اهمیت و نقش زنان ۹

image_pdfimage_print
اهمیت و نقش زنان ۹
اهمیت و نقش زنان ۹

جلسۀ نهم

زندگی متعادل
خداوند می خواهد زندگی ما کامل بوده، برای مردم این دنیا نمونه باشیم. یک شخص روحانی زندگی متعادلی دارد. خود عیسی مسیح که برای نجات بشر آمده بود، زندگی متعادلی داشت.  او برای ما نمونه شد تا زندگی ما برای دیگران نمونه باشد. ما نمی خواهیم فقط در قسمت روحانی زندگی خود شبیه مسیح باشیم، بلکه می خواهیم در هر قسمت زندگیمان شبیه او باشیم.
معنی متعادل چیست؟

معنی متعادل از نظر مردم این دنیا:  مردم غیر مسیحی وقتی می گویند : «فناتیک نباش بلکه زندگی متعادل داشته باش» مقصودشان این است که تمامی دل خود را به خدا نسپار بلکه قسمتی از آن را به این دنیا بده.  هم دنیا را داشته باش و هم خدا را. متعادل از نظر آنها این است که نیکویی را با بدی بطور مساوی مخلوط کنیم، گناه و قدوسیت را به مساوات با هم داشته باشیم، از تاریکی دنیا و نور خدا بطور مساوی در ما باشد.

معنی متعادل از نظر خدازندگی متعادل از نظر خدا این است که:  «از همۀ نیکویی ها، بطور متعادل در زندگی ما باشد و چیزی از قلم نیافتد.»

۴ حوزه تعادل در زندگی :
طبق لوقا ۲ : ۵۲ عیسی مسیح در ۴ حوزۀ زندگی رشد و ترقی می کرد.
لوقا ۲ : ۵۲
کلمۀ «ترقی» در این آیه به معنی «به جلو حرکت کردن» و «پیشرفت کردن» است.  خدا می خواهد همۀ ما در این ۴ حوزه به جلو حرکت کرده، پیشرفت کنیم و مرتب بهتر و بهتر شویم.

۱٫ حوزۀ فکری
۲٫ حوزۀ بدنی
۳٫ حوزۀ روحانی (رابطه با خدا)
۴٫ حوزۀ اجتماعی (روابط با مردم)
خدا می خواهد در این ۴ حوزه در زندگی متعادل باشیم.  یعنی در هر ۴ مورد بطور متعادل در زندگی خود پیشرفت کنیم.
۱) حوزه فکری
خدا می خواهد در حکمت مرتب پیشرفت کنیم.  افکار و روشهای قبلی خود را کنار گذاشته و حکمت خدا را در هر حوزۀ زندگی دریابیم و بکار بگیریم.
امثال ۴ : ۷ – ۹
یعقوب ۱ : ۵

معنی حکمت چیست؟
حکمت به این معنی است که به مسائل و راه حل ها از دید خدا نگاه کنیم و طبق اراده او عمل کنیم.
فواید حکمت چیست؟
امثال ۲۴ : ۳ – ۶
امثال ۱۴ : ۱

۲) حوزه بدنی
بدن ما متعلق به ما نیست بلکه صاحب آن عیسی مسیح می باشد.  بدن ما محل سکونت روح القدس می باشد پس باید از بدن خود که معبد روح خداست به خوبی نگهداری کنیم.
اول قرنتیان ۳ : ۱۶ – ۱۷
برای سلامتی بدنی، باید سه مورد زیر را در نظر داشت:
۱٫ غذای سالم:
۱) نخوردن غذاهای پرچرب و پر از شِکر و ناسالم
۲) سیگار نکشیدن و استفاده نکردن از داروهای مضر
۳) با روزه خواسته های خود را تحت کنترل روح قرار دادن
۴) نگاه داشتن وزن متعادل

۲٫ استراحت:
۱) خواب کافی        ۲) کنترل استرس بدن

۳٫ ورزش:
۱) بکار انداختن بدن

۳) حوزه روحانی (رابطه با خدا)
باید روزانه رابطه ما با خدا عمیق تر و عمیق تر شود. روزانه با دعا (صحبت و مشارکت و گفت وشنود با خدا) و کلام (خواندن کلام، حفظ کردن کلام، تفکر روی کلام) و اطاعت از کلام، خدا را بیشتر و عمیق تر تجربه نماییم. باید این ارجحیت زندگی روزانۀ ما باشد.
متی ۶ : ۳۳

۴) حوزه اجتماعی (روابط با مردم)
روحانیت فقط رابطه با خدا نیست.  نحوۀ رابطه ما با دیگران نشان دهندۀ مستقیم رابطۀ ما با خداست.  ما باید مرتب رابطۀ بهتر و عمیق تر با دیگران داشته باشیم.  باید در جامعه به خوش نامی شناخته شویم.
اول یوحنا ۴ : ۲۰
متی ۶ : ۱۲

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →