درس ۱۲ تقدیس

image_pdfimage_print

۱۴۹- تقدیس چیست ؟

زمانیست که که نجات را در جان دریافت می کنیم. این پیشرفت تدریجی و مداوم با تولد تازه آغاز می شود و تا موقع مرگ یا ربوده شدن ادامه می یابد . 

فیلیپیان باب ۲ آیه ۱۲-۱۳ 

رومیان باب ۱۳ آیه ۱۱

 دوم پطرس باب ۱ آیه ۱۰-۱۱ 

دوم تیمو باب ۲ آیه ۱۰

۱۵۰- معنی لغت  “تقدیس”  چیست ؟

این لغت از قدوس ریشه گرفته و به معنای جدا شده و مجزا است . تقدیس شدن یعنی وقت خدا شدن. یک روند دو برابر است . به این مفهوم که هم زمان که از گناه و خلقت کهنه خود جدا می شویم ، این جدایی نزدیکی به خدا را فراهم می کند . 

اول قرنتیان باب ۱ آیه ۲ 

افسسیان باب ۴ آیه ۲۲-۲۴ 

۱۵۱- معنی لغت “سنت” یا ” مقدس”  چیست ؟

این لغت نیز از کلمه قدوس ریشه گرفته . همه آنها که تولد دوباره را دریافت کرده اند مقدسین هستند. به این معنا که خدا آنان را از گناه و زندگی پیشین جدا کرده  و از بندگی شیطان آزاد نموده . این کلمه به طور متداول و عامیانه در مورد  مسیحیان استفاده می شود پس اشتباه است اگر این مفهوم را با مفهوم خاص یا پیشرفته برداشت کنیم. 

فیلیپیان باب ۱ آیه ۱ 

کلسیان باب ۱ آیه ۱۳ 

اعمال رسولان ۲۶ آیه ۱۷-۱۸ 

۱۵۲- چرا باید تقدیس شویم ؟ 

پس از عادل شمرده شدن و دریافت نجات در روح و تحول قلبی ما ، جان ما نیز نیاز دارد به همان موازات نجات را دریافت کند. چون این کافی نیست که در ملکوت خدا زندگی کنیم .باید چون شهروند این ملکوت نیز رفتار کنیم. 

رومیان باب ۱۵ آیه ۱۶ 

۱۵۳- چه کسی کار تقدیس جان ما را در ما کامل می کند ؟

روح القدس مامور تغییر زندگی ماست . و اگر با او همکاری کنیم به شباهت خداوندمان عیسی  مسیح  در می آییم. 

اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۱ 

دوم تسلوکیان باب ۲ آیه ۱۳ 

۱۵۴- بخش های برجسته جان ما کدامند ؟

الف. ذهن – افکار ما در آن شکل می گیرند .

ب. اراده – انتخاب های ما در آن تصمیم گیری می شوند. 

ج. احساس – احساسات ما در آن جهت می گیرند .

۱۵۵- چه اتفاقی رخ می دهد وقتی نجات در  اندیشه و فکر ما واقع می شود ؟ 

خدا افکار ما را تازه می کند . خدا افکار ما را دگرگون می کند . ترس های ما به ایمان و فکر های نفسانی ما به افکار روحانی مبدل می شوند . خود پسندی و نفس پرستی ما به فداکاری تبدیل میشود. و خدا به ما می آموزد چگونه به طریقی جدید بیاندیشیم. 

رومیان باب ۱۲ آیه ۲ 

افسسیان باب ۴ آیه ۲۳ 

کلسیان باب ۳ آیه ۱۰ 

۱۵۶- چه اتفاقی در ما رخ میدهد وقتی نجات را درمحدوده اختیار و  اراده دریافت می کنیم ؟ 

ما می آموزیم چگونه همه چیز را به او تسلیم کنیم، و هر جا که اشتیاق ما در تضاد با اشتیاق خداست ، اولویت را به خواست او بدهیم. یاد میگیریم که اراده خود را بر وفق اراده او تطبیق دهیم. 

افسسیان باب ۴ آیه ۲۲ 

لوقا باب ۲۲ آیه ۴۲ 

یوحنا باب ۶ آیه ۳۸ 

مزامیر باب ۴۰ آیه ۸ 

۱۵۷- چه اتفاقی می افتد وقتی نجات را در احساسات خود دریافت می کنیم ؟

خدا بالانس و تعادل را در  زندگی احساسی ما بهارمغان می آورد . نحوه تربیت و مشقات و آسیب های ما در رفتار و عکس العمل  ها  ی تاثیر مستقیم دارند . اغلب در طی سالیان سختی یاد میگیریم که با سنگدلی برخورد کنیم. خدا زخمهای روحی ما را مرهم می کند و توازن و هارمونی را در احساسات ما بنا میکند. و می آموزیم تا به ایمان زندگی کنیم ، نه  بر اساس احساساتمان. 

حزقیال باب ۳۶ آیه ۲۶ 

دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۸-۹ 

اول تسلکیان باب ۱ آیه ۶ 

۱۵۸- چه اتفاقی می افتد اگر در پاسخ به درخواست خدا در مورد تغییر شکست خوریم یا کند باشیم ؟ 

اشتیاق خدا در تحول و تغییر ماست تا به شباهت او در آییم. پس به واسطه عشق عظیمش نسبت به ما ، اگر در این مورد سستی کنیم ، ما را تنبیه و توبیخ می کند . 

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۳۲ 

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۵-۱۲ 

یوحنا باب ۱۵ آیه ۲ 

مکاشفه باب ۳ آیه ۱۹ 

 

تکلیف بخش ۱۲ 

۱- تقدیس را تشریح کنید .

۲- چرا باید تقدیس شویم ؟

۳- وقتی نجات را در ذهن، اراده و احساسات خود دریافت میکنیم ، چه اتفاقی در ما روی می دهد ؟

۴- اگر در پاسخ گویی به خدا کند و سست باشیم ، رفتار خدا با ما چگونه خواهد بود ؟ 

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید