خدمت فروتنانه

image_pdfimage_print
خدمت فروتنانه
خدمت فروتنانه
مسیح پای‌های شاگردان خود را نشست تا نشان دهد که خداست، بلکه او چون خدا بود پای‌های آنان را شست.
چنین خدمت فروتنانه‌ای جزو ذات الهی او بود. ما نیز اگر می‌خواهیم حضور مسیح به‌واسطۀ روح‌القدس در ما تداوم یابد، باید چنین روحیه خدمتی داشته باشیم. اینگونه است که می‌توان از روح خدا برخوردار شد و حضور مسیح را در خود تجربه کرد.نقطه ورود به جهانی که عیسی آن را به تصویر می‌کشد، خدمت است -‏‏‏‏‏‏ خدمت فروتنانه‌ای که در قالب شستن پاهای شاگردان در فصل ۱۳ انجیل یوحنا متجلی است.

  به آیات زیر از انجیل یوحنا توجه کنید.
*

      ۱۳:‏۴ : پاهای شما را شستم، شما هم پاهای یکدیگر را بشویید.
*
۱۳:‏۳۴ و ۱۵:‏۱۲ : دوستتان دارم، شما هم همدیگر را دوست داشته باشید.
*
۱۴:‏۱۲ : کار مرا دیدید، کار مرا و حتی بزرگ‌تر از آن را انجام خواهید داد.
*
۱۴:‏۱۶-‏‏‏‏‏‏‏۱۷ : با شما بودم، روح‌القدس با شما خواهد بود.
*
  ۱۴:‏۱۹ : چون زنده‌ام، شما هم خواهید زیست.
*
۱۴:‏۲۰ : شما در من، من در شما.
*
۱۴:‏۲۵-‏‏‏‏‏‏‏۲۶ : به شما تعلیم دادم، روح به شما تعلیم خواهد داد.
*
۱۵:‏۴ : در من بمانید، من در شما می‌مانم.
*
۱۵:‏۱۸-‏‏‏‏‏‏‏‏۲۵ : از من متنفر بودند، از شما نیز متنفر خواهند بود.
*
  ۱۵:‏۲۶-‏‏‏‏‏‏‏۲۷ : شهادت روح دربارۀ من، شهادت شما درباره من.
*
۱۶:‏۱۲-‏‏‏‏‏‏‏۱۵ : هنوز صحبت‌هایم تمام نشده، روح به شما خواهد گفت.
*
۱۷:‏۱۱ : در جهان نیستم، آنها (شاگردان) هستند.
*
  ۱۷:‏۲۲-‏‏‏‏‏‏‏۲۳ : من و پدر یک هستیم، آنها نیز یک باشند.
*
۱۷:‏۱۶ : به جهان تعلق ندارم، آنها نیز تعلق ندارند.
*
۱۷:‏۱۸ : مرا به جهان فرستادی، آنها را به جهان می‌فرستم.
*
۱۷:‏۱۹ : تو در من و من در تو، باشد که آنها نیز در ما باشند.
*
۱۷:‏۲۳ و ۲۶ : مرا دوست داری، آنها را نیز دوست داری.

باید فروتنانه همچون یک غلام کمر به شستن پای‌های یکدیگر ببندیم. باید بدون هیچ ‌ادعا و توقع، بدون آنکه گوش‌مان برای شنیدن استقبال ملوکانه مردم از ما تیز باشد، مظاهری تمام‌نما باشیم از مسیح برای این جهان. و نیز باید با دعا در انتظار روح خدا باشیم. این است سهم ما در واقعه قیام، سهمی که یوحنا چه زیبا آن را شرح داده. باشد که کلیسای امروز همانطور که عیسی برای شاگردانش دعا کرد، تداوم‌بخش حضور و عمل عیسی در جهان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید