درس ۲۳ شرارت و گناه

 شرارت – گناه نسل 

۳۳۴ – شرارت چیست ؟

الف – این لغت به دفعات در عهد عتیق استفاده شده و به معنای انحراف ، کجی ، بد راهی میباشد . یعنی شرارت اخلاقی .

۱. این لغت از کلمه هم خابواده   ” خم شده یا پیچ خورده ”   ریشه گرفته است .

۲. وقتی این لغت در مورد قانون به کار برده میشود ، به معنای گناه و یا اعمال شرارت  میباشد .

۳. همچنین به معنای کردار شرارت  و جزای کردار شرارت است .

ب – این لغت به دفعات در عهد جدید استفاده شده و به معنای تبه کاری و بی قانونی است .

ج – شرارت ، پیچش گناهکارانه  شخصیتی  در ماست که میوه ستم و فساد را به همراه می آورد .

۳۳۵ – گناه نسلی چیست ؟

الف – وقتی والدین به خدا بی اعتنا میشوند و به گناه ادامه می دهند ، شخصیت گناهکار آنان به فرزندانشان و نوادگانشان منتقل می شود .

ب – فرزندان تحت تاثیر و نفوذ والدین قرار میگیرند و به شباهت آنان در می آیند .و مثل آنان زیر محکومیت و گناه قرار می گیرند .

خروج باب ۲۰ آیه ۵

۳۳۶ – آیا فقط شرارت و گناه از طریق نسل ها منتقل می شود ؟

الف – نه . در بسیاری از  جنبه ها ، شخصیت و طبیعت والدین در نسل های بعدی مشاهده می شود .
ب – ویژهگیهای فیزیکی از قبیل رنگ مو و یا رنگ چشم ، خصوصیات جسمی و شخصیتی نیز از نسلی به نسلی منتقل می شوند .

ج – عناصر منش ، شخصیت و خلق و خو نیز از سوی والدین قابل انتقال به نسل بعدی می باشند .

د – حساسیت ، مقاومت در برابر بیماری مثل سرطان ، بیماری های قلبی ، بیماری دیابت ، و برخی از بیماری های روحی – روانی قابل انتقال به فرزندان می باشند .

چ – عشق به خدا و برکات خدا در زندگی ما قابل انتقال به فرزندانمان می باشند .

۳۳۷ – برکت نسلی چیست ؟

وقتی خدا برکت و لطف خود را به  خانواده ای میبخشد و این به واسطه ایمان و اطاعت والدین آنان می باشد .

خروج باب ۲۰ آیه ۵-۶

پیدایش باب ۲۲ آیه ۱۷-۱۸

دوم سموییل باب ۷ آیه ۱۲-۱۶

۳۳۸ – متد یا مکانیسم انتقال نسلی صفات چیست ؟

الف – از طریق آموزش :

والدین با خلق نرم خود میتوانند به فرزند سر کش و چموش خود آرامی و نرمی و محبت را بیاموزند .فرزند یک مادر همیشه نگران می آموزد که مدام نگران باشد .

ب – ارثی  از طریق ژن :

همه به خوبی واقفیم که خصوصیات جسمانی ما در کد های ژنتیکی ما قرار دارد . همچنین که فرزندان خصوصیات و صفات شخصیتی خود را از یک یا هر دو والدین خود به میراث می برند .

ج – از طریق منابع روح و روان :

* یک فرد می تواند در قلب و خانه خود مکانی برای خدای داشته باشد . حضور خدا آن خانه را برکت میدهد و حتی کسانی را که به آن خانه وارد می شوند .

** فردی که اجازه میدهد روح هوس و خشم بر او چیره شود ، به آسانی این ارواح را وارد خانه خود نیز می کند و اعضا خانواده و حتی مهمانان تحت تاثیر این ارواح قرار میگیرند.

امثال سلیمان باب ۲۲ آیه ۶

متی باب ۱۰ آیه ۱۱-۱۴

عبرانیان باب ۷ آیه ۹-۱۰

۳۳۹ –  چگونه گناه نسلی به نسل ها منتقل می شود ؟

الف – از طریق آموزش :

۱. بچه ها به والدین خود می نگرند و از آنان تقلید می کنند . وقتی والدین خود را مشاهده می کنند که در مکالمات تلفنی دروغ می گویند ، یا از مغازه ای جنسی را بلند می کنند ،یا  فحاشی می کنند ، این تصور برایشان به وجود می آید که این گونه اعمال قابل قبول است و قباحتی ندارد . زیرا ما ما ن و با با این اعمال را مرتکب میشوند .

۲. و وقتی که بزرگ نیز می شوند به همان طریق گناه کارانه که در بچگی آموخته اند ادامه می دهند .

ارمیا باب ۷ آیه ۱۸

ب – از طریق ژن ها :

* علم پزشکی ثابت کرده است که ژنی وجود دارد که بعضی افراد را نسبت به الکلی شدن حساس تر و مساعد تر می کند .

ج – عموما از طریق فعالیت های روح :

۱. وقتی فردی انتخاب می کند که غلام گناه باشد ، در های زندگی خود را به سوی ارواح پلید باز می کند . و چون این ارواح پلید اجازه مداخله در زندگی والدین را یافته اند ، نا خود آگاه  اجازه دخالت در زندگی فرزندان آن خانواده را نیز می یابند . و لعنت وارد زندگی آن نسل می شود .

لاویان با ب ۲۰ آیه ۴-۵

اعداد باب ۱۴ آیه ۱۸

یوشع باب ۷ آیه ۲۴-۲۵

۲. وقتی فردی در ها را رو به قدرت های پلید باز میکند ، دشمن از این فرست استفاده کرده و آن افراد را در خطر محکومیت گناه قرار می دهد .

افسسیان باب ۲ آیه ۱-۳

۳۴۰ – آیا دلالت دیگری وجود دارد که گناه از طریق نسل ها منتقل می شود ؟

بله . ما همه در گناه به دنیا آمده ایم به سبب بی اطاعتی آدم . این مفهوم به گناه اولیه یا گناه نخستین نامیده می شود و به موازات گناه نسلی است . گناه نسلی ۳ -۴ نسل را تحت تاثیر قرار می دهد . در صورتی که تاثیر گناه آدم تا امروز باقیست .

رومیان باب ۵ آیه ۱۲

۳۴۱ – اثرات عملی گناه نسلی چیست ؟

دختران و پسران در راه ها و گناهان اولیای خود لغزش می خورند.

۱. شرارت پدران ما امکانی  برای دخالت شریر در زندگی خانواده ما ایجاد میکند و راه را شیطان می گشاید .

۲. تنش های شخصیتی پدران در را به سوی دشمن میگشاید و پسران تامه آسانی برای شریر میشوند.

۳. فرزندان اعمال شرارت و گنااهکارانه گذشتگان را عادی و نورمال محسوب میکنند .

۳۴۲ – چگونه میتوان متوجه شد که آیا زندگی ما تحت تاثیر گناه نسلی میباشد یا خیر ؟

اگر هر یک از این مورد در زندگی شما یا خانواده شما وجود دارد ، شما با گناه نسلی در مقابله هستید :

۱. فرقه ها و مذاهب کاذب ، بت پرستی

۲. شورش علیه اقتدار

۳. مقاومت در برابر خدا از طریق شورش و یا انکار

۴. جادوگری ، طلسم ، حمل نشانه های زمینی کاذب برای دریافت شانس و حفاظت

۵. اعتیاد به الکل یا مواد مخدر ، اعتیاد به دخانیات و یا نیکوتین ، بیماری لاغری مفرط و بی اشتهایی عمدی ” آنورکسیا ” ، بیماری بولیمیا

۶. خشم و عصبانیت غیر قابل کنترل

۷. تلخی و بدجنسی

۸. غرور و تکبر و خود بینی

۹. سواستفاده روحی -احساسی -زبانی یا جنسی

۱۰. سبک زندگی اغراق آمیز و سرشار از تظاهر و دروغ

۱۱. افسردگی ، زعف های روانی و احساسی

۱۲. سرطان ، دیابت ، آرترز ، بیماری های قلبی ، سکته ، بیماریهای مزمن مثل سقط جنین پی در پی بدون  هیچ دلیل پزشکی

۱۳. طلاق نسل به نسل

۱۴. زنا، فحشا ، خیانت مکرر ، فساد

۱۵. فرزندان خارج از چهارچوب ازدواج ، سکس گروهی ، حاملگی در سنین نوجوانی

۱۶. کورتاژ ، قتل ، خودکشی

۱۷. همجنسگرایی . همجنسگرایی زنان

۱۸. تنبلی

۱۹. قادر نبودن نگاه داشتن کار و شغل

۲۰. قمار ، سعی در بدست آوردن چیزی در ازای هیچ چیز

۲۱. تسلط فقر بر خانواده ، نا رسایی اقتصادی

۲۲. پیشداوری نژادی ،  یا مذهبی نسبت به دیگران

۲۳. نگرانی و استرس

۲۴. اعتیاد به کار، کمال گرایی

 ۳۴۳- چه رفتار مزاری در ما رشد میکند اگر تسلیم گناه نسلی شویم ؟

الف- نتیجه این خواهد بود که به افرادی جبری مبدل میشویم.حتی با وجود مشاهده ضعف و مشکل ، آینده را اجتناب نا پذیر و غیر قابل تغییر میبینیم .

ب. نتیجه این خواهد بود که خواهیم گفت ؛ مادر من اینگونه بود و من نیز به همان گونه ادامه میدهم.

ج. نتیجه این خواهد بود که خواهیم گفت ؛ پدر و پدر بزرگ من دچار سرطان شدند و مسلما من نیز دچار این بیماری خواهم شد .

۳۴۴ – آیا ناگزیریم در دام گناه نسلی اسیر بمانیم ؟

الف. نه . خدا از طریق عهد جدید با ما چیزی نوین مقرر کرد تا از گناه پدران خود آزادی یابیم.

ب. میتوان انتقال  گناه نسلی را با خودمان متوقف کنیم. ما مجبور نیستیم این شرارت را به خانواده خود منتقل کنیم. ما قادریم که میراث عدالت و برکات خدا را از خود به جا بگذاریم.

اشعیا باب ۵۳ آیه  ۵

تثنیه باب ۲۴ آیه ۱۶

ارمیا باب ۳۱ آیه ۲۹-۳۳

حزقیال باب ۱۸ آیه ۱-۴

۳۴۵ – چگونه میتوانیم حلقه گناه را در خانواده خود پاره کنیم ؟

الف. توبه شرارت را باطل میکند. وقتی که در مقابل   گناه و شرارت به طرز صحیح برخورد میکنیم، قوت و تاثیر آن از زندگی همسر و خانواده ما بیرون میشود.

۱. پس به فرزندان خود عدالت و انصاف را می آموزیم.

۲. با اسلحه های روحانی در برابر هر گونه میراث و تاثیرات آن مقابله میکنیم. و سلطه آن را در خلق و خو و استعداد دریافت بیماری ها بی اثر میکنیم.

۳. تنها به روح القدس اجازه میدهیم تا در خانه ما عمل کند و برکات او را دریافت میکنیم تا هر گونه لعنت از خانه و خانواده ما بیرون رود.

مزامیر باب ۱۰۳ آیه ۲-۵

حزقیال باب ۱۸ آیه ۳۰

میکاه باب ۷ آیه ۱۸-۱۹

خروج باب ۱۵ آیه ۲۶

اول قرنتیان باب ۷ آیه ۱۳-۱۴

کلمه تقدیس شده یعنی جدا شده .ایمان والدین نجات یافته در حضور خدا حرمت دارد و خدا همسر و خانه او را برکت میدهد و این به واسطه حضور یک ایمان در است .

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید