۲۰↵ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند. ۲۱↵ بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین.

افسسیان باب ۳ آیه ۲۰ و ۲۱

188 نمایش

۲۰↵ جلال بر خدایی باد که قادر است به وسیلهٔ آن قدرتی که در ما کار می‌کند، خیلی بیشتر از آنچه ما بخواهیم و حتّی تصوّر کنیم عمل کند. ۲۱↵ بر او نسلاً بعد نسل تا به ابد در کلیسا و در مسیح عیسی جلال باد، آمین.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم