و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

یوحنا باب ۸ آیه 32

222 نمایش

و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

2 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم