اگر مسیح اختیار آسمان و زمین را دارد چرا می گوید من این اختیار را ندارم که بگویم چه کسی در دست راست یا چپ من بنشیند؟ (متی فصل ۲۰ آیه ۲۳)

اگر مسیح اختیار آسمان و زمین را دارد چرا می گوید من این اختیار را ندارم که بگویم چه کسی در دست راست یا چپ من بنشیند؟ (متی فصل ۲۰ آیه ۲۳)

اگر مسیح اختیار آسمان و زمین را دارد چرا می گوید من این اختیار را ندارم که بگویم چه کسی در دست راست یا چپ من بنشیند؟ (متی فصل ۲۰ آیه ۲۳)

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →