درس ۳۳ مجمع و شورای نبوت

image_pdfimage_print

۳۳- مجمع و شورای نبوت 

۴۹۱- نبوت چیست ؟

الف – نبوت به معنی سخن گفتن از سوی خداست . یک نبی از جانب خدا پیامی را میشنود و آن را اعلام میکند. یک نبی غالبا پیام خدا را صحبت میکند ولی گاه خدا او را به نمایش آن میخواند .

ب –  نبوت شامل “اخطار  ”  یا  هشدار و هم شامل  “پیشگویی”  از سوی خدا میشود.

۱. اخطار یا هشدار  بیان کلام خداست در مورد حادثه ای  از پیش . یعنی بازگو کردن پیام از خدا

** به طور کلی ، موعظه نوای نوبت از سوی خداست

** موعظه و نبوت کاملا یکی نیستند . در عهد جدید مشاهده میکنیم که به زبان یونانی از لغات متفاوتی برای این دو مفهوم استفاده میشود.

۲. پیشگویی در نبوت ، الهامیست از سوی خدا به منظور پیشبینی حواد ث .

ج – نبوت یعنی سخن گفتن پیامی از سوی خدا که نبی از پیش از آن آگاه نبوده ، بلکه خدا آن را بر او مکشوف کرده است که ممکن است پیشگویی و یا هشداری در مورد آینده باشد.

دوم سموییل باب ۷ آیه ۴-۵

دوم سموییل باب ۲۴ آیه ۱۱-۱۲

دوم پادشاهان باب ۷ آیه ۱

ارمیا باب ۱۳ آیه ۱-۹

۴۹۲ – خصوصیات  نبوت  چیست ؟

الف – نبوت مخاطب به کسانیست که آن را میشنوند.

یوحنا باب ۶ آیه ۶۳

اول تسلوکیان باب ۲ آیه ۱۳

عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲

ب – کلام خدا خلاق است . وقتی کلام نبوت دریافت میشود ، آنکه را وجود نداشته تولید میکند.

پیدایش باب ۱ آیه ۳

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

ج – نبوت مشروط است :

۱. نبوت ، نیاز به پاسخگویی دارد . اگر خدا سخن گوید اما آن را دریافت نکنیم و به طور جدی آن را پاسخگو نباشیم ، آن نبوت در زندگیمان جاری نمیشود ، و نبی در این مورد بی تقصیر میباشد.

۲. اگر نبوتی نوعی اخطار هشدار دهنده و  یا تصحیح  و یا داوری  است  ، بدانیم که خدا همیشه به قلب توبه کننده پاسخ میدهد .

** یونس در مورد نینوا نبوت کرد که تا ۴۰ روز از بین خواهد رفت. در برابر این نبوت ، مردم نینوا در حضور خدا توبه کردند و خدا آن شهر را ویران نکرد.

** یونس یک نبی کاذب نبود . بلکه مردم  از شرط  خدا آگاه شدند و آن را اطاعت کردند.

یونس نبی باب ۳ آیه ۴-۶ و ۹-۱۰

مزامیر باب ۵۱ آیه ۱۷

ارمیا باب ۱۸ آیه ۷-۱۰

۴۹۳ – چه اتفاقی باید بیافتد پیش از اینکه کلام نبوت بازگو شود ؟

الف- شخصی که نبوت میکند بایستی نخست پیام را از خدا دریافت کند.

ارمیا باب ۱ آیه ۴

حزقیال باب ۱ آیه ۳

دوم پترس باب ۱ آیه ۲۱

ب – نبیان کاذب ادعا میکنند که از سوی خدا سخن می گویند ، در صورتیکه خدا با آنان سخنی نگفته. اینان افرادی هستند که  برای نفع شخصی خود پیامی از جانب خود مرسانند .و این پیام یا  تخیل  آنان یا از جانب دیوها و ارواح  پلید  منشا میگیرد .

ارمیا باب ۱۴ آیه ۱۴

ارمیا باب ۲۳ آیه ۲۱

۴۹۴ – چگونه پیام خدا را میشنویم ؟

الف – از طریق صدای شنیدنی خدا . یعنی به همان آشکاری که صدای انسان را میشنیم صدای خدا را میشنویم.

متی باب ۳ آیه ۱۷

اعمال رسولان باب ۹ آیه ۴-۶

ب – از طریق صدای نا شنیدنی خدا .خدا قادر است با  روح ما از طرق مختلف سخن بگوید.

۱. با کلام :

** این زمانیست که صدای خدا را گوش روحانی خود میشنویم. نه گوش جسمانی. یعنی خدا مستقیما با قلب ما سخن می گوید .

** گاهی خدا با تنها یک لغت با قلب ما سخن میگوید ، تا مشکلی را که فردی در آن قرار دارد برایمان آشکار کند.

مرقس باب ۱۳ آیه ۱۱

۲. با تصاویر

** خدا غالبا از طریق نشان دادن تصویری به ما پیام خود را کاملا میرسند .

عاموس باب ۷ آیه ۷-۸

اشعیا باب ۶ آیه ۱

ارمیا باب ۲۴ آیه ۱-۳

۳ . با احساسات

** شما ممکن است احساسات کسی را حس کنید .احساساتی مسل ترس یا تجربه ای موقت از درد

ارمیا باب ۴ آیه ۳۱

ج – رویا ها

** رویا در خواب

** رویا در بیداری ، در حالت نیمه آگاه و از خود بیخودی

اعداد باب ۱۲ آیه ۶-۸

اعمال رسولان باب ۲ آیه ۱۷

۴۹۵ – درجات  مختلف نبوت کردن چیست ؟

الف – روح نبوت

۱. زمانییست که روح القدس بر فردی قرار میگیرد و آن فرد نبوت میکند. این فرد نبی نیست و عطای نبوت را ندارد . حضور قوتمند روح القدس آنان را قادر به نبوت میکند.

۲. از خصوصیات این درجه ، این است که این گروه افراد به ندرت نبوت میکنند.

مکاشفه باب ۱۹ آیه ۱۰

اعداد باب ۱۱ آیه ۲۵-۳۰

اول سموییل باب ۱۹ آیه ۲۰-۲۴

ب – عطای نبوت

۱. این همان هدیه ایست از روح القدسی که در فرد ساکن است .

۲. فردی که عطای نبوت دارد به دفعات و مداوم و مرتب قادر به نبوت است . و توانایی آنان در این عطا  بستگی به ایمان آنان دارد.

رومیان باب ۱۲ آیه ۶

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۰

ج – وزارت نبوت

۱. این گونه افراد نه تنها دارای عطای قوی نبوت هستند بلکه دفتر و وزارت نبوت را به عهده دارند.

۲. خدا افرادی را به این وزارت خوانده است . و اینکه  فردی قادر به نبوت است دلیل کافی برای وزارت در نبوت نیست . بلکه خوانده شدگی شرط آن است .

افسسیان باب ۴ آیه ۱۱

اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۹

۳. همگام با عطای نبوت ، خدا مقام نبوت را عطا میکند . که مسیولیتیست بسیار سنگین و به هیچ وجه نبایستی مورد سو استفاده قرار بگیرد.

۴. عنصر نبوت پیشگویی اغلب  در دست کسیست که وزارت نبوت را به عهده دارد .

تثنیه باب ۱۸ آیه ۱۹-۲۰

اعمال رسولان باب ۱۱ آیه ۲۷-۲۸

۴۹۶ – نبوت به چه کسی ابلاغ میشود ؟

الف – مردم و ملت ها

** در تمامی کلام  مشاهده میکنیم چگونه خدا از طریق نبی با قوم ها سخن گفته است

ب – کلیسا ها

** نبی ها به  مسیر کلیسا ها ی محلی هدایت میدهند. و از این طریق خدا منظور به رساندن حکمی یا اصلاح نمودن یا تغییر مسیر یک کلیسا را دارد .

** نبوتی که شبان ارشد کلیسا دریافت میکند ، غالبا در مورد کلیساست و شخصی نمیباشد. و  او پیام را به عنوان نماینده کلیسا دریافت میکند.

ج – شخصی

۱. این زمانیست که یک فرد به طور شخصی سخنی از سوی خدا دریافت میکند. و آن را نبوت شخصی مینامیم.

۴۹۷ – هفت مقصود از نبوت کدامند ؟

الف – خدا از نبوت برای  این مقاصد استفاده میکند :

۱.عبرت

۲.نصیحت

۳. تسلی

۴.هدایت  , جهت دادن

ا۵.نتقال

۶.تایید

۷.اصلاح و قضاوت

ب – سه مقصود اول : عبرت ، نصیحت ، راحتی در هر نبوتی مشاهده میشود.

ج – چهار مقصود دوم : جهت دادن ، انتقال ، تایید ، اصلاح و قضاوت تنها از سوی وزارت کلیسا ی  اعلام میشوند. هر یک از این اقسام نبوت قادر به تاثیر گذاری عظیمی بر زندگی اشخاص میباشند و به همین دلیل حکمت و بلوغ وسیعی را لازم دارد که در وزارت نبوت کلیسا یافت میشود.

۴۹۸ – عبرت :

الف – عبرت دادن به معنای بنا کردن میباشد . نبوت به منظور بنا کردن خادمان خداست نه له کردن آنان .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳

۴۹۹ – نصیحت :

به معنای  “اندرز ”  و  “درخواست تجدید نظر ” دادن به کسیست . ادغامی است از تشویق و اخطار به شیوه ای بسیار عالی .

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۳ ترجمه قدیم و جدید

۵۰۰ – تسلی :

روح القدس ، روح تسلی دهنده ماست . همچنین کلام نبوت میتواند ما را تسلی دهنده باشد .

اول قرنتیان ۱۴ آیه ۳

یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶-۱۸

۵۰۱ – هدایت :

نبوت میتواند جهت و هدایت به زندگی یک فرد دهد.پس بسیار مهم است که این هدایت  پیش از ابلاغ ،از سوی خدا تایید کامل داشته باشد .

اعمال رسولان باب ۱۳ آیه ۳

۵۰۲ – انتقال :

یک نبی قادر است عطایی را که به آن مسح یافته با اختیاری از روح القدس دریافت کرده ، به زندگی شخصی دیگر منتقل کند.

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

۵۰۳ – تایید :

خدا از نبوت استفاده میکند تا کلام خود را که از طریق مطالعه ، تجربه ، یا راه های دیگر بر ما مکشوف کرده ، بنا کند.

اول قرنتیان باب ۱ آیه ۴-۷

۵۰۴ –  اصلاح وداوری :

نبی  ممکن است که اصلاح و گاه داوری به همراه بیاورد .اما این امر همیشه با بازخرید همراه است نه محکومیت . چون قصد خدا همیشه در بازگشت ما به سوی اوست .

اول قرنتیان باب ۵ آیه ۳-۵

* پولس در نامه های خود در جای نبوت سخن نمیگوید .ولی در این حال  در مقام  وزارت نبوت خود به عنوان رسول و شاگردعمل میکند.

رومیان باب ۸ آیه ۱

۵۰۵ – چه چیزی در تمام نبوتها نیاز است ؟

تمامی نبوت ها بایستی مورد قضاوت قرار گیرد .زیرا بنی یک انسان است . پس احتمال مداخله نظر شخصی با پیام خدا وجود دارد. قضاوت صحیح ، الف های هرز انسانی را از پیام خدا هرس میکند.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۹

اول تسلوکیان باب ۵ آیه ۲۰-۲۱

۵۰۶ – چه کسی نبوت را قضاوت میکند ؟

رهبری کلیسای محلی و آنانی که بر این کار گماشته شده اند، مسئولند که نبوت ها را قضاوت کنند. شبان کلیسا مسول کلیساست و قلب اعضا را میشناسد. و منظور او حفاظت اعضاست . دیگر نبی ها نیز قدر به تشخیص روح کلام هستند.

اول قرنتیان باب ۱۴ آیه ۲۹

۵۰۷ – ضوابط لازم در مورد نبوت کدام است ؟

الف – نبوت حقیقی بر خلاف کلام خدا نمی باشد .

غلااتیان باب ۱ آیه ۸-۹

ب – نبوت حقیقی از سوی روح القدس درونی  ما تایید میشود.

رومیان باب ۸ آیه ۱۶

ج – خدا نبوت حقیقی را تایید مضاعف میکند. این تایید ممکن است از طریق کلام ، موقعیت ، یا فردی دیگر باشد .ولی خدا همیشه این تایید را میرساند.

دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

۵۰۸ – عکس العمل ما نسبت به پیام شخصی نبوت چگونه بایستی باشد ؟

الف – باید آن را با ایمان دریافت کنیم.

۱.ایمان عنصر اصلی دریافت هر چیزی از سوی خداست .

عبرانیان باب ۱۱ ایه ۶

۲. سه قدم سلسله ای برای واقع شدن نبوت وجود دارد:

* دریافت  آن کلام – که معمولا همرا با هیجان و خوشی و قدر دانیست .

** آزمایش آن کلام – از بهترین وسایل امتحان ،  زمان است . وقایع در زمانی که ما تعیین میکنیم اتفاق نمی افتند و گاه دلسرد میشویم. و گاهی اتفاقاتی روی میدهد که نقطه مقابل چیز وعده داده شده می باشند.

***  تحقق آن کلام – که پس از فصل آزمایش آن فرا میرسد .

ب – بایستی آن کلام را با فروتنی دریافت کنیم. – تصورات قبلی ما میتوانند آن کلام را از مسیر اصلی در زندگی ما منحرف کنند.

یعقوب باب ۴ آیه ۱۰

ج – از این جهت که خدا از زمان در مورد آزمایش آن کلام استفاده میکند ، پس بسیار مهم است که تا جاری شدن نبوت نا امید نشویم .

رومیان ۸ آیه ۲۵

یعقوب باب ۱ آیه ۳

د – اطاعت و تابعیت – شما بایستی از کلیسای محلی خود تابعیت کنید در طول مدتی که منتظر تحقق آن کلام هستید. هرگز از خدا جلو نزنید . و مشاوره رهبران را دست کم تلقی نکنید.

عبرانیان باب ۱۳ آیه ۱۷

۵۰۹ – مجمع شورایی شیوخ چیست؟

الف – لغت شیخ به معنای ارشد و بزرگتر است . و معمولا در مورد کسانیکه در کلیسای محلی دارای عطایای پنج گانه وزارت میباشند استفاده می شود.

اعمال رسولان باب ۱۴ آیه ۲۳

اعمال رسولان باب ۱۵ آیه ۶

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۱۷

ب – این به این مفهوم است که کلیسا مکانی از اجتماع شیوخ است .

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

۵۱۰ – شورای نبوتی شیوخ به چه معناست ؟

الف – یعنی اجتماع بزرگان و شیوخ کلیسا به منظور دریافت نبوت در جهت تعیین خط مشی کلیسا و بدن مسیح .

ب – در حین این شورا هر یک از حاضرین در حضور خدا زانو زده و هر یک نبوت شخصی دریافت میکنند. هر شیخ در نوبه خود در مورد منتخبین کلیسا نبوت میکند.

اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱۴

۵۱۱ – آرایش این شورا به چه گونه است ؟

الف – حداقل به دو شیخ یا بیشتر نیاز است . همگی شیوخ باید دارای فراوانی عطای  نبوت باشند . ولی نیازی نیست که دارای وزارتی کلیسایی باشند.

ب –  وجود حداقل یک رسول و یک نبی در میان شیوخ شورا ضروریست .

* یک رسول اختیارات و بینش وزارت را به ارمغان میاورد . یک نبی عمق کلام نبوت را پیام آور است .

ج – همیشه بهتر است از شیوخی خارج از کلیسای محلی در مورد نبوت ها استفاده شود. وقتی کسی را به خوبی میشناسیم ، تشخیص نظرات شخصی خود از پیام روح القدس در مورد آن فرد مشکل تر است .

۵۱۲ – چه کسانی کاندید شورای نبوتی شیوخ میشوند؟

الف- به دلایل مسائل زمانی هر فردی در کلیسای محلی اجازه این امکان را پیدا نمیکند. بنابر این رهبری کلیسا با کمک دعا این کاندید ها را انتخاب میکنند.

ب – هر یک از این کاندید ها بایستی نجات مسیح را داشته و علاوه بر آن تعمید آب و روح القدس را دارا باشند. دارای رابطه ای محکم و دائم با خدا باشند. الویت با کسانیست که فعالانه در کلیسا مسولیتی را به عهده گرفته اند. بعد از آن کسانی که مشتاق دریافت هدایت و تسلی از سوی خدا هستند به عنوان کاندید در نظر گرفته میشوند.

ج – زوج های کلیسا بایستی سعی کنند  در صورت امکان غالبا با هم به کلیسا بیایند  .

اول تیموتاوس باب ۵ آیه ۲۲

۵۱۳ – کاندید ها بایستی چگونه خود را برای شورای نبوتی آماده کنند ؟

الف – باید قلب خود را با دعا و روزه برای این خدمت آماده کنند. ده و روزه راه دریافت کلام خدا را بر روی ما باز میکند.

ب – باید به طور مداوم با ایمنی بارور از خدا در مورد هدایت و راهنمایی مشاوره تقاضا کرد.

ج – باید افکار خود را از هر ایده قبلی در مورد اینکه خدا چه خواهد گفت ، خالی کرده تا آنچه را که میگوید بشنویم .

د – در حین انتظار نوبت خود در حین شورا ، باید در روح پرستش و دعا و ایمان بمانید.

عبرانیان باب ۱۱ ایه ۶

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید