اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱

اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱
اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۱

اول تیموتاوس باب ۲  آیه ۱

پس قبل از هر چیز تأکید می‌کنم که درخواست‌ها، دعاها، شفاعتها و سپاس‌ها برای همهٔ مردم،