درس ۳۰ میوه های روح القدس

۳۰ – میوه های روح القدس 

۴۵۴ – میوه های روح القدس کدامند ؟

الف . ۹ میوه و ثمره روح  که بایستی در زندگی یک مسیحی یافت شود.

ب . این میوه ها از این قبیل هستند:

۱. محبت

۲. خوشی

۳. آرامش

۴. حلم

۵. مهربانی

۶. نیکویی

۷. ایمان

۸. فروتنی

۹. پرهیزکاری

ج. میوه های روح القدس مثل عطایای روح القدس نیست . عطا یا به رایگان به ما بخشیده میشوند علیرغم اعمال ما. اما میوه های روح القدس مستقیما در رابطه با نحوه راه رفتن ما با خدا می باشند. این میوه ها و ثمره ها نتیجه بلوغ ما در مشارکت با خدا و رفیقان ماست .

غلاتیان   باب ۵ آیه ۲۲-۲۳

۴۵۵ – منشا میوه های روح در زندگی ما چیست ؟

الف . خدا منشا این میوه ها در زندگی ما می باشد. بدون حضور خدا و روح انرژی نخش او هرگز به تنهایی میوه نیکو نخواهیم دشت.

یوحنا باب ۱۵ آیه ۴-۸

رومیان با ب ۵ آیه ۵

۴۵۶ – وجود این میوه ها بیانگر چه واقعیتی  مورد خدا در ما ست ؟

الف -آنها گواهی بر این هستند که ذات و شخصیت خدایی در ما رشد کرده است .

ب – اشتیاق خدا در ان است که با شخصیتی خدایی فرم بگیریم .

فیلیپیان باب ۴ آیه ۸

غلااتیان باب ۴ آیه ۱۹

۴۵۷ – شخصیت یا کاراکتر به چه معناست ؟

الف. این لغت در زبان انگلیسی به معنای مسیر معیار های اخلاقی و معنوی و ضعف یا قوت شخصی یک فرد که او را از دیگران متمایز میکند.

ب . کاراکتر شما همان چیزیست که به آن وقتی هیچکس نگاهتان نمیکند رفتار میکنید. بسیاری از افراد در کلیسا به شایستگی رفتار میکنند در صورتیکه در واقعیت در خانه و محل کار شخصیتی دیگر از خود نشان میدهند. خدا کاراکتر شما را میشناسد و هرگز او را با ماسک دروغین نمیتوان گول زد .

ج . کاراکتر الهی باید حفاظت شود. شیطان جسورانه از هر وسیله موثری برای پیروزی خود استفاده میکند. از مردمان گرفته تا تلوزیون تا کاراکتر ما را سقوط دهد .

کلسیان باب ۳ آیه ۱۲-۱۵

اول قرنتیان باب ۱۵ آیه ۳۳

اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۰

۴۵۸ – چگونه میتوان رشد میوه های الهی را در زندگی خود ترغیب کنیم ؟

الف . اگر روح خود را تغذیه کنید ، میوه های روح رشد خواهند کرد . اگر فقط جسم خود را تغذیه رسانی کنید ، خلقت کهنه گناه کار در شما میوه های فساد بر می آورند.

ب . روح خود را میتوانید با دعا در حضور پدر و مطالعه کلام او و تمرکز در او تغذیه کنید.

غلااتیان باب ۵ آیه ۱۶-۲۳

غلاتیان باب ۶ آیه ۷-۸

مزامیر باب ۱۹ آیه ۱۴

مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۹۷-۱۰۵

فیلیپیان باب ۴ آیه ۸

۴۵۹ – میوه محبت چیست ؟

الف. بهترین تعبیر از عشق مسیحی در باب عشق در اول قرنتیان ۱۳ یافت می شود. محبت بی چشم داشت به خدا و دیگران .

ب . محبت خصوصیت اولیه و ارشد یک مسیحیست . مسیحی بدون محبت ، مسیحی کاذب است . در محبت قانون عملی میشود. محبت و خدمت ما به دیگران ما را به عنوان متعلقین به خدا مشخص میکند. در محبت قادر به کنترل رفتار خود نسبت به خدا ، همسایگان و دشمنان خود هستیم.

اول قرنتیان باب ۱۳

غلاتیان باب ۵ آیه ۱۴

کلسیان باب ۳ آیه ۱۴

اول قرنتیان باب ۱۶ آیه ۱۴

یوحنا باب ۱۳ آیه ۳۵

اول پترس باب ۴ آیه ۸

لوقا باب ۶ آیه ۲۷-۳۵

۴۶۰ – میوه خوشی به چه معناست ؟

الف – خوشی به معنای وجد است . و منظور احساس درونی و تجلی بیرونی آن است .

ب – وقتی نجات مسیح را دریافت میکنیم ، یوغ سنگین گناهانمان برداشته میشود ، و خوشی روح القدس  جاری میشود. همان خوشی که نتیجه مستقیم حضور خدا در زندگی ماست . برخلاف شادی ، میوه خوشی ، بستگی به موقعیت های لذت بخش ندارد . این خوشی از رابطه نزدیک ما با خدا حاصل میشود و به راحتی قبل تزلزل نیست . گناه موجب خرابی این خوشی میشود. زیرا موجب اندوه روح القدس که منشا خوشی است میشود.

ج – وقتی فردی مسیحی را مشاهده میکنید که دچار افسردگی است ، و تمامی توجهات دنیوی را بر شانه های خود حمل میکند ، مطمئن باشید که او تمرکز خود را از دست داده است . و فراموش کرده است که قدرت خدا از هر مشکلی که با آن مواجه شویم ، بزرگتر است

یوحنا باب ۱۵ آیه ۱۰-۱۱

رومیان باب ۱۴ آیه ۱۷

رومیان باب ۱۵ آیه ۱۳

دوم قرنتیان باب ۸ آیه ۲

نحمیا باب ۸ آیه ۱۰ یعقوب باب ۱ آیه ۲-۳

مزامیر باب ۵۱ آیه ۱۲

۴۶۱ – میوه آرامی چیست ؟

الف – آرامش ، نتیجه حضور خدا در زندگی ماست ، یعنی در مکانی از استراحت ، سلامتی فکر و آسایش خاطر قرار گرفتن.

ب – وقتی تولد دوباره می یابیم ، دیگر از خدا جدا شده نیستیم . نزاع و دشمنی های دیرینه از جانمان بیرون رفته، آرامش جایگزین آن میشود.

ج – حضور آرامش در قلب ما بزرگترین ابزار خدا برات هدایت ما میشود. اگر خدا با مسیر زندگی ما خوشنود باشد ، آرامش او با ماست . وقتی در مسیر اشتباه هستیم پریشانی را در روح خود حس میکنیم. این همانند زنگ خطریست از سوی خدا . با به دنبال کردن آرامش خدا ، مقصود زندگی خود را به کمال میرسانیم.

د – در مقام یک مسیحی ، مسئولیم آرامش او را به  هر مکان و موقعیتی که در آن قرار میگیریم بیاوریم.

یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷

افسیان باب ۲ آیه ۱۴

رومیان باب ۸ آیه ۶

اول پترس باب ۳ آیه ۱۰-۱۲

کلسیان باب ۳ آیه ۱۵

فیلیپیان باب ۴ آیه ۷

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۴

رومیان باب ۱۲ آیه ۱۸

رومیان باب ۱۴ آیه ۱۹

افسیان باب ۴ آیه ۳

۴۶۲ – میوه حلم چیست ؟

الف – حلم یعنی توانایی صبر و تحمل به هنگام درد ، تنگی و سختی ، رنجش .همزمان حفظ رفتاری بردبار ، متحمل  و با ادراک . یعنی قدرت صبر در آرامی برای زمان کامل خدا بدون شک و لغزش.

ب – در ترجمه کینگ جیمز ، این لغت با کلمه رنج طولانی ترجمه شده است .

ج – خدا غالبا به طرزی بسیار متفاوت با طرق دنیوی عمل میکند . مردمان و موقعیتها گاهی به کندی تغییر میکنند. حلم و صبر ، نوعی اعتراف به این مطلب است که طرق خدا ارزش صبر کردن را دارد .

کلسیان باب ۳ آیه ۱۲

اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۱۵-۱۶

اشعیا باب ۵۵ آیه ۸-۹

مزامیر باب ۳۷ آیه ۷

عبرانیان باب ۶ آیه ۱۲

رومیان باب ۸ آیه ۲۵

افسیان باب ۴ آیه ۲

یعقوب باب ۵ آیه ۷-۸
۴۶۳ –   میوه مهربانی چیست ؟

الف – مهربانی ، نشان دادن سخاوتی گرم نسبت به دیگران است . درک و تحمل دیگران، در نظر گرفتن و اهمیت به آنان حتی اگر محبت شما پاسخ داده نشود.

ب – در ترجمه کینگ جیمز این لغت به ملایمت و عطوفت ترجمه شده است .

ج – مهربانی نمایش عشق خداست که در قلبهای ما جاریست .

افسیان باب ۴ آیه ۳۲

کلسیان باب ۳ آیه ۱۲

رومیان باب ۱۱ آیه ۲۲

اول تسلوکیان باب ۵ آیه ۱۵

دوم تیموتاوس باب ۲ آیه ۲۴

۴۶۴ – میوه نیکویی چیست ؟

الف – نیکویی همان کیفیت ارزش ، معیار ، مطلوب بودن و قابل اطمینان بودن و شرف در ماست که خدا در قلب ما مینهد.

ب – نیکویی نقطه مقابل شرارت است .

مزامیر باب ۱۶ آیه ۲

سوم یوحنا باب ۱ آیه ۱۱

لوقا باب ۶ آیه ۴۵

رومیان باب ۱۵ آیه ۱۴

افسیان باب ۵ آیه ۸-۱۰

دوم پترس باب ۱ آیه ۵-۷

غلاتیان باب ۶ آیه ۹

مزامیر باب ۳۷ آیه ۲۷

رومیان باب ۱۲ آیه ۹

رومیان باب ۱۲ آیه ۲۱

۴۶۵ – میوه ایمان چیست ؟

الف – شخصی که وفا دارانه در ایمان  است قبل اطمینان و تکیه است . میتوان روی آنان حساب کرد. ایمان از جنس ثبات، استقامت و  وفا داریست  که از ذات خدا در قلب ما وارد میشود.

اول قرنتیان باب ۴ آیه ۲

متی باب ۲۵ آیه ۲۳

لوقا باب ۱۶ آیه ۱۰

مکاشفه باب ۲ آیه ۱۰

۴۶۶ – میوه تو ا ضع چیست ؟

الف – این میوه را در فرد فروتن مشاهده میکنیم. این شخص دارای قدرتی حساس است که نیازی به جلب توجه ندارد . این افراد به فکر دیگران هستند و قادر به به انجام رساندن اراده خدا بدون شدت و خشونت میباشند.

ب – در نسخه ترجمه کینگ جیمز این لغت فروتنی و نرمی ترجمه شده است .

ج – فرد  متوا ضع ، روحی قابل تعلیم دارد . افراد مغرور توری برخورد می کنند که انگاری همه چیز را بلد هستند و میدانند.

افسیان باب ۴ آیه ۲

کلسیان باب ۳ آیه ۱۲

اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۱۱

دوم قرنتیان باب ۱۰ آیه ۱

غلااتیان باب ۶ آیه ۱

۴۷۷ – میوه پرهیزگاری چیست ؟

الف – یعنی قدرت شخصیتی ما که به راه عدالت و راستی می ایستد و در مقابل  نیروی شریر مقاونت می کند.

ب – در نسخه ترجمه کینگ جیمز ، این لغت به خوددار ترجمه شده است .

ج – پرهیزگاری به معنای تقوی و کنترل هوا و هوس نفس  ، خشم ، غرور ، هراس ، شک است و هر آنچه که مانع درخشش نور خدا در ما بشود .

دوم پترس باب ۱ آیه ۵-۷

تیتوس باب ۲ آیه ۱۱-۱۲

اول پترس باب ۴ آیه ۱-۴

اول قرنتیان باب ۹ آیه ۲۴-۲۷

اشتراک گذاری :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About آشنایی با مسیحیت

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by آشنایی با مسیحیت →

پاسخ دهید