۱ چنانکه شایستهٔ فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. ۲ از روی محبّت زندگی کنید و از محبّتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه‌ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.

افسسیان باب ۵ آیه ۱ و ۲

229 نمایش

۱ چنانکه شایستهٔ فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید. ۲ از روی محبّت زندگی کنید و از محبّتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد، پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه‌ای خوشبو به خدا تقدیم نمود.

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم