درس ۳۱ انظباط و سلسله مراتب در کلیسا

image_pdfimage_print

 – انظباط و سلسله مراتب در کلیسا 

۴۶۸ – خدا چه کسی را در نقش مسئول در کلیسا قرار داده است ؟

الف – هر سازمانی احتیاج به رهبر و رهبری دارد . چه یک خانواده ، چه یک کلیسا. بدون تعیین رهبر ،جوی آکنده از سر در گمی و هرج و مرج به وجود می اید . خدا رهبری را قرار داده به منظور خدمت خود و قوم.

اول قرنتیان باب ۱۱ آیه ۳

ب – خدا عیسی مسیح را در راس کلیسا قرار داده است . در حین غیبت جسمانی او ، خداوندعطا یا ی رهبری را به کلیسا بخشیده به منظور هدایت و راهنمایی آن

ج – این هدایای رهبری همان هدایای پنجگانه وزارت میباشد : رسالت ، نبوت ، آوانجلیسم ، شبانی ، تعلیم . همچنین به منظور حمایت روحانی رهبران ، شماسان  و مشایخ در کلیسا خدمت میکنند.

د – خدا شبان اعظم ماست و شبان کلیسا زیر فیض خدا ، مسئول رهبری روزمره کلیسای محلی میباشد .

ز –  در کلیساهایی که متشکل از وزارت های بسیاری هستند ، شبان ارشد مسئول رهبری کلی کلیساست . او از کارمندان و داوطلبان به منظور دستیاری کمک میگیرد .

افسسیان باب ۵ آیه ۲۳

افسسیان باب ۴ آیه ۸ ، ۱۰-۱۳

۴۶۹ – شاگرد کیست ؟

الف – شاگرد کسیست که با اراده آزاد خود را تسلیم و مطابق با اراده مسیح میکند . از طریق تسلیم به رهبران تعیین شده خدا در کلیسا . از می آموزد که انظباط در امر خدمت و مفید واقع شدن ، بسیار ضروریست .

ب – اصلاح ، بخشی جدا نا پذیر از  آموزش است . و گاه توبیخ را مستلزم میشود.

یوحنا باب ۱۵ آیه ۸

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۵-۱۱

۴۷۰ – انظباط و سلسله مراتب در کلیسا چیست ؟

الف –   مفهوم انجیلی انظباط ، ادغامی است از تعلیم و آموزش و اصلاح و در صورت لزوم ، توبیخ.

ب – تعلیم تنها شامل اصول انجیلی نمیشود ، بلکه محوطه معیار های اخلاقی و اجتماعی ” کلیسایی و دنیوی ”  ، و رفتار را در بر میگیرد.

انضباط کلیسایی شامل تعیین و برقراری قوانین در کلیسا می شود.

۱. ازوی از کلیسای محلی و قسمتی از بدن مسیح بودن ، یک امتیاز است . نه یک حق . برخورداری از این امتیاز ، مسئولیتهایی را به دنبال دارد. مسولیت مطابقت و احترام به رهبری و  قوانین کلیسا .

د – این انظباط شامل کسانی میشود که ادعا میکنند مسیحی هستند .

۱. از آنانیکه نجات مسیح را دریافت نکرده اند توقع استانداردهای یک مسیحی را نمیتوان داشت .

۲. پس از دریافت نجات و وارد شدن به خلقت جدید ، بایستی این تعلیم انظباط را فراگیری کنند.

متی باب ۲۸ آیه ۱۹-۲۰

دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶-۱۷

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۱۷

۴۷۱ – مقصود از ایجاد انظباط داشتن و رعایت سلسله مراتب در کلیسا چیست ؟

الف – تعلیم نادانان

۱. بعضی افراد احکام خدا را میشکنند چون آن را فرا نگرفته اند . وقتی مطابق کلام تعلیم میگیریم ، به توقع خدا از خودمآن  میشویم . پس این موقعیتی است برای ا  طا عت  و برکت یافتن .

نحمیا باب ۸ آیه ۸-۹

ب – رعایت نظم

۱. وقتی به شکل گروهی قوانینی تعیین میکنیم ، موفقیت بیشتری حاصل میکنیم و تعداد بیشتری منفعت میبرند. وقتی گروه پرستش هماهنگی ندارد ، بسیاری از افراد برکت را دریافت نمی کنند.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳۹-۴۰

ج – حفاظت بره ها

۱. همه افرادی که به کلیسا می آیند به منظور پرستش خدا  برکت دادن بدن مسیح ، نمی آیند . عده ای به منظور بهره برداری از افراد معصوم می آیند . سلسله مراتب در کلیسا امکان حفاظت اعضا را در برابر گرگان برای رهبران فراهم میکند .

دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۶

دوم پترس باب ۲ آیه ۱-۳

د – مهر یاغی ها

۱. وجود انضباط و سلسله مراتب در کلیسا یاغیان را از جهالت هایشان باز میدارد و جلوی آسیب را میگیرد.

مزامیر باب ۱۰۷ آیه ۱۷

امثال سلیمان ۲۹ آیه ۱۵

ت – حفظ پاکی و خلوص اخلاقی

۱. وقتی کلیسا تن به مصالحه ارزشی در بدن خود میدهد ، در خطر اشایه گناه و سرایت کل اعضا قرار میگیرد.

اول قرنتیان باب ۵ آیه ۶

یهودا باب ۱ آیه ۴

ق – حفظ پاکی اصول اعتقادی

۱. افرادی وجود دارند که به سبب غرض و دلایل شخصی ، مایل به آموزش حقیقت نیستند . اگر سلسله مراتب در کلیسا نداشته باشیم ، این نبیان کاذب موفق به شایع کردن تعالیم غلط و دروغین خود می شوند.

غلاتیان باب ۲ آیه ۳-۵

اول تیموتاوس باب ۱ آیه ۳-۴

اول تیموتاوس باب ۶ آیه ۳-۴

۴۷۲ –  چه تفاوتیست ما بین انظباط خصوصی و عمومی ؟

الف – وقتی به طور خصوصی بر خلاف اراده خدا رفتار میکنیم و گناه میورزیم ، خداوند به ما فرصت بازگشت و توبه میدهد . اما اگر بطور مداوم به گناه پنهانی خود ادامه دهیم و از توبه و بازگشت به راه عدالت امتناع کنیم ، خدا این مسیله را آشکار میکند .

ب – اگر گناه در حضور همه آشکار شود ، پس به طور عمومی در با مشکلات  مواجه میشویم. نه تنها ملزم به توبه در حضور خدا میشویم ، بلکه مجبور به عذر خواهی در عام خواهیم بود و با پیامد های آن باید دست و پنجه نرم کنیم .

۱. اگر به خانواده خود توهین کنید ، باید از آنها معذرت خواهی کنید ، نه از دنیا .

اگر به همسر خود در حضور عده ای توهین کنید ، باید معذرت خواهی از او در حضور آن جمع صورت گیرد .

اگر به کسی در تلوزیون سراسری توهین کنید ، باید معذرت خواهی شما از ملت و به طور سراسری باشد .

۲. اگر به عنوان فردی سرشناس یا مقامی دولتی گناهی کرده اید و سو رفتار شما ثبت شده است ، بایستی به طور عمومی معذرت خواهی کنید. سهل انگاری دراینگونه موردبه  اعتبار شما را  آسیب بیشتری میزند  ، چنانکه اعتبار همکارانتان نیز زیر سوال میرود.

متی باب ۱۸ آیه ۱۵-۱۶

لوقا باب ۱۲ آیه ۲-۳

۴۷۳ – روش های انضباط در کلیسا کدامند ؟

الف –  موعظه کلام خدا

موعظه ساده کلام ، راهی موثر برای تغییر دادن قلب انسان هاست .

دوم تیموتاوس باب ۴ آیه ۲

ب – نظارت

۱. بسیاری از مشکلات با مطرح کردن با مشایخ یا اسقفان کلیسا به راحتی قبل حل هستند . وظیفه رهبری نظارت بر گله و حفاظت و اصلاح و هدایت آن است .

۲. در مواردی ناظران در کلیسا انتخاب میکنند تا فردی را از مسولیت خدمتی خود جابه جا کرده یا مدتی خدمت او را منسخ کنند .

اعمال رسولان باب ۲۰ آیه ۲۸

ج – مواجهه مستقیم و با محبت

بسیاری از مواقع ، برادر یا خواهر ما با تذکر و مواجهه ساده از اشتباه خود برمیگردد .اگر این فرد به تذکر ما توجهی نکرد طبق کلام مسیح بایستی با افرادی دیگر بازگشته به او تذکرات لازم را تکرار کنیم.

غلاتیان باب ۶ آیه ۱

متی باب ۱۸ آیه ۱۵-۱۶

لوقا باب ۱۷ آیه ۳-۴

ق – بیرون کردن فرد از کلیسا

۱. فردی که ادعا میکند تولد دوباره مسیحی را دریافت کرده است ولی حاضر به اطاعت از تذکرات متعدد نمیباشد ، خارج شدنش از کلیسای محلی ضروری میباشد .

۲. این عمل به نام های متفاوتی خوانده میشود : طرد کردن ، قطع مشارکت ، سپردن فرد به شیطان . مسلما بایستی به فرد اعلام شود که به آن کلیسا خوش آمد نیست .

۳. اخراج از کلیسا ، پیامد ها و تاثیرات زیر را به همراه دارد .

* شخص مزبور اجازه حضور در کلیسا را به هیچ شکلی ندارد . طرد فرد از بدن مسیح به منظور ایجاد احساس شرم در آن فرد است .

** حفاظتی که کلیسا برای شخص فراهم آورده بود به کلی  از بین میرود. و در نتیجه شخص در مقابل حملات شریر حساس تر خواهد بود . و این همان اصطلاحی است که پولس از آن استفاده میکند : به دست شریر سپردن .

۴. مقصود از این حرکت بسیار جدی مجازات یک فرد نیست . بلکه ایجاد حس نیاز به توبه و بازگشت به خدا و بنا شدن حقیقی . عده ای از مردم قادر به تشخیص جدی بودن آسیب هایی که به دیگران میزنند نیستند. با امید به اینکه همانند مثال پسر گمشده، این فرد نیز ملزم شده و توبه کند.

* کلیسا بایستی حاضر به پذیرفتن دوباره این فرد باشد فقط در صورتی که توبه حقیقی او ثابت شود.

متی باب ۱۸ آیه ۱۷

رومیان باب ۱۶ آیه ۱۷

اول سموییل باب ۲۶ آیه ۹

لوقا باب ۱۷ آیه ۱-۲

اول قنتیان باب ۵ آیه ۱-۵

لوقا باب ۱۵ آیه ۱۷-۲۰

۴۷۴ – انظباط کلیسا در مورد رهبران کلیسا به چه صورت است ؟

الف – اگر رهبری در کلیسا در لغزش گناه بیفتد و یا در اصول ایمانی مسیحی دچار لغزش شود ، این مسئله از طریق شورای رهبری کلیسا بررسی و حل شود. برخورد با این مشکل وظیفه و مسولیت اعضای کلیسا نخواهد بود .

ب – اتهام ها و تهمت ها بر علیه رهبران کلیسا جدی تلقی میشود و رهبران و اعضا در آن سهیم هستند.

۱. هیچ تهمتی بر علیه رهبران کلیسا قابل پذیرش نیست مگر آنکه شاهدانی ۲ یا بیشتر حاضر به شهادت و اثبات اتهام خود باشند. شاهدان با هویت مخفی قابل پذیرش نیستند. همه این مورد برای کوتاه کردن جفای افرادیست که با غرض  ورزی یا از روی نا رضایتی

به دروغ تهمت میزنند.

۲. صحت و ماهیت اتهام بایستی بررسی شده . در صورت افترا معذرت خواهی عمومی و توبه و در بعضی مورد طرد شخص افترا زننده صورت گیرد.

ج – کلیسا اهمیتی بالاتر از نظرات شخصی ما و یا اثبات درستی یا غلط بودن نظر ما دارد . اگر در مواردی با روش حل اینگونه مورد در کلیسا خوشنود نیستیم ، اجازه به رفتار هایی نداریم که منجر به از هم پاشیدن کلیسا و گسستگی گله و خانواده شود. چون در این صورت جوابگوی خدا به سبب گناهی عظیم قرار خواهیم گرفت. بهتر این است که در آرامش کلیسای خود را عوض کرده و موجب آسیب بیشتر نشویم.

غلاتیان باب ۲ آیه ۱۱-۱۴

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۱۹-۲۰

مزامیر باب ۱۰۵ آیه ۱۵

 

– انظبا ط  کلیسا چیست ؟

۲- شش هدف از وجود  انظباط در کلیسا چیست ؟

۳- تفاوت انظباط شخصی و عمومی چیست ؟

۴- دو روش انظباط  در کلیسا را نام ببرید .

۵- سپردن فردی به شیطان به چه معناست ؟ چرا از آن استفاده میشود ؟

۶ – انظباط در مورد رهبران کلیسا چگونه است ؟

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید