اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۵

image_pdfimage_print
اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۵
اول تیموتاوس باب ۲ آیه ۵

اول تیموتاوس باب ۲  آیه ۵

۵↵ زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه بین خدا و انسان، یعنی شخص عیسی مسیح