1 خوشا به حال کسی‌کهبا شریران مشورت نمی‌کند و به راه گناهکاران نمی‌رودو با مسخره‌کنندگان همنشین نمی‌شود،۲بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند استو شب و روز به دستورات او می‌اندیشد.

مزامیر باب ۱ آیه ۱ و ۲

196 نمایش

1 خوشا به حال کسی‌کهبا شریران مشورت نمی‌کند و به راه گناهکاران نمی‌رودو با مسخره‌کنندگان همنشین نمی‌شود،۲بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند استو شب و روز به دستورات او می‌اندیشد.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم