اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۲

اول تیموتاوس باب ۲ آیه 2
اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۲

اول تیموتاوس باب ۲   آیه ۲

 

برای پادشاهان و همهٔ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با آرامش و صلح و در کمال خداترسی و سرافرازی به سر بریم