مزامیر باب ۱۸ آیه ۲

مزامیر باب ۱۸ آیه ۲

مزامیر باب ۱۸ آیه ۲