درس ۳۲ نظارت

image_pdfimage_print

– نظارت

۴۷۵ – ناظر به چه معناست  ؟

ناظر کسیست که مسئول مایملکی است بدون اینکه صاحب آن باشد .  در زمان های بسیار قدیم مسل زمان انجیل ، معمولا ناظر برده ای بود که مسئول نگهداری از ملک ارباب خود بود .

پیدایش باب ۳۹ آیه ۲-۴

اول قرنتیان باب ۴ آیه ۲

۴۷۶ – نظارت چیست ؟

الف – هر آنچه به ما متعلق است حتی جان ما هدیه ایست از خداوند. خدا ما را ناظر  زندگی خودمان قرار داده است . استعداد های ما ، عطایای روحانی ما ، خانواده ما ، اموال ما و غیره . خدا در نظارت این هدایا به ما اطمینان کرده است .

ب – همچنین از کلمه نظارت در مورد مسولیت در کلیسا و حمایت کلیسا از طریق ده یک و قربانیهای دیگر استفاده میشود. البته ان اصل بسیار گسترده است .

اول پترس باب ۴ آیه ۱۰

متی باب ۶ آیه ۱۹-۲۱

۴۷۷ – ده یک چیست ؟

الف – این لغت به معنای یک دهم است . یعنی قسمتی از درآمد شما که به خدا تعلق دارد .

* نگهداری یک ده ، نوعی دزدی از خداست . و این گونه نا فرمانی  پیامد لعنت در توانایی مالی را به همراه می آورد.

ب – مقدار آن بر اساس درآمد کلی است . نه بر اساس سود خالص

ملکی باب ۳ آیه ۸-۹

حجی باب ۱ آیه ۴-۷

تثنیه باب ۱۴ آیه ۲۲

متی باب ۲۳ آیه ۲۳

۴۷۸ – چرا خدا میخواهد که ده یک دهیم ؟

الف – دلیل این تقاضا در تشخیص یک واقعیت نهفته است : بدون خدا ما قادر به زنده بودن نیستیم. بدون خدا شغلی نخواهیم داشت . شما خدای زندگی خود نیستید ، بلکه خدا صاحب زندگی شماست .  شما ناظر و مباشر همه چیزهایی هستیم که خدا به ما در داشتن آن اعتماد کرده است .

ب – اگر کیف پول خود را از خدا دریغ میکنیم ، مطمئنا قلب خود را نیز به او نخواهیم داد .

ج – دادن ده یک مساله ای ایمانیست . خدا ایمان و توکل ما را به چالش میطلبد . اگر با ۱۰ در صد مال خود به خدا اطمینان نداریم ، مطمئنا با ۹۰ در صد بقیه نیز به او اطمینان نخواهیم کرد.

متی باب ۶ آیه ۲۱

عبرانیان باب ۱۱ آیه ۶

۴۷۹ – مقصود از دادن ده یک در عهد عتیق چه بود ؟

خدا  لاویان را انتخاب نمود تا کاهنان او باشند. و آنان را از وراثت زمین منع کرد. ده یک ها برای لاویان قرار داده شده بود تا خود را وقف خدمت خدا کنند.

تثنیه باب ۱۴ آیه ۲۷-۲۹

۴۸۰ -امروزه  منظور از دادن ده یک  چیست ؟

الف – امروزه ده یک به منظور حمایت از خادمین و کلیسا استفاده میشود.

ب – از ده یک برای تهیه وسایل ضروری برای ترویج پیام مسیح استفاده میشود. مثلا مسائل ساختمانی کلیسا ، نور و صوت و دفاتر کلیسا .

اول قرنتیان باب ۹ آیه ۱۱-۱۴

غلاتیان باب ۶ آیه ۶

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۱۷-۱۸

۴۸۱ – یک ده من متعلق به کجاست ؟

الف – یک ده خود را به کلیسای محلی که به آن متعلق هستیم میدهیم.

* انبار مکانی بود که در آن آذوقه را به جهت فصل قحطی ذخیره میکردند.

ب – شما میتوانید به کلیسا ها و جماعت های دیگر قربانی هدایای خود را بدهید. ولی ده یک شما به کلیسای محلی تعلق دارد .

ملکی باب ۳ آیه ۱۰

نحمیا باب ۱۲ آیه ۴۴

۴۸۲ – مزایای دادن ده یک کدام است ؟

الف – لعنت دزدی از مال خدا از مسائل مالی ما برداشته میشود.

ب – خدا به ثمره کار شما برکت میدهد.

ج – مشاهده معجزه خدا در مسائل مالی شما ، نصیبتان میشود.

د – شما در قسمتهایی از خدمات کلیسایی که مستقیما دخالتی ندارید ، سهیم میشوید. به عنوان مثال وقتی بخش میسیونری را از نظر مالی حمایت میکنید ، در این خدمت بدون ترک خانه خود سهیم میشوید.

ملکی باب ۳ آیه ۱۰-۱۱

فیلیپیان باب ۴ آیه ۱۵-۱۷

۴۸۳ – قربانی چیست ؟

الف – قربانی هدیه ایست به خدا که ماورای یک ده است . و مقدار آن بستگی به دهنده دارد .

ب – این هدیه ممکن است در مورد پروژه خاصی در کلیسا باشد . و یا اینکه به بخشی از وزارت کلیسایی هدیه شود. مثلا به بخش میسیونری کلیسا یا بلندگوهای قابل حمل و نقل به منظور بشارت .

ملکی باب ۳ آیه ۸

دوم قرنتیان باب ۹ آیه ۷

۴۸۴ – آیا انواع متفاوتی از قربانی وجود دارد ؟

بله . قربانیهای متفاوتی در کتاب مقدس ذکر شده است . ولی برجسته ترین آنها نوبر میوه و محصول  صد برابر است .

۴۸۵ – قربانی نوبر میوه چیست ؟

الف – جدا از مساله ده یک ، نوبرمیوه نوعی قربانی بوده است . اولین چین محصول یا میوه یا اولین فرزند پسر چه مابین انسانها یا میان حیوانات .

نحمیا باب ۱۲ آیه ۴۴

نحمیا باب ۱۰ آیه ۳۵-۳۶

ب – نوبر میوه هایی که تقاضا شده :

۱. هر فرزند مذکری که نخست زاده است .

۲. نخست زاده مذکر حیوانات مثل گاو ، گوسفند و غیره .

۳. روغن زیتون .

۴. شراب تازه .

۵. محصول غله

۶. پشم گوسفند

۷. عسل

۸ . نوبر هر درخت میوه

خروج باب ۱۳ آیه ۲

خروج باب ۲۳ آیه ۱۹

تثنیه باب ۱۸ آیه ۴

دوم تواریخ باب ۳۱ آیه ۱۵

نحمیا باب ۱۰ آیه ۳۵

ج – نوبر میوه به دو دلیل هدیه میشد:

۱. اعتراف به اینکه خدا صاحب همه آن چیزیست که برای آن کار کرده بودند.

۲. این هدیه به عنوان بیعانه ای  بود که برکت خدا را بر باقی محصول یا فرزندانی که قرار بود زاده شوند ، تضمین مینمود .

امثال سلیمان باب ۳ آیه ۹-۱۰

حزقیال باب ۴۴ آیه ۳۰

دوم قرنتیان باب ۱ آیه ۲۱ -۲۲

افسسیان باب ۱ آیه ۱۳-۱۴

۴۸۶ – زمان قربانی نوبر میوه کی بود ؟

سالی یک بار به هنگام درو این قربانی هدیه میشد. در مورد قربانی فرزند اول مذکر ، یک ماه بد از تولد این قربانی گذرانده میشد.

**  نخست زاده مذکر ،  با پرداخت هدیه مالی یا قربانی حیوانی دیگر باز خرید میشد . در صورت پرداخت پولی این هدیه به کاهنین میرسید .

خروج باب ۳۴ آیه ۲۰

اعداد باب ۱۸ آیه ۱۴-۱۷

۴۸۷ – آیا معیار و میزان یا در صدی برای قربانی نوبر میوه وجود دشت ؟

نه. نوبر میوه ، غیر از مورد نخست زاده مذکر ، قربانی اختیاریست و هیچ میزانی برای آن قرار داده نشده بود .

۴۸۸ – قربانی نوبر میوه چه مفهومی در زندگی امروز ما دارد ؟

الف – اسراییل جامعه ای کشاورز و زارع بود و قربانی نوبر میوه انعکاسی از این واقعیت است . امروزه اکثریت مردم از طریقی غیر از کشاورزی امرار معاش میکنند و قربانی نوبر ، برای ما دادن هدیه ای سالانه در فصل کشت محصول “درآمد  اقتصادی “ما میباشد  .

ب – به علاوه ، زمان قربانی نوبر  به زمان هدیه سالانه محدود نمیشود.

۱. مثلا اگر کار جدیدی را آغاز میکنید ، قسمتی از اولین درآمد تن را میتوانید به عنوان قربانی نوبر میوه هدیه کنید.

۲. اگر تاجر یا فروشنده هستید و در مکانی جدید کار خود را توسعه میدهید ، میتوانید از سود اولین معامله خود هدیه نوبر میوه به جا آورید .

ج – به یاد داشته باشیم که صحت و انگیزه رفتار ما بسیار مهم است . اگر با دادن میزان زیادی نوبر میوه هدف به مجبور کردن خدا به برکت دادن خود داریم ، آن نصیب را به دست نمیآوریم چون انگیزه ما نا درست است .

د – تقدیم بچه ها در کلیسا ، با قربانی نخست زاده رابطه دارد که در این مورد در بخش ازدواج و خانواده بررسی بیشتر خواهیم دشت.

مزامیر باب ۳۷ آیه ۲۱-۲۶

یعقوب باب ۴ آیه ۳

۴۸۹ –  قربانی صد برابر چیست ؟

الف – این لفظ ” صد برابر ” ، به تولید مثل دانه اشاره میکند. وقتی دانه ای کاشته میشود ، گیاهی از آن نمو میکند که حمل تعداد دانه های بسیار بیشتری خواهد بود . بزرگی مقدار محصول به نور آفتاب ، جنس خاک و مقدار بارانی که دانه دریافت میکند  دارد .

ب – ایمان مهم ترین قسمت این قربانیست . وقتی هدیه خود را با توکل به خدا میدهیم ، تا ۳۰، ۶۰ ، و ۱۰۰ برابر آن را دریافت میکنیم.

ج – این مقدار افزایش بستگی به نور آفتاب ، جنس خاک و مقدار بارانی که دانه دریافت میکند دارد.

۱. آفتاب ، فیض خداست که موجب رشد و تکسیر محصول میشود.

۲. خاک ، مکانیست که دانه را در آن میرویم .ممکن است در کلیسا یا در یک شخص و یا در یک پروژه باشد . باید به هدایت خدا متمرکز باشیم تا دانه در خاک نیکو قرار گیرد.

۳. باران ، ده های انتظار ماست . ما به ایمان نیاز داریم تا قربانی دانه خود را بکاریم. همچنین ما به ایمان نیاز داریم تا فصل رشد دانه را شاهد بوده و محصول را دریافت کنیم. بسیاری مواقع دانه را میکاریم و دانه خفته میماند زیرا به طور صحیح از آن نگه داری نمیکنیم. اگر دانه ما رشد نکرده ، میتوان با دعا آن را آبیاری کرد .

د –  ما همیشه افزایش برکت را از سوی خدا به شکل افزایش پولی دریافت نمیکنیم. هر بار خدا ما را از بیماری ها حفاظت میکند و در  تصادفات ، هر بار که از آتشسوزی ها و سیل ها و خسارات آن در امان هستیم ، خدا ما را به نوعی برکت مالی داده است .

متی باب ۱۳ آیه ۲۳

مرقس باب ۱۰ آیه ۲۸-۳۱

متی باب ۱۹ آیه ۲۷-۳۰

۴۹۰ – صدقه چیست ؟

الف – صدقه ، هدیه دادن به فقراست . هیچ تبصره ای ندارد . این کار باید بدون چشم داشت و توقع مالی صورت گیرد. یعنی باید صرفا شکل هدیه را داشته باشد و انتظاری به باز پس گرفتن پول خود از کسی که به او کمک کرده اید وجود نداشته باشد .

ب – این نوع هدیه باید به صورت خصوصی صورت گیرد تا انگیزه شما خالصانه و صادقانه بماند .

متی باب ۶ آیه ۱-۴

لوقا باب ۶ آیه ۳۴

۱- نظارت چیست ؟

۲- ده یک چیست ؟

۳ – چرا خدا میخواهد که ده یک بدهیم ؟

۴- سه مزایای دادن ده یک را بیان کنید .

۵ – قربانی نوبر میوه چیست ؟

۶ – صدقه چیست ؟

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید