و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

یوحنا باب ۸ آیه 32

261 نمایش

و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.»

3 سال قبل آپلود شد

در این آلبوم