درس ۲۶ کلیسا

image_pdfimage_print

۳۸۱ – کلیسا چیست ؟

الف – لغت یونانی برای کلیسا به معنای خوانده شدگان می باشد .یونانیان از این لغت در  مورد جماعت یا گروه هایی که برای یک مقصود گرد همایی میکردند استفاده می کردند .

ب – کلیسا گروهی از مردم می باشند که خدا آنان را از دنیا فرا خوانده تا او را خدمت کنند . زیرا خدا قوم خود را خوانده است تا از دنیا جدا باشند و در قدوسیت زندگی کنند .

ج – کلیسا دو مفهوم را در بر میگیرد : کلیسای جهانی و کلیسای محلی

متی باب ۱۶ آیه ۱۸

افسسیان باب ۱ آیه ۲۲

اول پترس باب ۲ آیه ۹

۳۸۲ – مفهوم جهانی کلیسا به چه معناست ؟

الف – کلیسای جهانی به معنای کلیت جماعت نجات یافته است . هر فردی که تولد تازه را دریافت کرده ، زنده یا حتی اگر فوت شده باشد ، قسمتی از کلیسای جهانی است .

ب – مجموعه جماعت های بسیاری که با دید گاه های متفاوت وجود دارند ، کلیسای جهانی را میسازد .

۳۸۳ – چگونه میتوان ازوی از کلیسای جهانی بود ؟

برای این منظور تنها یک راه وجود دارد . و آن اینکه از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده شویم. نیازی نیست  در همان کلیسایی که والدین ما درآن  عضو هستند یا در آن کلیسا از کودکی به بزرگ شدیم ، عضویت یابیم. اساس عضویت ما بایستی بر اساس پذیرفتن مسیح به عنوان ناجی خود و انتخابی فردی باشد .

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴۷

۳۸۴ – آیا هر کسی که خود را مسیحی می نامد ، ازوی از کلیسای جهانیست ؟

خیر . افراد بسیاری وجود دارند که خود را مسیحی می دانند به این صرف که بودایی یا مسلمان و یا هندو نیستند . این افراد مسیحیان فرهنگی می باشند . شاید در خانواده مسیحی به دنیا آمده اند ولی تولد تازه را دریافت نکرده اند . پس جزیی از کلیسای جهانی نیستند .

متی باب ۷ آیه ۲۱-۲۳

 

۳۸۵ – کلیسای جهانی چه مرزهایی دارد ؟

الف – کلیسای جهانی دارای هیچگونه مرزهای نژادی یا فرقه ای ، اصولی ، فرهنگی و یا زبانی نمیباشد .

ب – اولین مرز در زمان اولیه ، مرز بین قوم اهل ختنه و غیر ختنه بود . یهودیان برای پذیرفتن ا مسیله برابری اهل ختنه با بی ختنه ها بسیار کند رشد کردند ، علیرغم حرفهای مسیح در این مورد . عیسی آشکارا می گوید که او بره های بسیاری دارد که از قوم یهود نیستند .

یوحنا باب ۱۰ آیه ۱۶

غلاتیان  باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

۳۸۶ – اساس اتحاد در کلیسای جهانی چیست ؟

الف – اساس اتحاد ما بر دو قسمت است ، به موازات تکیه بر اساس مسیحیت ، یکدیگر و سنت های یکدیگر را احترام میگذاریم .

ب – همچنان تکیه اصلی ما بر نجات از طریق خون مسیح و الهام بخشی از کلام انجیل است .

اول یوحنا باب ۲ آیه ۱۸-۲۲

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱-۳

ج – ما موظف به احترام به نقطه نظر های فرهنگی یکدیگر در مورد  اصول جزیی هستیم .

اول قرنتیان باب ۹ آیه ۲۰-۲۲

۳۸۷ – آیا دریافت نجات مسیح ما ازوی از کلیسای جهانی می کند ؟

الف – بله و نه . وقتی به فیض خون مسیح تبریه شده اعلام میشویم ، ازوی از کلیسای جهانی محسوب می شویم.

ب – وقتی نجات را دریافت میکنیم ، خود به خود ازوی از کلیسای محلی محسوب نمیشویم .

۳۸۸ – کلیسای محلی چیست ؟

الف –  بیان محلی از کلیسای جهانیست.

ب – کلیسای جهانی بزرگتر از آن است قادر به تشکیل جلسات مشترک و مستمر را داشته باشد . پس مقدسین هر منطقه با گرد همایی منظم و مشارکت و پرستش بیانگر محلی کلیسای جهانی میشوند .

ج – یک کلیسای محلی دارای همان پایه اصولی تعلیمی مطابق با کلیسای جهانی می باشد و نیز همان معتقد به حکم و تعهد به بشارت پیام خوش انجیل است .

اول قرنتیان باب ۱ آیه ۲

اول تسلوکیان باب ۱ آیه ۱

۳۸۹ – عبادت و پرستش جمعی به چه معناست ؟

الف – پرستش جمعی یعنی وقتی بدن مسیح با هم در روح عبادت پرستش می کنند .

۱ . خدا هر فرد را خوانده تا او را فردی بپرستد . همچنین خدا انتظار دارد که او را به صورت گروهی بپرستیم .

۲ . عبادت جمعی شامل دعا ، پرستش ، ستایش ، تعلیم و  وعظ کلام  ، بشارتو خواندن کلام و هدایت بر طبق نیاز مقدسین می باشد .

ب – هر شخص باید آماده برای یاری  در شرکت در عبادت جمعی  بوده و در خدمات مختلف آماده یاری باشد . مثلا در سرود و تشویق ایمانی یکدیگر  .

ج – خداوند هر یک از اعضا بدن مسیح را با عطایی برکت داده است . مقصود اصلی هر هدیه روحانی ، بنای بدن مسیح در مشارکت ماست .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۶

اول قرنتیان باب ۱۴ وایه ۱۲

۳۹۰ – مشارکت به چه معناست ؟

الف -معنای این لغت در زبان انگلیسی یعنی به اشتراک گذاری علایق یا تجربیات و یا ایده های واحد . این گونه مشارکت منجر به دوستی نزدیک و حمایت دو جانبه افراد می شود .

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۴۲

فیلیپیان باب ۲ آیه ۱-۳

ب – مشارکت مقدسین در کلیسا در دو لول متفاوت صورت میگیرد . دوستی طبیعی و خویشاوندی روحانی .

۱. دوستی طبیعی از اشتراک در علایق و معیار های یکسان حاصل میشود .

۲. وجود خویشاوندی روحانی از این مسیله سر چشمه میگیرد که ما دارای یک پدر آسمانی هستیم. تولد تازه ما در روح ما را به مقدسین ، خواهران و برادران در مسیح مبدل می کند . و گاه این نسبت فامیلی روحانی حتی از نسبت خانواده طبیعی بسیار قوی تر عمل می کند .

ج – خداوند . کلیسا ، این ارگان زنده را مرکز مشارکت طبیعی و روحانی مسیحیان قرار داده است .

متی باب ۱۲ آیه ۴۶-۵۰

دوم قرنتیان باب ۶ آیه ۱۴-۱۵

د – به عنوان قسمتی از مشارکت ما ، خداوند هر عضو از بدن مسیح را برای خدمتی و انتشار قوت خوانده است .

قلاتیان باب ۶ آیه ۲

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۱
۳۹۱ –  آیا همه کلیساهای محلی بایستی به یک گونه باشند ؟

خیر . هر کلیسایی دارای ضعف ها و قوت های متفاوتی می باشد . بهترین مثال در مورد این مطلب ، مثال هفت کلیسا در کتاب مکاشفه یوحنا می باشد . در بابهای ۲ و ۳ . تمامی این کلیساها در مکان فعلی کشور ترکیه واقع بودند و به شعا ع ۷۰ میل از یکدیگر و هر یک دارای کاراکتر مجزایی بودند .

۱. کلیسای افسوس : این کلیسا مجموعه ای از افرادی تلاش کننده بود که از تعالیم و معلمین کاذب بیزار بودند . اما آنان به نوای اجازه داده بودند که معاش و کاسبی شان الویتی برتر از مسیح در زندگیشان داشته باشد . و عشق نخستین خود را فراموش کرده بودند .

۲. کلیسای سمیرنا : این کلیسا در زیر فشار جفای دایم بود و خصوصا از سوی یهودیانی که دارای روح شریر و دیوان بودند تحت آزار قرار می گرفتند . این کلیسا هم دچار رنج های اقتصادی بود و هم به سبب ایستادگی استوار در ایمن خود به مسیح در زندان ها و اسارت قرار می گرفت .

۳. پرغامس : این کلیسا در قلب و مرکز فعالیت های شیطانی واقع بود ولی قادر بودند که صادقانه در ایمن به مسیح بایستند . اشکال اصلی و عمده این کلیسا روشن فکری بیش از حد آن بود .و به تدریج معلمین کاذب و دروغ های زیرکانه آنان را  پذیرفتند و  دام  فریب زنا و بت پرستی در مشارکت های خود راه دادند .

۴. طیا تیرا : قدیسین این کلیسا وفا دارانه مسیح را خدمت می نمودند اما دچار یک اشتباه شدند و آن اینکه تعلیم یک نبیه باطل را پذیرفتند و از طریق تعلیم این   نبیه  دروغین  ، گناه های جنسی و بت پرستی وارد این کلیسا شد .

۵. ساردیس : این کلیسا ، کلیسایی بود که در حین خدمت به خواب فرو رفته بود . آنان شهرت نیکویی داشتند که لایق آن نبودند . آنان قادر به گفتن کلام صحیح بودند ولی زندگی آنان با کلام مغایرت داشت . آنان همان کلیسای در مرز فاجعه بودند که شیاد تعداد قدیسین آن انگشت شمار بود .

۶ . فیلادلفیا : این کلیسا ضعیف ولی وفا دار بود . و متشکل از گروهی از قدیسین بود که تحت جفای شدید بودند .

۷ . لاودکیه : قدیسین این کلیسا ولرم بودند . نه سرد بودند و نه گرم . آنان حقیقت را میدانستند اما با قدرت برای آن ایستادگی نمی کردند . آنان در مسایل دنیوی ثروتمند و از نظر روحانی فقیر بودند .

۳۹۲ – آیا همه کلیساهای محلی بایستی به یک گونه در مورد همه مسایل بیاندیشند ؟

نه . این فضا در کتاب مقدس ، برای اختلافات اعتقادی صادقانه ،  در درون چارچوب کتاب مقدس وجود دارد.

رومیان باب ۱۴ آیه ۵-۶

۳۹۳ – آیا همه کلیساهای محلی از یک درجه تاکید و قوت و وزارت بر خوردارند ؟

الف – خیر .  هر کلیسا از سوی خدا خوانده شدگی مخصوصی دارد . و این وظیفه شبان و کشیش ارشد کلیساست که طبق خوانده شدگی خاص کلیسای خود عمل کند و تقلید کننده از کلیساهای دیگر نباشد .

ب – هر کلیسا شخصیت و روح و خوانده شدگی موسس خود را دنبال می کند .

۱. اگر کلیسایی به دست یک مبشر و آوانجلیست آغاز به کار نموده ، همواره تحت نفوذ قوی آوانجلیستی رشد خواهد کرد .

۲. اگر کلیسا به دست یک معلم کلام آغاز به کار نموده ، همواره در جهت تعلیم و تحصیل و کلاسی کلام پیشرفت خواهد داشت .

۳. اگر کلیسا به دست یک فرد یاغی که از کلیسای دیگر به جهت نزاع جدا شده آغاز شود ، همواره روح  نفاق و   نزاع آن کلیسا را دنبال خواهد نمود .

ج – مکان و موقیت محلی کلیسا بر نوع وزارت کلیسا تاثیر گزار است . خدمات یک کلیسا در منطقه مرفه حومه شهر با کلیسایی که آشپز خانه برای فقرا را اداره میکند و یا خدمات بوتیک های دست دوم خیریه را بر دوش دارد بسیار متفاوت می باشد .

۳۹۴ – چرا باید عضو کلیسای محلی باشم ؟

الف – هیچ مسیحی نمیتواند بدون بستگی به بقیه اعضا بدن مسیح یعنی کلیسا بایستد . کلیسا متشکل از  اعضای بدن آن است .  و هر عضو نقش مهمی را در کارکرد بقیه بدن ایفا میکند. کلیسا تنها در شکل متحد عمل کرد بهترین خود را خواهد داشت .

رومیان باب ۱۲ آیه ۴-۵

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۴-۲۱

ب – خداوند ما قدیسین را به مشارکت مستمر خوانده است . در زمان نبرد نیکوی ایمانی ، ملاقات آنانی  که در عشق مسیح هستند ، موجب تشویق و تقویت ما می شود .

عبرانیان باب ۳ آیه ۱۳

عبرانیان باب ۱۰ آیه ۲۴-۲۵

۳۹۵ – چگونه به عضویت کلیسای محلی در می آییم ؟

الف – فرد متقاضی عضویت بایستی تقاضای اعضای کلیسا را جوابگو باشد . کلیساهای مختلف در این مورد نقطه نظر ها و شرط های متفاوتی  برای پذیرش عضویت ، ممکن است داشته باشند .

ب – تقاضای معمول و متداول برای پذیرش عضویت کلیسایی :

۱. تولد تازه ، یعنی همان شرط عضویت در کلیسای جهانی

۲. اشتیاق برای حمایت کلیسا با دادن هدایا و ده یک

۳. حضور وفادارانه در مراسم و جلسات تعلیم و پرستش کلیسا و حرکت در جهت آرمان های کلیسا

۳۹۶ – دو مسیولیت مجزای کلیسای محلی کدامند ؟

الف . رساندن پیام انجیل به گمشدگان

۱. کلیسا بدن مسیح است که به ماموریتی عظیم خوانده شده است .

۲. نمود اصلی وزارت کلیسا ، رسیدن به بعدی فرا تر از چهار چوب ساختمان کلیساست . اکثریت گناهکاران به کلیسا نمی آیند . موعظه کلام فقط به قدیسین در مراسم کلیسا  ، حکم شاگردسازی و رساندن پیام انجیل را به هر موجود کامل نمیسازد. پس این مهم به عهده ماست که پیام را به فراسوی ساختمان کلیسا بریم .

مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵

لوقا باب ۱۴ آیه ۲۱

۳. راه دیگر بشارت پیام مسیح ، حمایت از خادمین و سازمانهای میسیونری است . یک کلیسای محلی به تنهایی قادر به انجام آنچه خواندگی کلیسای جهانیست ، نیست .   از طریق دعا و یا حمایت مالی خدمات میسیونری ، کلیسای محلی به پخش خبر خوش نجات مسیح کمک میکند .

رومیان باب ۱۵ آیه ۲۶-۲۷

ب – تعلیم و تربیت مقدسین :

۱. بلوغ روحانی شخصی اعضای کلیسا و تمرین و تعلیم آنان در خدمت کلیسا مهم است .

* خدمت ما در جهت برآوردن ماموریت کلیسا و نگهداری و تقویت کلیسا می بایستی باشد .

** خدا ما را به خون مسیح شسته و پاک نموده است . به موازات مشارکت در کلیسا ،از نوزادان روحانی به کارگران بالغ تبدیل میشویم. اگر مسح خاص خوانده شدگی را داشته باشیم ، شاید در مقام رهبری بدن مسیح قرار بگیریم.

۲. تربیت و تعلیم ، شامل فراگیری احترام به خدا و نیز  رهبران خوانده شده اوست .

فراگیری کلام و معیار های آن اهمیت زیادی دارد . تا به عدالت و راستی زندگی کنیم.

* همچنانکه در دانش کلام رشد میکنیم ، برای تعلیم آن به دیگران نیز مهیا می شویم.

متی باب ۲۸ آیه ۱۹-۲۰

 

تکلیف بخش ۲۶ 

۱ – کلیسای جهانی را تشریح کنید .

۲ – چگونگی عضویت در کلیسای جهانی را توضیح دهید.

۳ – اساس دو قسمتی اتحاد ما در کلیسای جهانی کدامند ؟

۴ – کلیسای محلی به چه معناست ؟

۵ – توضیه دهید که چرا باید عضو یک کلیسای محلی باشیم ؟

۶ – مسیولیت های یک کلیسای محلی را نام برده و توضیه دهید

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید