درس ۲۷ عطایا

عطا یا ی   روحانی

۳۹۷ – عطایای روحانی چیست ؟

عطای روحانی ، هدیه ایست که خدا به ما می بخشد تا بهتر او را خدمت کنیم . و با استعداد های ذاتی ما متفاوت است . هر چند این عطا ، ممکن است توانایی و استعداد طبیعی ما را افزایش دهد و به جریان بیاندازد .

افسسیان باب ۲ آیه ۱۰

۳۹۸ – چه کسی واجد شرایط دریافت عطای روهانیست ؟

الف – هر مسیحی که تولد تازه را دریافت میکند ، عطایی روحانی می یابد .

ب – عطایا طبق شایستگی ما دریافت نمیشوند . ما عطایای روحانی را به سبب اینکه مسیحیان خوبی هستیم دریافت نمی کنیم. همچنین خدا عطای ما را از ما باز نمیگیرد به سبب گناهان ما .

* به یاد داشته باشیم که وضعیت و سلامتی روحانی خود را با معیار عملکرد عطایای روحانی خود نسنجیم . چون این خود یک معیار دروغین است .

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۴-۶

رومیان باب ۱۱ آیه ۲۹

۳۹۹ – د ر مورد نوع  عطایی که ما دریافت می کنیم ، چه کسی تصمیم گیرنده است ؟

الف – خدا تصمیم گیرنده نوع عطایی است که دریافت میکنیم .

ب – ما محدود به یک اعطا نیستیم . به این سبب که روح القدس در ما زیست می کند ، این امکان وجود دارد که هر عطای روحانی در زندگی ما کار کند . اما ما بایستی به هدایت خدا حساس باشیم . به خاطر داشته باشید که خدا منشا همه عطایا ست .

ج – اگر چه ما می توانیم  هر کدام  عطایا را دریافت کنیم ، اما معمولا در یک یا دو تا از آنها به طور خاص عمل می کنیم .

اول قرنتیان ۱۲ آیه ۱۱

افسسیان باب ۴ آیه ۷

۴۰۰ – چرا خدا به ما عطایا می بخشد ؟

الف –  اشتیاق خدا در رشد و بلوغ و به شباهت مسیح در آمدن  کلیسا  است .  خدا قادر به این کار است حتی بدون استفاده از ما .اما او ما را انتخاب نموده تا از ما برای خدمت خود استفاده کند .

* وقتی هر یک از ما مکان خود را می یابیم و سهم خود را انجام می دهیم ، کار به انجام میرسد

ب – عطا یای روحانی از طریق خدا برنامه ریزی شده اند ، برای استفاده از آنها به منظور بنا کردن و تشویق و آسایش دیگران .

ج – این عطا یا به منظور تمرکز توجه به روی ما به ما داده نمی شوند بلکه به منظور خدمت به دیگران .

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۷

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۲

افسسیان باب ۴  آیه ۸ و ۱۲ – ۱۶

۴۰۱ – آیا عطا یا به خودی خود عمل می کنند ؟

الف – نه . خدا به ما عطا یی می بخشد . اما آنگاه ما مباشر عطا می شویم. و خداوند انتظار دارد که از آن به منظور ی نیکو در بدن او استفاده کنیم. ما به اندازه ی ایمن خود در عطایا ی خود رشد میکنیم.

ب – خدا میتوانست قدرتی برتر به شخصی عطا کند و موجب شود که عطایا در زندگی آن فرد عمل کنند. این موردی استثنایی خواهد بود ، نه قانون همگانی . انتخاب خدا ،به صورت کار  مشارکتی با ما ست . وقتی قدم ایمانی را بر میداریم ، عطا یای او در ما کار می کنند .

ج – بسیاری از افراد عطایی از خدا دریافت می کنند ولی از آن استفاده نمی کنند . ما نباید منتظر اصابت رعدی الهی از سوی خدا باشیم تا شروع به عمل از طریق عطا یای خد را آغاز کنیم . خداوند انتظار دارد که شجاعانه  حقیقت عیسی مسیح را در زندگی خود منعکس کنیم . رومیان باب ۱۲ آیه ۶

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

دوم تیموتاوس باب ۱ آیه ۶

اول پترس باب ۴ آیه ۱۰

۴۰۲ – چه عطا یا یی را خدا به کلیسا داده است ؟

۱. کلمه دانش

۲. کلمه حکمت

۳. تشخیص ارواح

۴. عطا ی ایمان

۵. عطا ی  شفا

۶. عطای معجزات

۷. نبوت

۸. هدیه زبان ها

۹ . تفسیر زبان ها

۱۰. عطای نصیحت

۱۱. عطای دادن و صدقه

۱۲ . عطای شفاعت

۱۳ . عطای کمک و راهنمایی

۱۴ . عطای شفقت

۱۵ . عطای مهمان نوازی

۱۶ . عطا ی حکومت و دولتمردی

رومیان باب ۱۲ آیه ۶-۸

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۸-۱۰

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۸

افسسیان باب ۴ آیه ۱۱-۱۳

۴۰۳ – کلمه دانش چیست ؟

الف – کلمه دانش به مانی عطا ی مکاشفه است . وقتی که روح القدس اطلاعات یا مفهومی را بر ما مکشوف میکند که به علم و توانایی طبیعی خود قادر به آن نبودیم .

* وقتی خدا از طریق کلمه دانش یا نبوت و یا کلمه حکمت ، با ما سخن می گوید ، تنها بخشی از یک تصویر را دریافت کرده ایم .پس هرگز تصور نکنیم که که همه دانش را در مورد کلام یا فردی یا موقعیتش دریافته ایم. خدا آنچه را که در آن زمان حایز اهمیت است بر ما آشکار می کند.

ب – این مکاشفه شاید برای خود ما یا برای دیگری باشد .

ممکن است به منزله  هشدار یا  اخطارو یا  آشکار نمودن یک نیاز یا   افشای گناه و یا پاسخ به یک سوال یا فراهم نمودن زمینه شناخت باشد .

ج –  کلمه دانش را نبایستی همیشه برای همه بازگو کرد . گاه خدا کلمه دانش را به ما میدهد تا قادر به شفاعت برای شخصی باشیم.

اعمال رسولان باب ۵ آیه ۳

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۹
۴۰۴ – کلمه حکمت چیست ؟

الف- این هدیه نوعی عطای مکاشفه است . وقتی که از طریق روح القدس بینشی برای حل مسایل سر در گم دریافت میکنیم. حتی گاهی این بینش با ارزیابی عقلانی ما به نظر احمقانه می آید.

ب – دانش به تنهایی کافی نیست . برای تشخیص راه ، ما به حکمت خدا نیاز داریم تا برایمان روش استفاده از دانش را بیان کند .

اول پادشاهان باب ۳ آیه ۲۴-۲۸

۴۰۵ – عطای تشخیص ارواح چیست ؟

الف – نوعی عطای مکاشفه است . وقتی که روح القدس روحی را  که در پس اتفاقات است بر ما آشکار می کند .

* اگر اتفاقی ماورا طبیعه است دلیل بر این نیست که از سوی خدا باشد .

ب – زمانیکه که خدا روحی را بر ما آشکار میکند ، توقع دارد که در این مورد عملی داشته باشیم . باید روح پلید را بیرون یا دور کرده و به روح القدس خوش آمد گوییم .

ج – عطای تشخیص ارواح همانند هدایای روحانی دیگر ، با تجربه و استفاده ، قویتر میشوند.

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱

دوم قرنتیان باب ۱۱ آیه ۱۴

عبرانیان باب ۵ آیه ۱۴

۴۰۶ – عطای ایمان چیست ؟

الف – این نوع مخصوص ایمان هدیه قدرت محسوب می شود. و با عطا ی شفا و معجزه رابطه نزدیکی دارد . ییمانیست که خدا در قلب ما می کرد و نیازی به متقاعد شدن ندارد و در آزمایش ها همیشه بدون  شک و با قوت می ایستد .

ب – عطای ایمان معجزه را جاری میکند.

این ایمان چیزی برتر از ییمانیست که برای دریافت نجات و رستگاری  و زندگی روزمره مسیحی به آن نیاز است.

متی باب ۱۷ آیه ۲۰

اعمال رسولان باب ۱۳ آیه ۸-۱۱

۴۰۷ – عطای شفا چیست ؟

الف – این اعطا نوعی هدیه قدرت محسوب می شود. وقتی که شفا از طریق ماورا طبیعه صورت میگیرد. شفا میتواند از طریق دعای کارگردانی شده از سوی روح القدس یا لمس صورت گیرد . پس از طریق انسانی ایماندار ، شفای الهی خدا ظاهر میشود و  از طریق متد های زمینی و انسانی نیست .

ب – دارا بودن عطای شفا ، ما را شفا دهنده نمی سازد . فقط به این معناست که   خدا از آن  شخص به عنوان اسباب کار و جلال خود استفاده می کند .

ج – خدا به ایمان پاسخ میدهد . گاه این ایمان از سوی کسی که نیاز به شفا دارد جاری میشود و گاگی از سوی کسی که عطای شفا دارد و دعا میکند. در هر دو صورت  برای وقوع شفا  ، وجود ایمان ضروریست .

اعمال رسولان باب ۳ آیه ۶-۸

۴۰۸ – عطای معجزات چیست ؟

این عطا نیز هدیه قدرت است : وقتی که اتفاقی رخ میدهد که از مرزهای قانون طبیعت فراتر میرود . معجزه با قوانین عقلی قابل تعریف و توجیه نیستند .

۱. شفای فوری معجزه محسوب میشود . ولی معجزات محدود به شفاهای فیزیکی نمی باشند .

ب – عطای شفا و عطای معجزه با هم نسبتی نزدیک دارند.

دوم پادشاهان باب ۶ آیه ۵-۷

اعمال رسولان باب ۸ آیه ۳۹-۴۰
۴۰۹ – عطای نبوت چیست ؟

الف – این هدیه عطایی شفاهیست .وقتی که روح القدس کسی را هدایت میکند تا با کلیسا به عنوان صدای خدا سخن بگوید. نبوت ها ممکن است از وقایع  آینده سخن گوید .اما به پیشگویی آینده محدود نمیشود .

ب – هر نبوت باید با دقت و در نظر گرفتن منشا آن بررسی شود  و در مورد صحت آن  از طریق کسانی که شایستگی و صلاحیت این کار را دارند تصمیم گیری شود.

ج – هدف از دریافت نبوت ها ، قوت بخشیدن ، تشویق و بنا کردن و به ارمغان آوردن آسایش به کلیسا است . گاهی موضوع نبوت اصلاح و یا نهیب دادن است ولی هرگز محکومیت نمی باشد .

۱. زیرا نبوت همان نوع کلیسایی را که پولس رسول ما را به ایجاد آن ترغیب میکند ، بنا میکند .

۲. در بخش ۳۳ جزییات بیشتر و عمیقتری را در مورد نبوت می آموزیم.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۰- ۳۲

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱

۴۱۰ – هدیه زبانها چیست ؟

الف – عطای زبانها هدیه شفاهیست .وقتی که روح القدس به شما الهام میبخشد که با کلیسا به زبانی که از پیش نیاموخته اید ،  سخن بگویید. برای مطالعه بیشتر به بخش ۱۳ ، تعمید روح القدس مراجعه کنید.

ب – همانطوری که گفته شد این سخن مخاطب به کلیسا است و بایستی ترجمه شود . وقتی که ترجمه شد ، نبوت محسوب میشود .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۵

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۶-۲۸

۴۱۱- عطای ترجمه یا تفسیر  زبانها چیست ؟

الف – این عطا هدیه ای شفا هی است . و پیوستگی نزدیکی با عطای زبانها دارد .

ب – هر آن کس که خوانده شده تا به زبانها با کلیسا سخن گوید ، بایستی برای دریافت اتی تفسیر زبانها نیز در دعا باشد. فهمیدن مفهوم دعای شخصی ما به زبانها میسر است همچنانکه در مورد دعای جمعی به زبانها امکان پذیر است.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۱۲-۱۳

۴۱۲ – عطای نصیحت چیست ؟

الف – این عطا یه هدیه شفاهی است . وقتی که روح القدس اجازه میدهد تا فردی بیداری ، نصیحت ، تقویت ، تشویق را به کلیسا بیاورد .

ب – فردی که این عطا را دارد حتی  وقتی سخنی تلخ به شما بگوید ، یا واقعیت های خشن شخصیت و زندگی شما را به شما بگوید ، شما همچنان احساس خوبی نسبت به مکالمه داشته باشید .

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۲۳

اعمال رسولان با ۱۵ آیه ۳۲

۴۱۳ – عطای شفاعت چیست ؟

این یعنی عطای دعای عمیق ، که از روح القدس منشا میگیرد و در جای دیگری دعا می شود. برای جزییات بیشتر به بخش ۱۷مراجعه کنید.

۴۱۴ – عطای دادن چیست ؟

الف – هر مسیحی مسئول دادن ده / یک خود می باشد. و آوردن قربانی به حضور خدا. کسی که دارای این عطا میباشد ، از مرز کوچک این تقاضا میگذرد و روح القدس او را در مکان سخاوت قرار میدهد .

ب – مقدار و میزان پولی که هدیه میشود ، تعیین کننده برکت دهندگی آن نیست . بلکه آنچه ارزشمند است شوق و شعف دهنده آن می باشد .

رومیان باب ۱۲ آیه ۸

۴۱۵ – عطای کمک و یاری چیست ؟

الف – این عطا را در افرادی میبینیم که آماده خدمت به کلیسا و دیگران در هر موردی برای بنای یک کلیسای کامل هستند.

ب – این عطایی بسیار زنده در وزارت کلیساست .

اعمال رسولان باب ۶ آیه ۱-۴

۴۱۶ – عطای شفقت چیست ؟

الف – وقتی با عشق سر چشمه گرفته از روح القدس ، مثلا آنانی را  که بیمار یا تحت ظلم واقع اند را  با دلسوزی و شفقت محبت میکنیم و در یادشان هستیم.

ب – اشخاصی که این عطا را دارند غالبا جذب و مشغول دعا برای افراد هستند .

رومیان باب ۱۲ آیه ۸

۴۱۷ – عطای مهمان نوازی  چیست ؟

الف – وقتی که روح القدس قدرت میدهد تا خوش آمدی گرم به همه آنانی که خدا به کلیسا می آورد ، بگویید.

ب – همچنین این هدیه را در کسانی میبینیم که در کلیسا به همه خوش آمد میگویند. و یا میز ها را می چینند ، مهمانان را سرگرم میکنند، یا مهمانان کلیسا را خدمت می کنند.

ج – این چنین افراد موجب میشوند که غریبگان در کلیسا ، احساس تعلق کنند .

۴۱۸ – عطای حکومت و اداره کردن چیست ؟

الف – وقتی روح القدس روح ترتیب و نظم را در سازمان دهی کلیسا وارد میکند که بسیار لزومیست . چون این نظم دهی موجب بالا بردن بازدهی کار کلیسا و موفقیت آن در پیام رسانی انجیل مسیح میشود.

ب – افرادی که دارای این عطایا هستند معمولا در پشت صحنه ، خدمت می کنند و با عطای خود موجب روانی و آسانی خدمات دیگر در کلیسا می شوند.

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۸

تکالیف بخش ۲۷ 

۱- استفاده عطا یای روحانی را در زندگی روزمره تشریح کنید.

۲- چرا عطا یا به طور خود بخود عمل نمی کنند ؟ توضیح دهید .

۳ – از کلمه حکمت چگونه استفاده می شود ؟

۴ – چه زمانی از عطا ی زبانها استفاده میشود ؟ توضیح دهید .

۵ – چگونگی استفاده از عطای شفقت را بیان کنید .

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید