۱ با چشمان خود به سوی کوهها نگاه می‌کنم!از کجا برای من کمک خواهد رسید؟۲ کمک من از جانب خداوندی است،که آسمان و زمین را آفرید.

مزامیر باب ۱۲۱ آیه ۱ و ۲

212 نمایش

۱ با چشمان خود به سوی کوهها نگاه می‌کنم!از کجا برای من کمک خواهد رسید؟۲ کمک من از جانب خداوندی است،که آسمان و زمین را آفرید.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم