درس ۲۹ شفا ازادی

۲۹ – شفای الهی و آزادی 

۴۳۴ – چگونگی رابطه نجات و شفا و آزادی :

الف – تعریف این سه مفهوم با هم مرتبط است . نجات به معنای رهایی دادن و خلاص کردن و یا همان آزاد نمودن است . شفا به معنای ترمیم کردن و دوباره بنا کردن است . آزادی به معنای رهایی بخشیدن است .

ب – در موارد مختلف این سه لغت قابل تعویض هستند . تصویری که از هر یک از این لغات به ذهن ما خطور میکند با وجود تفاوت ولی بسیار مشابه است .

۱. وقتی فردی غرق گناهان است و هنوز رستگاری را دریافت نکرده است ، ما از این اصلطاحا ت استفاده می کنیم :

** او نیاز به “نجات “دارد .

** روح بیمار او نیاز به” شفا” دارد .

** او نیاز به” آزادی” از قوت گناه در زندگی اش دارد تا رستگار شود.

۲. وقتی فردی در جنگ با ترس پیروز می شود ، ما از این اصلطاحا ت استفاده میکنیم:

** او از ترسهای زندگی خود “نجات ” یافته است .

** او از افکار مخوف و ترس آور خود ” شفا ” یافته است .

** او از روح نابود کننده ترس ” ازادی ” یافته است .

۳. وقتی فردی که دچار سرطان است بر بیماری غلبه میکند ، ما از این  اصلطاحا ت استفاده میکنیم:

** او از بلای سرطان ” نجات ” یافت .

** بدن او از سرطان ” شفا ” یافته است .

** او از لعنت سرطان ” آزاد ” شده است .

ج . خدا نجات میدهد. خدا شفا میدهد. خدا آزاد میکند.

ارمیا باب ۱۷ آیه ۱۴

مزامیر باب ۷ آیه ۱

مزامیر باب ۱۰۷ آیه ۲۰

لوقا باب ۴ آیه ۱۸

۴۳۵ – شفای الهی به چه معناست ؟

الف – وقتی خدا جسم انسانی را آفرید ، در او توانایی خود درمانی و التیام زخم و بریدگی ، جوش خردن استخوان ، مبارزه با عفونت و بیماری را قرار داد . که آن را شفای طبیعی مینامیم. کار پزشکان بالا بردن جریان شفا

و تقویت قدرت شفای طبیعی ماست . آنان با نسخه دارویی و معالجه و یا عمل جراحی به بدن ما کمک میکنند تا مرحله بهبودی را سریع تر دریافت کند.

ب – شفای الهی زمانیست که قدرت ماورا الطبیعه خدا ما را شفا میدهد و جریان شفا را فوق العاده سرعت می بخشد  و یا به طور ناگهانی درد ما را از بین میبرد.و این همه از قدرتی ماورا سر چشمه میگیرد. پس چیزی ماورای شفای طبیعی است . وقتی که خدا ما را از بیماری کشنده و لا علاج یا نقص عضو شفا میدهد .

ج – البته ، هر نوع بهبود چه از طریق طبیعی یا الهی ، چه از طریق دعا و یا درمان یک پزشک ، نتیجه کار دست خداست و قسمتی از نقشه او .

خروج باب ۱۵ آیه ۲۶

۴۳۶ – تفاوت بین معجزه و شفا چیست ؟

الف – معجزه شفا فورا وقوع می یابد . اغلب   مواقع  وقتی شفای خدا را می طلبیم   منظورمان دریافت معجزه است .

ب – شفا ، سلامتی ما را بنا میکند و گاهی در طی زمان رخ می دهد . شفا ممکن است در طی یک دقیقه ها ، ساعت ها ، روزها و یا ماه ها صورت گیرد .این زمان به خدا وابسته است .

لوقا باب ۸ آیه ۴۷

مرقس باب ۸ آیه ۲۲

۴۳۷ – آیا خدا امروزه هنوز شفا می دهد ؟

الف – بله . احتیاج به این نیست که وارد بهشت شویم تا لمس شفای خدا را دریافت کنیم. خدا قادرو مشتاق  است که ما را امروز شفا دهد.

ب – شفا قسمتی اعظم از وزارت مسیح را تشکیل میداد . او حواریون را قدرت داد تا عطای شفا را دریافت کنند و همچنین این عطا به هنگام صعود خود  را به کلیسا هدیه کرد .

ج – ما ایمان داریم که اشتیاق و اراده خدا در شفای ماست زیرا خدا هرگز تغییر نمیکند ، و شفای او قابل مشاهده در عهد عتیق و عهد جدید میباشد و وعده او همواره پایدار است.

متی باب ۴ آیه ۲۳

اشعیا باب ۵۳ آیه ۵

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۸

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۸

مزامیر باب ۸۹ آیه ۳۴

۴۳۸ – آیا خدا فقط بدن های ما را شفا می دهد ؟

الف- نه . شفای خدا به شفای جسمانی محدود نمیشود. شامل تمامی وجود ما میشود.

ب – بالاترین شفا وقتیست که خدا روح ما را شفا میدهد . چون آن زمان زندگی جدیدی را تجربه می کنیم. ما مرده بودیم و در مسیح حیات یافته ایم .

** گاهی روح ما خورد شده است و مسبب آن اندوه و دل شکستگیست . خدا قلب شکسته ما را شفا و التیام میدهد.

ج – خدا قادر به شفای ذهن ما نیز هاست .تقدیس و تازه کردن اندیشه ما قسمتی از شفای الهی است . او قادر است خاطرات درد ناک و فشار های روحی ما را شفا دهد. تا ما به عنوان قربانی دردها و تجربه های گذشته زندگی خود را ادامه ندهیم.

مزامیر باب ۳۴ آیه ۱۸

رومیان باب ۱۲ آیه ۲

۴۳۹ – چرا بعضی به این مسئله که شفا برای زمان حاضر نیست  ، تعلیم میدهند ؟

الف – چون مردم قدرت شفا ی خدا را زیر سوال میبرند. هر آنکس که کلام خدا را خوانده باشد ، به  قدرت شفای خدا آگاه است . به ندرت چنین اشخاصی را ملاقات میکنیم که باور ندارند خدا قادر به شفای  قلبهای شکسته است . در حقیقت سوالی که این گونه افراد با آن دست و پا میزنند ، این است که آیا خدا هنوز شفای جسمانی میدهد یا نه .

ب – متاسفانه گروهی از مردم در این باور هستند که خدا دیگر ما را شفا نمیدهد . آنان به این نتیجه گیری نه از طریق کلام خدا رسیده اند .بلکه این باور آنان بر اساس تجربه شخصی آنان است . آنان در مورد قدرت شفا بخش خدا در کلام خوانده اند ولی هرگز شاهد شفای شخصی در خانواده یا در کلیسا نبوده اند . آنان در مواجهه با شواهد کتاب مقدس در مورد قدرت پایدار خدا در مورد شفا ، نوعی تئوری بنا کرده تا عدم بهبود و دریافت شفای خود را توجیه کنند.

ج – عدم ایمان کامل کلیسا به مسبب رخ ندادن بسیاری از شفا ها در جماعت ها میشود . کسانی که در کلیساهایی رشد می کنند که هرگز شاهد شفا نبوده ، نسبت به این باور شک میکنند . وقتی شبانی که با آن اطمینان دارند  به آنان تعلیم میدهد که شفای خدا منحصر به زمانهای گذشته بوده است ، باور میکنند. و همین منجر به این میشود که ایمان خود را در مورد دریافت شفا تمرین ندهند.

دوم تیموطاوس باب ۳ آیه ۵

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱-۲

۴۴۰ – ریشه بیماری چیست ؟

الف – گناه آدم

۱. پیش از گناه اولیه آدم ،گناه و بیماری در دنیا وجود نداشت .وقتی آدم گناه کرد ، در دنیا را به سوی رفتار گناه و بیماری باز کرد .

۲. غالبا وقتی بیمار  میشویم ، نتیجه ایست از گناه اولیه آدم که کل آرایش معنوی دنیا را تغییر داد .

۳. ما به علت شکنندگی جسم خود در نتیجه زندگی در دنیایی آلوده به بیماری ،  مریض میشویم . این مسئله شامل نقص و آسیب های تولد و ژن های معیوب که از والدین به ما منتقل میشود نیز می شود.

ب – تصادف و صدمه و حوادث

۱. تصادفات و یا حوادث موجب ناتوانی و بیماری بدنی ما میشوند.

ج – عوامل محیط

۱. محیطی که در آن زندگی میکنیم بر سلامتی ما اثر میگذارد. محیط منزل ، کار ، محله ما . اشعات و زباله های شیمیایی و کار خانه ها حتی آنچه در آب آشامیدنی و غذای ماست موجب بیماری میشوند.

د – گناه شخصی و انتخاب های جاهلانه

۱. گاه بیماری ما پیامد گناه شخصی ما نسبت به خدا و یا بدن مسیح ، کلیسا است . در مورد گناه ترس و استرس و کینه و نبخشیدن و تلخی معمولا بهای جسمانی می پردازیم.

۲. بسیاری از ما ناظر خوبی برای بدن خویش نبوده ایم ، یعنی در واقع معبد خدا را بی حرمت کرده ایم. مثلا با تغذیه مضر و یا زیاده خواری یا استعمال دخانیات ومواد مخدره و یا  الکل و یا با زندگی غیر اخلاقی

موجب آسیب به بدن خود شده ایم .

چ – ارواح شیطانی

۱. ارواح پلید شریر میتوانند به بدن ما متصل شده و موجب ضعف ما شده  و بیماری را در ما ترویج کنند.

یوحنا باب ۵ آیه ۱۴

لوقا باب ۱۳ آیه ۱۱

مرقس باب ۹ آیه ۲۵-۲۶

۴۴۱ – آیا میتوانیم از خدا  برای شفای الهی تقاضا کنیم ، حتی اگر خود موجب و مسئول وضعیت بیماری خود هستیم ؟

الف – بله . بعضی افراد تصور میکنند که چون بیماری آنان پیامد گناه شخصیشان است ، پس نوعی مجازات از سوی خداست .گاه فرد تصور  میکند که چون گناهکار است ، پس خدا او را شفا نخواهد داد . بعضی افراد تصور میکنند که خدا اجازه داده که بیمارشوند و این به  منظور امتحان شخصیت آنان است  و با تحمل ریاضت برای مسیح ، آنان به رستگاری خواهند رسید و در راستی رشد خواهند نمود.

ب – اگر خدا به گونه بالا ” الف ” عمل میکند ، پس هیچیک از ما واجد شرایط دریافت بخشش گناهان و دریافت نجات نیستیم. رستگاری از طریق اعمال حاصل نمیشود بلکه نتیجه ایمان ما به کار کامل مسیح برروی صلیب است .

ج – به یاد داشته باشیم که  مسیح روی  صلیب تمامی گناهان ما را بر خود گرفت و  مجازات و ننگ گناهان ما را بر خود خرید. او تمامی بها را داد و ما را با خون خود فدیه داد . پس نیازی به پرداخت دوباره این بها نیست .

اشعیا باب ۵۳ آیه ۴-۵

رومیان باب ۵ آیه ۶-۱۰

دوم قرنتیان باب ۷ آیه ۱۴

۴۴۲ – آیا شفا همیشه خواست خداست ؟

الف – بله . نه تنها خدا توانایی بهبود را از آغاز در  بدن ما قرار داده است ، بلکه او ما دعوت در شراکت در عهد جدید خود نموده است تا همه عهد های پیشین نیز تکمیل گردد .

ب – شفا قسمتی از عهد جدید است . به عنوان فرزندان عهد خدا ، این مزایا شامل حال ما می شود.

ج – در بعضی موارد بسیار نادر ، خدا گناه و یاغیگری را با مرض مجازات نمود .   خواهر موسی مریم ، همچنین خادم الیشع و  پادشاه عزیا به سبب گناهان خود به بیماری جذام دچار شدند.

متی باب ۱۵ آیه ۲۱- ۲۸

لوقا باب ۱۳ آیه ۱۰-۱۷

متی باب ۱۰ آیه ۵-۸

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

۴۴۳ – چرا خدا جسم ما را شفا میدهد ؟

الف – به سبب عشق عظیم خود به ما

ب – برا ی جلال خود

** وقتی خدا شفای خود را صادر میکند ، نمایشی است از قدرت او بر گناه و بیماری. وقتی خدا سرطان را شفا میدهد ، برتری نام خود را بر نام سرطان که بسیاری از آن واهمه دارند ، اعلام میکند.

ج – تا او را بهتر خدمت کنیم

** مقدسین ضعیف و بیمار به موثری خادمین سالم در برداشت محصول ملکوت نیستند . مقصود خدا از شفای ما چیزی ماورای این است که انگیزه های احساسی ماست .

متی باب ۱۴ آیه ۴

یوحنا باب ۱۱ آیه ۳-۴

یوحنا باب ۹ آیه ۱-۳

۴۴۴ – متد های مختلفی که خدا برای شفای ما استفاده میکند چیست ؟

الف – مسح با روغن

یعقوب باب ۵ آیه ۱۴-۱۵

ب – دعا

دوم پادشاهان باب ۲۰ آیه ۵

ج – دستگزاری

اعمال رسولان باب ۲۸ آیه ۸

د – ایمان به کلام خدا

مزامیر باب ۱۰۷ آیه ۲۰

متی باب ۸ آیه ۸

ح – از طریق عطاء ی شفا

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۹

ژ- پارچه مسح شده

اعمال رسولان باب ۱۹ آیه ۱۱-۱۲

و – عشا ربانی

به سبب حضور زنده خدا در این مراسم ، شفا در بدن ما جاری میشود.

یوحنا باب ۶ آیه ۵۱

۴۴۵ – چه چیزی در همه این متد ها ی دریافت شفا لازم است ؟

الف – ایمان . خدا همیشه به ایمان پاسخ میدهد . بدون ایمان دریافت شفا غیر ممکن است .

ب – این ایمان لازم ، میتواند در فردی که تقاضای شفا دارد و یا در فرد یا افرادی که دعا کننده هستند ، وجود داشته باشد . بهترین نتیجه زمانیست که هر دو در ایمان و باور باشند.

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۶

متی باب ۱۸ آیه ۱۹- ۲۰

۴۴۶ – چرا عده ا ی با وجود اینکه برایشان دعا شده ، هنوز شفا را دریافت نکرده اند ؟

الف – کمی ایمان ، ناباوری

بزرگترین مانع کار خدا در ما ، چه نجات و رستگاری ، چه شفای ما ، کمبود ایمان است . خدا همیشه به ایمان پاسخ میدهد . بسیاری از مردمان میخواهند که شفای خدا را دریافت کنند ولی حاضر نیستند که با ایمان به خدا این امر را ممکن کنند .

ب – گناه شخصی

۱. اگر نسبت به خدا یاغی هستیم و حاضر به رها کردن گناه پنهان خود نیستیم ، اگر هنوز حاضر به بخشیدن کسانی که ما را آسیب زده اند نیستیم ، این گناهان ما مانعی برای دریافت شفای ما می شود. اما وقتی قلب خود را پاک میکنیم راه را برای عمل در زندگیمان باز میکنیم.

۲ . اگر گناهی راه شفای ما را بسته است ، خداوند امین است و این گناه را به ما یاد آور میشود .یا از طریق کلیسا و کسانیکه برای ما دعا میکنند و یا در رازگاهان  و دعای خودمان . اگر توبه کنیم ، مانع برداشته میشود .و اگر اطاعت نکنیم ، تلخی ما ادامه می یابد .

** اگر از خدا برای آشکار کردن گناه و ضعفتان به خود تقاضا کردید و جوابی دریافت نکردید ، و همچنان شفای شما در تاخیر بود ، این مسئله را به گناهی در زندگیتان مربوط ندانید . چون مطمئنا این انتظار ، تاخیر حکیمانه خدا می باشد .

ج – تاخیر حکیمانه

۱. گاهی در مورد دریافت شفا تاخیر صورت میگیرد . که دلیل آن فقط بر خدا آشکار است . او در کنترل همه چیز می باشد . اما همیشه همه چیز را برای ما توضیح  نمیدهد .

۲. گاهی دلیل تاخیر به علت رقابت در عرصه آسمانیست . تاخیر وجود دارد زیرا که شفای شما تنها عنصر اراده خداست برای یک موقعیت پیچیده . ممکن است خدا از این تاخیر برای جلب توجه شما به مسائلی مهم  که  شما نسبت به آن بی توجه بوده اید در حال استفاده است .

** غالبا خدا در هنگام بیماری با ما سخن میگوید . زیرا بالاخره انقدر آرام شده ایم که قادر به شنیدن صدای او هستیم.

۳. اغلب تاخیر در دریافت شفا را به حساب جواب منفی از آسمان تلقی میکنیم و نه امید میشویم. اغلب ینگونگ موارد احساس میکنیم که موردی مخصوص هستیم و خدا به دلیلی نه معلوم از شفا دادن ما اجتناب میکند. پس در زمان تاخیر ، مایوس نشوید و خود را به خدا بفشارید و اجازه دهید ایمانتان قوی باقی بماند و فرسوده نشود .

متی باب ۱۳ آیه ۵۸

یعقوب باب ۱ آیه ۶-۸

یعقوب باب ۱ آیه ۱۴-۱۵

** بیماری فقط یک تاثیر از جریان مرگ بر بدن جسمانی ما .

دانیال باب ۱۰ آیه ۱۲-۱۳
۴۴۷ – نحوه رفتار ما در زمان تاخیر دریافت شفا چگونه باید باشد ؟

بایستی به دعا ادامه دهیم. از این سبب که ما همه آنچه را که در قلمرو آسمانی اتفاق می افتد را نمیفهمیم ، باید به تمرین ایمانی خود ادامه دهیم و به آوردن تقاضای خود  به حضور پدر ادامه دهیم.

لوقا باب ۱۸ آیه ۱

اول پادشاهان باب ۱۸ آیه ۴۳-۴۵

۴۴۸ – چگونه میتوانم فردی را که به من آسیب زده ببخشم ؟

الف – چگونه استطاعت دارید که این کار را نکنید ؟ خدا گناهان شما را نمیبخشد مگر آنکه شما گناه دیگران را ببخشید . بهای انتقام گیری شما بسیار گزاف خواهد بود .

** اصلی را که در زندگی انسانهایی که نمیبخشند آشکارا میتوان مشاهده کرد.  زندگی با این قبیل افراد با مسن شدنشان به مراتب سخت تر می شود. با یاداوری مداوم  آسیب ها یشان زندگی پر از فلاکتی را سپری میکنند.

ب – بخشیدن یک احساس نیست . انتخاب اطاعت از خداست . شما با تصمیم گیری میتوانید یک فرد را ببخشید . اگر در این مورد با سختی مواجه می شوید از خدا بخواهید تا به شما قدرت این کار را ببخشد .

ج – بخشش انسانها را از گناهانشان آزاد نمیکند . تا وقتی که شما مشغول دفاعیه از خود میباشید ، خدا قادر به اجرای عدالت در حق شما نخواهد بود . این همه شما را از یوغ نبخشیدن آزاد میکند و به مکان صحیح خود با خدا باز میگردید .

رومیان باب ۱۲ آیه ۱۹

متی باب ۶ آیه ۱۲-۱۵

رومیان باب ۱۲ آیه ۱۴

متی باب ۱۸ آیه ۳۲-۳۵
۴۴۹ – آزادی الهی  به چه معناست ؟

الف – این لغت  به معنای رستگاری و آزاد شدن است .یعنی از هر نظر از کنترل و یا  حمله های دیو ها در زندگیمان آزاد شده ایم.

۱. آزاد شدن از سلطنت تاریکی راهیست برای دریافت تولد دوباره .

۲. آزاد شدن از مالکیت شریر و دیو های پلید آن

۳. آزاد شدن از عذاب ها به این مانی که عذاب متوقف میشود.

۴. آزاد شدن از شریر منجر به ایستادگی و مقاومت در برابر شریر و وسوسه های آن در زمان حمله هاست .

کلسیان باب ۱ آیه ۱۳

مرقس باب ۵ آیه ۱۵

اول یوحنا باب ۴ آیه ۱۸

دوم پترس باب ۲ آیه ۹

۴۵۰ – قلعه به چه معناست ؟

الف –  قلعه مکانیست که دشمن بنا کرده است و از آن مکان روی زندگی شما تاثیر میگذارد . مکان و محوطه ایست که هر چند سعی میکنید ، باز بر شما چیره میشود و شما به سوی افکارو رفتار  گناهکارانه سوق میدهد

ب – ممکن است این قلعه ی گناهان جنسی یا شک یا ترس  خشم ، الکل یا مواد مخدر یا غیبت و بسیاری گناهان دیگر باشد .

۴۵۱ – چگونه میتوان قلعه شیطان را در زندگی خود تشخیص داد ؟

الف – وقتی که با افکاربیخدایی  و یا گناهی به طور مداوم مشکل دارید و قادر به چیره شدن بر آن نیستید ، با قلعه شیطان سر و کار دارید.

ب – وقتی تحت تاثیر نفوذی هستید که  از  شخصیت شما  قویتر است و قادر به کنترل و یا متوقف کردن آن نیستید ، با نفوذ یک روح یا یک قلعه سر و کار دارید.

دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۴-۵

۴۵۲ – چگونه میتوان آزادی را در زندگی خود تجربه کرد ؟

آزادی یک جریان دو قسمتیست . به دعای رستگاری و آزادی و تغییر  قلبی نیاز است .

۱. دعای آزادی

الف . عیسی مسیح به ما قدرت پیروزی بر دشمن شریر را عطا کرده است . و میتوان از این قدرت در دعا ی ایمانی برای نهیب شریر استفاده نمود.

ب. گاه لازم است از قوت روزه همگام با دعا استفاده شود تا هر بند اسارت گسسته شود .

ج. اگر فردی داوطلبانه یا ندانسته در شیوه های سری شریر شرکت نموده ، بایستی توبه کرده و اختیارات و قوت و اجازه شریر را انکار کرده ، تمامی قوت را به مسیح بسپارد.

۲. تغییر قلبی

الف – بدون تغییر قلبی در فردی که در اسارت است ، آزادی مهیا نمیشود. تغییر قلبی الزاما موجب تغییر رفتار میشود . اگر تغییر رفتاری قبل مشاهده نبود ، تغییر قلبی صورت نگرفته است .

لوقا باب ۱۰ آیه ۱ و ۹ و ۱۷ و ۱۹-۲۰

مرقس باب ۹ آیه ۲۸-۲۹

۴۵۳ – چرا تغییر قلبی لازم است ؟

الف – قلعه ها وقتی شکل میگیرند که ما دری را رو به شیطان و تاثیر او از طریق گناهانمان باز میکنیم. تنها وقتی گناه و افکار دنیوی خود را ترک میکنیم قادر به دریافت آزادی مسیح خواهیم بود .

ب – پایان دادن به اعمال گناهکارانه کافی نیست . نیاز به این است که سلطنت خدا در زندگی ما پایه بگیرد خصوصا در آن مورد . اگر آن محدوده زندگی خود را به خدا تسلیم نکنیم ، شیطان باز گشته و آماده به دست گرفتن قدرت خواهد شد.

** این دلیلیست که بعضی مسیحیان به تکرار علیرغم دعاهای پر حرارتشاان در مورد خاصی لغزش می خورند  . حتی روزه جای توبه را نمیگیرد.

یعقوب باب ۱ آیه ۱۴-۱۵

متی باب ۱۲ آیه ۴۳-۴۵

 

تکالیف بخش ۲۹

۱ — چگونگی رابطه نجات ، شفا و آزادی را بیان کنید .

۲ – تفاوت معجزه و شفا را توضیح  دهید .

۳ – چرا خدا جسم و روح ما را شفا میدهد ؟  توضیح  دهید .

۴ – عده ای با وجود اینکه برایشان دعا میشود ، شفای خود را دریافت نمیکنند . سه دلیل را در این مورد  را بیان کنید .

۵ – چگونه میتوان قلعه شیطان را در زندگی خود تشخیص داد ؟

۶ – چگونه میتوان آزادی الهی را در زندگی شخصی خود تجربه کرد ؟

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید