درس ۱۹ نبرد روحانی

نبرد روحانی

 

۲۴۲ – عالم روحانی و معنوی چیست ؟

الف . پیش از آنکه خدا جهان فیزیکی را خلق کند و انسان را در آن قرار دهد ، جهان معنوی وجود داشت . وقتی خدا ، خالق کل هستی با قلمرو روح و معنوی سخن گفت ، کل کیهان و کائنات  به قوت او از هیچ به وجود آمد  .

ب . اگرچه جهان روحانی غیر قبل دید با چشم ماست ، ولی کاملا واقعی است و دائما جهان فیزیکی تحت  تاثیر آن می باشد .

ج . برخلاف جهان فیزیکی ، عالم روحانی با حواس پنج گانه غیر قابل ادراک می باشد و فقط از طریق روح قبل مشاهده می باشد .

د . چون انسان دارای روح میباشد ، امکان دسترسی به عالم روح را دارد . متاسفانه بسیاری از انسانها از وجود عالم روحانی بی خبرند. بسیاری از انسانها زندگی خود بدون دریافت وجد از طریق خدمت به خدا سپری می کنند و هراسی از پیامد های بدیهای خویش ندارند .

دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۸

دوم پادشاهان باب ۶ آیه ۱۴-۱۷

اول قرنتیان باب ۲ آیه ۱۲-۱۶

۲۴۳ – چه کسانی نقش اصلی را علم روحانی ایفا می کنند ؟

الف .  خدا و شیطان

ب . فرشتگان در خدمت خدا و دیو ها در خدمت شیطان می باشند .

مزامیر باب ۱۰۳ آیه ۲۰

مکاشفه باب ۱۲ آیه ۹

۲۴۴ – فرشته چیست ؟

الف . لغت فرشته به معنای پیام رسان میباشد .

ب . فرشته یک موجود جاودانه خلق شده برای خدمت و پرستش خداست .

متی باب ۱۶ آیه ۲۷

عبرانیان باب ۱ آیه ۱۴

مزامیر باب ۳۴ آیه ۷

متی باب ۱۸ آیه ۱۰

۲۴۵ – دیو چیست ؟

دیو ها همان فرشتگان سقوط کرده هستند . که برای خدمت به خدا آفریده شده اند ولی با شیطان ملحق شده و خدمت به شیطان را انتخاب کرده اند .

متی باب ۲۵ آیه ۴۱

۲۴۶ – وجوه تفاوت خدا و شیطان چیست ؟
الف . خدا خلق مطلق است و شیطان آفریده ی خداست . برخلاف خدا ، شیطان از تمامی وقایعی که اتفاق می افتد آگاه نیست . همچنین شیطان قادر نیست که در همه جا حاضر باشد . تنها خداست آگاه به همه چیز است و در همه جا حاضر است .

ب. شیطان با خدا برابر و هم قدرت نیست . شیطان دشمنی شکست خورده است و مسیح  در پیروزی سلطنت میکند . خدا هرگز در برابر شیطان مغلوب نمی شود .

ج. شیطان به عنوان یک مخلوق یاغی در داوری خدا محکوم محسوب میشود .

اول قرنتیان باب ۲ آیه ۷-۸

یوحنا باب ۱۲ آیه ۳۱-۳۲

ایوب باب ۲ آیه ۱

کلسیان باب ۲ آیه ۱۰

مکاشفه باب ۲۰ آیه ۱۰

۲۴۷ – ساختار قلمرو شرارت شیطان چگونه است ؟

الف . شیطان به سبب محدودیت های توانایی های خود اجبارا وابسته به دسته بندیهای دیو ها و اجنه میباشد تا قادر به برآوردن مقاصد خود گردد .

۱. شیطان در راس تمامی رده بندی ارواح خبیث می باشد و در نتیجه مسئول اصلی شرارت و بدی هاست .

۲. شاهزادگان و قدرت ها دو گروه از دیو ها هستند که در خدمت شیطان میباشند . این دیوها بر مکانهای جغرافیایی تسلط دارند . به عنوان مثال بر قوم ها و شهر ها . هدف اصلی فعالیت آنان  رهبران دولت ها ، رهبران مذهبی جوامع و رهبران اقتصادی می باشد تا جوامع را هر چه بیشتر به بی خدایی سوق دهند .

۳. سومین رده دیو ها ، ارواح شیطانی هستند که ما با نام های مختلف آنها را می شناسیم ؛ روح هوس ، روح خشم ، روح ترس ، روح نا باوری و غیره . مسولیت اینها در وسوسه و لغزش افراد عادی می باشد .

ب . گرچه ما همیشه از وسوسه شدن به دست شیطان سخن می گوییم ، ولی در واقع او را ملاقات نکرده ایم ، بلکه ارواح پلیدی را که خادمان شیطان می باشند.

افسسیان باب ۶ آیه ۱۲

دانیال باب ۱۰ آیه ۱۳  و ۲۰

۲۴۸ – جنگ روحانی چیست ؟

جنگ روحانی جنگ   بین قوت های شریر و ملکوت خدا میباشد که در دنیای نا مرئی ارواح صورت میگیرد .و گرچ با چشم قادر به دیدن آن نمی باشیم ، ولی کاملا واقعی و تاثیر گزار بر دنیای فیزیکی ما میباشد .

دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۷-۱۸

۲۴۹ – چه کسانی درگیر جنگ روحانی هستند ؟

هر مسیحی مشغول این جنگ می باشد .

۲۵۰ – دشمن ما کیست ؟

دشمن ما شیطان است و نه انسانها . شیطان از انسانها استفاده میکند .پس آنها را به نوعی قربانیهای شیطان  میتوانیم محسوب کنیم ، نه دشمن خود . اگر انسانها را دشمن خود بشناسیم همواره در جنگ با دشمن کاذب خواهیم بود .

افسسیان باب ۶ آیه ۱۲

۲۵۱ – چرا شیطان ما را مورد حمله قرار میدهد ؟

شیطان از خدا متنفر است . او با حسادت در حسرت دستیابی به جلال خداست . ما مسیحیان عاشق خدا هستیم . شیطان به دلیل عشق ما به خدا ما را مورد تهاجم قرار میدهد . به خاطر داشته باشیم که ما تنها نقش کوچکی در این جنگ بزرگ ایفا می کنیم.

اول قرنتیان باب ۱۰ آیه ۲۱

یوحنا باب ۱۵ آیه ۲۰

۲۵۲ – خدا چه حفاظتی در زمان این حمله ها برایمان فراهم می کند ؟

خدا ما را به زره های روحانی مهیا می کند تا در جنگ روحانی پیروز شویم.

افسسیان باب ۶ آیه ۱۰-۱۸

۲۵۳ – اجزای مختلف زره های روحانی مسیحیان کدام است ؟

۱. کمربند حقیقت

۲. جوشن عدالت

۳. نعلین پیام صلح انجیل

۴. سپر ایمن

۵. کلاه خود نجات

۶. شمشیر روح

۷. دعا   .”پرستش و ستایش ”

۲۵۴ – کمربند حقیقت و راستی چیست ؟

کمربند پوشش سرباز را در جای شیه خود نگه میدارد . کمربند جایی بود که شمشیر و غلاف آن به آن آویزان میشد .اگر کمربند حقیقت را به درستی ببندیم ، از دروغ های شریر در امان خواهیم بود.

یوحنا باب ۸ آیه ۳۱-۳۲  و ۳۶

۲۵۵ – جوشن عدالت چیست ؟

جوشن قسمتی از لباس سرباز است که ارگان های حیاتی او را حفاظت می کند . جوشن عدالت ، قلب ما را حفاظت می کند. وقتی عادل و تبرئه شده محسوب می شویم ، و پاک از گناهان و گناهی در ما نیست ،  حساسیت و تاثیر پذیری ما نسبت به وسوسه شریر کمترین میشود.

دوم قرنتیان باب ۵ آیه ۲۱

اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۰-۱۱

۲۵۶ – نعلین پیام صلح انجیل چیست ؟

سربازان همیشه نعلین به پا یعنی آماده حرکت بودند. به عنوان سرباز مسیح بایستی همیشه آماده رساندن پیام انجیل به کسانیکه نیاز دارند باشیم. با تمرکز بر کلام انجیل فرصتی برای نگرانیها ی خود  خواهیم داشت.

متی باب ۲۸ آیه ۱۸-۲۰

اول پطرس باب ۳ آیه ۱۵

۲۵۷ – سپر ایمان چیست ؟

سپر برای متوقف کردن تیر های دشمن استفاده میشد . ایمان ما آن سپریست که جلوی نابود شدن ما به وسیله فریب ها و دروغ های شریر را میگیرد . می دانیم که کلام خدا حقیقت دارد . سرمایه گذاری روی کلام خدا ما را از تیر و حمله دشمن حفاظت می کند .

افسسیان باب ۶ آیه ۱۶

اول قرنتیان باب ۱۶ آیه ۱۳

۲۵۸ – کلاه خود نجات چیست ؟

حفاظت سر یک سرباز بسیار مهم و بارز اهمیت است . چون همه قسمت های بدن از طریق مغز فرمان میگیرند . نجات ما حفظ سر یعنی ذهن و افکار  ماست .   هر حرکتی که انجام میدهیم در خلقت جدید ما در مسیح است ولی گاه در میانه نبرد از یاد میبریم که در مسیح چه فردی هستیم. کلاه خود نجات به ما کمک میکند که این مهم را فراموش نکنیم و لغزش نخوریم.

اول قرنتیان باب ۷ آیه ۲۳

اول قرنتیان باب ۶ آیه ۹-۱۱

۲۵۹ – شمشیر روح چیست ؟

وسیله حمله یک سرباز اسلحه و شمشیر اوست . اسلحه حمله ما فقط کلام خداست .ما به قدرت خود توکل نمیکنیم بلکه ما در نبردها با کلام خدا به جنگ دشمن پاسخ میگوییم.

افسسیان باب ۶ آیه ۱۷

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

مکاشفه باب ۱ آیه ۱۶

متی باب ۴ آیه ۱-۱۱

۲۶۰ – چگونه از دعا به عنوان اسلحه روحانی استفاده می کنیم ؟

قوت دعا ی ما به واسطه ی مقامیست که در خدا داریم. در دعا قوت عظیمی وجود دارد زیرا خدا دعا ی فرد عادل را میشنود و پاسخ می شد .

یعقوب باب ۵ آیه ۱۶

دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴-۵

۲۶۱ – چگونه از پرستش و ستایش به عنوان اسلحه روحانی می توان استفاده کرد ؟

الف. ستایش و پرستش همراه با کلام خدا اسلحه ای قویست در مقابل دیو ها و ارواح پلید.

ب. شیطان در آرزوی پرستیده شدن به همانندی خداست . وقتی مستقیما خدا را ستایش می کنیم ، قدرت ایستادگی ما در برابر شریر بیشتر می شود زیرا که در مقابل شنیدن صدای پرستش ، شکست خورده می نماید .

ج. وقتی زیر فشار حمله ها تحمل روحانی ما ضعیف میشود ، پرستش خدا تمرکز ما را روی خدا قرار می دهد و از خود محوری بیرون آمده و مشکلاتمان کوچکتر می شوند.

د. ستایش و پرستش جو روحانی را عوض می کند. وقتی که دشمن با روح نا امیدی  ما را پژمرده می کند ، ستایش خدا این روح را می شکند . هر چه بیشتر رشد روحانی در خدا می یابیم ، بیشتر و بیشتر  برای مقابله با دروغ های شریر به خدا وابسته می شویم.

خروج باب ۱۵ آیه ۱۱

یعقوب باب ۴ آیه ۷-۸

دوم قرنتیان باب ۲۰ آیه ۲۰-۲۲

مزامیر باب ۱۴۹ آیه ۶-۹

تکلیف بخش ۱۹ 

۱- نبرد روحانی به چه معناست ؟ 

۲ – چه اسلحه هایی را خدا برایمان در جنگهای روحانی فراهم می نماید ؟

۳ – جوشن عدالت به چه مانیست ؟ 

۴ – سپر ایمان چیست ؟ 

۵ – شمشیر روح کدام است ؟ 

۶ – چرا دعا اسلحه ای قوی  است ؟ 

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید