درس ۲۵ فهم اراده خدا

۳۶۷ –  “اراده انسان” چیست ؟

الف – وقتی خدا را در شباهت خود آفرید ، به انسان اراده آزاد داد ، یعنی همان قدرت انتخاب .

ب – این اراده به انسان داده شد تا منظور خدا را از آفرینش خود جاری کند . اراده خدا حکومت انسان بر زمین بود و بدون انتخاب آزاد این امر غیر ممکن می بود .

د – ولی همگام با دریافت قدرت انتخاب ،خطر  انتخاب بی ا  طا عتی از خالق نیز ممکن شد .

پیدایش باب ۱  آیه ۲۶

تثنیه باب ۳۰ آیه ۱۹

یوشع باب ۲۴ آیه ۱۵

۳۶۸ – اراده خدا چیست ؟

الف – خدا آفریننده کل هستی است و انسان را به منظور خاصی آفرید . این منظور و یا اشتیاق خدا را در اصطلاح  اراده او مینامیم. اراده خدا همان چیزیست که او می خواهد انجام دهد .

ب – وقتی به اراده خدا فکر میکنیم ، به دو محدوده می اندیشیم ، مقصود نهایی خدا برای جهان و اراده فردی او برای هر زن و مرد .

رومیان باب ۸ آیه ۲۷

رومیان باب ۱۲ آیه ۲

اول یوحنا باب ۲ آیه ۱۷

۳۶۹ – اراده نهایی خدا چیست ؟

الف – خدا از آغاز اراده ، منظور و نقشه ای برای آفرینش زمین و انسان بر روی آن داشت و  حتی  امروز نیز آن نقشه در جریان است .

ب – اراده خدا برای انسان کاملا آشکار شده نیست. خدا آن را بر من جزء جزء  آشکار میکند ، بر طبق خواست خود .

۱. ما میدانیم که نجات و باز خریدی انسان بر طبق اراده خداست .

۲. ما میدانیم که شیطان همیشه آزاد نخواهد بود و در نهایت در زنجیر و نبود خواهد شد .

۳. وقوع اراده خدا به انسان وابسته نیست .خدا به انسان اجازه میدهد که قسمتی از آن باشد . مثلا خدا انتخاب نموده تا با مسیه همکاران باشیم و پیام انجیل و نجات او را بشارت دهیم.

اشعیا باب ۴۶ آیه ۸-۱۱

دانیال باب  ۲ آیه ۲۰-۲۱

عاموس   باب ۳ آیه ۷

تثنیه باب ۲۹ آیه ۲۹

مزامیر باب ۱۱۵  آیه ۳

۳۷۰  – منظور از اراده خدا برای فرد چیست ؟

الف – خدا نقشه و منظور خاصی برای زندگی هر یک از ما دارد . او ما را خواند ه و صاحب هدایا و استعداد هایی خاص نموده ، و ما را جزیی از بدن مسیح قرار داده برای مقصودی در ملکوت خود .

اول قرنتیان باب ۱ آیه ۱

افسسیان باب ۴ آیه ۱۵-۱۶

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۹

ب – وقتی ما اراده خدا را در زندگیمان می طلبیم ، خوشی و وجد عظیمی را در زندگی دریافت میکنیم.

افسسیان باب ۱ آیه ۱۹-۲۰

۳۷۱ – چه اتفاقی در هنگام دریافت نجات ، برای اراده ما  می افتد ؟

الف – وقتی نجات و رستگاری مسیح را دریافت می کنیم ، همه چیز را به او می سپاریم . روح یاغی گری خود را رها کرده و سلطنت مسیح را طالب می شویم.

ب – وقتی عیسی مسیح را در قلب خود می پذیریم ، او را به عنوان پادشاه و استاد خود اعتراف میکنیم .

اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹-۲۰

اول قرنتیان باب ۷ آیه ۲۲-۲۳

ج – نمونه و الگو ی ما عیسی مسیح است . هدف مسیح نیز جاری نمودن اراده پدر بر روی زمین بود.

یوحنا باب ۴ آیه ۳۴

یوحنا باب ۵ آیه ۳۰

یوحنا باب ۶ آیه ۳۸

متی باب ۲۶ آیه ۳۹

۳۷۲ – آیا میتوان در برابر اراده نهایی خدا ایستادگی نمود ؟

الف نه . هیچ انسان یا روحی یا تئوری یا مکتبی و یا حادثه  ای  قادر به مختل کردن اراده نهایی خداست . او خداییست برتر و قادر. و اراده او همیشه جاری خواهد شد.

ب – اگر انسان در مقابل اراده او ایستادگی کند ، خدا به سادگی فردی دیگر را انتخاب می کند که در روح اطاعت باشد .

دانیال باب ۴ آیه ۳۴-۳۵

افسسیان باب ۱ آیه ۱۱

۳۷۳ – آیا قادر به ایستادگی در مقابل اراده خدا در زندگی شخصی خود هستیم ؟

الف . بله . زیرا ما صاحب اراده آزاد هستیم . پس میتوانیم به اراده خدا نه بگوییم .

ب – هر گاه که به اراده خدا نه میگوییم ، راه مشقت آمیزی را آغاز می کنیم که زحمات زیادی با خود دارد .

اول تیمو طاوس باب ۱ آیه ۱۸-۲۰

اول تیمو طاوس باب ۶ آیه ۹-۱۱

۳۷۴ –   آیا کافیست که واقعه  بلی گفتن به اراده خدا ،  فقط یک بار رخ دهد ؟

خیر . همگام با رشد روحانی به عنوان مسیحی ، پدر ما را در چالش تطبیق با اراده خود قرار می دهد . و ایستادگی در مقابل اراده او منجر به عقب افتادگی ما می شود .

اول قرنتیان باب ۹ آیه ۲۶-۲۷

۳۷۵ – اراده کامل خدا چیست ؟

وقتی که اراده خدا را در زندگی خود می طلبیم و از آن اطاعت میکنیم ، در اراده کامل خدا حرکت می کنیم.

رومیان باب ۱۲ آیه ۱-۲

کلسیان باب ۴ آیه ۱۲

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۲۰-۲۱

۳۷۶ – اراده مجاز خدا به چه معناست ؟

الف – به این معنیست که خدا اجازه میدهد رویدادهایی که طبق اراده نیکوی او برای ما نیست در زندگی ما اجرا شود .

مثلا در مورد ازدواج :

۱. اراده کامل خدا برای ما این است که با زوج خود تا مرگ وفا دارانه باغ بمانیم.

۲. حتی اگر خدا از طلاق متنفر است ، آن را اجازه میدهد و این به سبب سنگ دلی دل انسانها می باشد.

متی باب ۱۹ آیه ۸

ب – هرگز با آنچه باید از آن پرهیز کنی مصالحه نکن.

فیلیپیان باب ۳ آیه ۱۳-۱۷

۳۷۷ – آیا میتوان صدای خدا را شنید ؟

بله . خدا با آنانی که متعلقان او هستند سخن می گوید. هر فرد مسیحی قادر به شنیدن صدای خدا می باشد .

یوحنا باب ۱۰ آیه ۳-۵

یوحنا باب ۱۰ آیه ۲۷

۳۷۸ –  راه های متفاوتی که خدا اراده خود را بر ما آشکار میکند کدامند ؟

۱- از طریق خواندن و تمرکز و تفکر در کلام خدا .

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۰۵

امثال سلیمان باب ۶ آیه ۲۳

۲. از طریق دعا و روزه

اعمال رسولان باب ۱۰ آیه ۳۰-۳۳

۳. از طریق شهادت درونی و پیام قلبی به وسیله روح القدس

اعمال رسولان باب ۱۵ آیه ۲۸

یوحنا با ۱۶ آیه ۱۳

۴. از طریق مشاوره با رهبران و شبانان

امثال سلیمان باب ۱۵ آیه ۲۲

۵. از طریق نبوت ها یی که برای زندگی ما می شود .

اعمال رسولان باب ۱۳ آیه ۱-۳

۳۷۹ – چگونه میتوان صدای خدا و صدای شیطان را از هم تشخیص داد ؟

الف – هر گاه خدا با ما سخن گوید ، آن پیام با کلام او مطابقت دارد . شیطان هرگز از تغییر حقیقت انجیل دست بر نمیدارد . تا منجر به فریب ما و بی اطاعتی ما شود .

مرقس باب ۱۲ آیه ۲۴

دوم پترس باب ۱ آیه ۱ آیه ۲۰-۲۱

ب – خدا نویسنده صلح است .در صورتیکه شیطان نویسنده سر در گمی است . وقتی صدای خدا را می شنویم همیشه منجر به دریافت آرامش روحی ما می شود . پیام شیطان ما را به گیجی و سر در گمی هدایت میکند. اگر پریشانی فکری داریم و دچار آشفتگی خیال هستیم ، نمایانگر این است که شریر سعی بر تاثیر گذاری بر ما دارد .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۳

فیلیپیان باب ۴ آیه ۷

کلسیان باب ۳ آیه ۱۵

ج – خدا شبان ماست . او ما را به جایی که می خواهد هدایت می کند . اما شریر ما را با زور هل میدهد و  به سوی آسیب پرتاب میکند .

مزامیر باب ۲۳ آیه ۲

اشعیا باب ۴۰ آیه ۱۱

د – خدا هرگز در عجله نیست .در صورتیکه شیطان ما را به تصمیم گیریهای عجولانه ترغیب می کند .

۱. خدا همیشه حاضر به صبر است و منتظر ما می ماند . او ۳۰ سال منتظر شد تا عیسی مسیح را معرفی کرد .

اگر خدا سخنی گوید ، حرف فردای او هم همان خواهد بود. او فردا هم تو را ترفیع خواهد داد ، بار ها و بار ها .

۲. شیطان همانند یک فروشنده سمج رفتار می کند و ما را در فشار قرار می دهد . او مدام به ما می گوید که اگر این لحظه حرکتی را که او میخواهد نکنیم ، فرصت زندگی را از دست داده ایم.

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱۴

مزامیر باب ۴۰ آیه ۱

امثال سلیمان باب ۱۹ آیه ۲

امثال سلیمان باب ۲۱ آیه ۵

امثال سلیمان باب ۲۹ آیه ۲۰

ز – خداوند تقویت میکند ، و ما را می سازد. در صورتیکه شیطان ما را ناتوان میکند و زیر روح محکومیت خورد میکند .خدا بهترین نیکویی را برای ما طالب است .در حالیکه شیطان به کسی اهمیت نمیدهد حتی کسانیکه او را خدمت میکنند.

رومیان باب ۸ آیه ۱

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰

رومیان باب ۱۴ آیه ۱۹

ل – خدا حیات می بخشد . شیطان مرگ را به سوی ما می آورد .

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۰

۳۸۰ – چه باید کرد ازمانیکه  قادر به شنیدن صدای خدا نیستیم ؟

الف – صبر کنیم. صبورانه منتظر شنیدن از سوی او باشیم. او با ما سخن خواهد گفت .

مزامیر باب ۲۷ آیه ۱۴

عبرانیان باب ۶ آیه ۱۲

ب- در دعا و روزه باشیم. ترکیب روزه و دعا ، روح ما را نسبت به صدای خدا حساس  میکند و این ممکن را آسان تر می کند.

دانیال باب ۹ آیه ۳

متی باب ۶ آیه ۱۷-۱۸

ج – حدسیات فرضی را نپذیریم. همیشه منتظر هدایت حقیقی خدا بمانیم.

اعداد باب ۱۴ آیه ۴۲-۴۵

اول سموییل باب ۱۳ آیه ۸-۱۴

تکالیف بخش ۲۵ 

۱- چرا به انسان اختیار آزاد داده شد ؟

۲ – چه اتفاقی رخ میدهد وقتی در زندگی خود  اراده کامل پدر را میطلبیم ؟

۳ – به هنگام دریافت نجات مسیح ، چه اتفاقی در مورد اراده ما رخ میدهد ؟

۴ – آیا برای یک فرد قادر به ایستادگی و بی اطاعتی از اراده فردی خدا برای خود می باشد ؟

۵ – ۵ مورد که خدا از آن طرق اراده فردی خود را بر ما آشکار میکند کدامند ؟

۶- ۶ راه تشخیص صدای خدا از صدای شریر ، کدامند ؟

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید