول پادشاه منتخب خدا بود ولی قلب شائول طالب جلب رضایت  خدا نبود . پس خدا شائول را رد کرده و داود را مسح نمود.

۸۷ – عهد خدا با داود چه بود؟

این پیمان گسترش عهد ابراهیم بود . خدا به داود وعده داد که  پادشاهی او پر برکت خواهد بود و همچنین نوادگان او سلطنت خواهند کرد .

۸۸ – متن عهد خدا با داود کدام است؟

این متن را در کتاب دوم سمو ییل باب ۷ و اول تواریخ باب ۱۷ مشاهده می شوند .

۱ . خدا وعده امنیت به اسراییل داد .

۲ . خدا وعده پیروزی به اسراییل را داد .

۳ . خدا به داود وعده داد که همواره از نوادگان او بر سلطنت خواهد نشست .

نهایتا این وعده از طریق عیسی مسیح جاودانه   شد .او که شاه شاهان است .

دوم سموییل باب ۷ آیه ۱۰-۱۶

۸۹ – سمبل قربانی خون در عهد داود کدام است ؟

* در  این عهد  از همان الگو که در پیمان موسی استفاده شد استفاده میشود .

** واسطه در این عهد کاهنان لاوی اسراییل بودند . داود نقش پادشاه – کاهن را در موارد خاص ایفا می کند.

۹۰ – نشانه مهر و امضا قرارداد داودی کدام است ؟

این نشانه خورشید ، ماه و ستاره هاست . خدا به داود وعده داد که عهد او تا زمانی که خورشید باقیست ، پایدار می ماند .   پس هر بر که اسراییل خورشید را می بیند ، می داند که خدا بر عهد خود وفادار است .

مزامیر باب ۸۹ آیه ۳۴- ۳۷

۹۱- آیا عهد داودی  پیمانی بدون شرط بود؟

بله . مدار پادشاهی داود تا  عیسی مسیح  ادامه می یابد که شاه شاهان و خدای خدایان است.

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۲۹-۳۰

مکاشفه باب ۱۹ آیه ۱۶

۹۲ – زمینه عهد جدید چه بود ؟

از زمان عهد موسی ، بشر به خاطر گناه خویش قربانی خون می داد و خون قربانی گناه او را می پوشانید ولی آن را نمی بخشانید. و انسان به قوت خود قادر به حفظ عهد نبود .

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۳-۴

۹۳- عهد جدید چیست ؟

۱ . عهد جدید عهدیست که انسان را از درون متحول می کند ، این تغییر تحمیلی از بیرون نیست .

۲ . در عهد جدید ، خدا نخست به قلب انسان می پردازد .  چون انسان مشکلی در قلب خود دارد و قادر به حفظ عهد خود با خدا نیست و مدام آن را می شکند . پیروی از قوانین موسی و یا هر قانون دیگری نمیتواند قلب انسان را  تغییر دهد. هیچ عمل نیکویی ، هر چقدر که کامل باشد توانایی  تبدیل قلب انسان را ندارد . تنها روح قدوس خدا قادر است که قلب ها را تغییر دهد .

۳ . این تبدیل و تحول قلبی وقتی اتفاق می افتد که ما اسی مسیح را به عنوان ناجی و خدای خود می پذیریم و با خون عیسی  پاک و تقدیس  می شویم. و فقط در این شرایط است که روح القدس بر مقاومت درونی قلب گناه کار ما غالب می اید  .

ارمیا باب ۱۷ آیه ۹

اشعیا باب ۲۹ آیه ۱۳

حزقیال باب ۳۶ آیه ۲۶

۹۴ – متن عهد جدید به چه صورت است ؟

متن این عهد در عهد عتیق و عهد جدید یافت می شود .

۱. خدا وعده نجات کامل و بخشش گناهان و زندگی جدید را می دهد .

۲. خدا به امتهای غیر یهود که ایمان می آورند وعده برکت می دهد .

۳. خدا وعده می دهد که روح القدس بر آنانیکه ایمان آورند  خواهد ریخت  .

۴. خدا وعده شفای جسمانی می دهد.

۵. خدا وعده نجات و آزادی  از دیو ها ی شیطانی را میدهد .

۶. خدا وعده حیات جاودان می دهد .

۷. خدا وعده زحمت و عذاب دایم به آنانی که مسیح را به عنوان ناجی نمی پذیرند، میدهد .

 * شرایط و الزام این عهد توبه از گناهان و ایمان به خدای زنده و اطاعت روح القدس می باشد .

اشعیا باب ۵۹ آیه ۲۰-۲۱

ارمیا باب ۳۱ آیه ۳۱-۳۴

۹۵ – قربانی خون در عهد جدید کدام است ؟

الف. خون عیسی  مسیح که  بر صلیب ریخته شد محکم کننده این پیمان است .

ب. عیسی خود نقش واسطه و کهن را بین ما انسان گناه کار و پدر که عادل مطلق است ایفا می کند .

مسیح به تنهایی نقش همه کاهنان پیشین را تکمیل کرد و از هر یک آنان پیشی گرفت .

اول پطرس باب ۱ آیه ۱۸-۲۰

۹۶ – مهر و امضای عهد جدید کدام است ؟

الف. روح  القدس مهر و مدرک ما برای آن خلقت جدید یست که در عهد جدید به ما وعده داده شده است .

ب. ختنه که زمانی علامت ظاهری عهد بود ، جای خود را با روح القدس که در قلب عمل می کند عوض نمود .

افسسیان باب ۱ آیه ۱۳- ۱۴

کلسیان باب ۲ آیه ۱۱- ۱۲

۹۷ – آیا عهد جدید پیمان بی قید و شرط است ؟

الف. بله . یک پیمان بی قید و شرط پیمانیست که خدا به ما قول میدهد حتی اگر ما در به انجام آوردن آن شکست خوریم. خدا شروط جدیدی قرار داد که تولد و زندگی جدیدی را برای ما به ارمغان می آورد .  پیشنهاد نجات وابسته به اعمال ما و شایستگی ما ندارد .بلکه بر اساس فیض خدا می باشد . ما هرگز نمیتوانیم لیاقت دریافت فیض او را داشته باشیم، و فقط آن را به فیض دریافت می کنیم.

ب. عیسی مسیح نه تنها قانون را به تور کامل بر آورده کرد ، بلکه تمامی عهد های پیشین را نیز .

۱. مرگ و قیام مسیح مقصود مشخص شده ی نخستین را در مورد عهد عدن اجرا و کامل کرد .

۲. عیسی مسیح همان بذر و نطفه رستگاریست که در عهد آدم وعده داده شد .

۳. مسیح وعده خدا را به نوح انجام رساند که در روزهای آخر طوفان سیل بر زمین واقع نخواهد شد ، بلکه آتش .

۴. هر فردی که در عهد جدید پیمان می بندد ، از فرزندان روحانی اسراییل محسوب می شود و از این طریق پیمان ابراهیمی نیز مهیا شده است .

۵. عیسی مسیح قانون موسی را نیز تکمیل کرد .از آنجا که خود قربانی کامل و اعظم برای گناه انسان شد.

۶. عیسی مسیح پادشاهی از خاندان داود است که پادشاهی او بی زوال و ابدیست .

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید