غلاطیان باب ۵ آیه ۱

image_pdfimage_print

غلاطیان باب ۵ آیه ۱
غلاطیان باب ۵ آیه ۱

غلاطیان باب ۵  آیه ۱

آری ما آزادیم، زیرا مسیح ما را آزاد کرد. پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود.