parniyan

 • مآموریت بـزرگ مسیحیان بشارت انجیل یعنی خبر خــوش است.خبری

  کـه رابطه حقیقی انسان را با خدا به واسطه مـرگ و قیام مسیح پیوند

  میدهد.بشارت در واقع بازگو کردن بخشش گناهان بشر و وعـده نجات

  اوست.به عبارتی ر […]

 • ای درونت برهنه از تقوی کز برون جامعه ریاکاری (سعدی)

  چکیده:

  ریا یا خودنمایی از آفت های رفتار اجتماعی است کـه در مسیحیت به شدت بر

  لـزوم پرهیز از آن تأکید میشود.این امر ناپسند البته در […]

 • چکیده:

  همه ما هر روز فرصت های زیادی برای محبت کردن،هدیه دادن و عشق ورزیدن

  بـه دیگران مخصوصاً نزدیکان و عزیزانمان داریم.از آنجایی کـه محبت به دوستان

  امــری طبیعی و معمول است و هیچ تضادی بــا محبت خـدا […]

 • عشق زیباترین حس زمینی است،که از ازل در انسان نهاده شده ،قدرتی است مهار

  نشدنی و بی بدیع،عشق چکیده ایست از نوع رابطه ما بــا خدایی که خود خالق آن

  است و تنها مکتبی است که نه یاددادنی است نه یاد گرفتنی ،نه […]

 • چکیده:

  زن و مرد شبیه خدا خلق شده اند،و خدا جنس مخالف را با

  ازدواج طرح الهی است.طبق کـتاب مقدس زن و مرد شبیه خدا خلق شده اند و

  خدا جنس مخالف را باهــدف خاص آفرید.حتی روابط جنسی را خلق کــرد تـا در […]

 • parniyan's بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

 • ASHNAIE و تصویر پروفایل parniyanparniyan حالا با هم دوست هستند در حال حاضر

 • parniyan's بروزسانی مشخصات انجام شد در حال حاضر

 • parniyan یک دیدگاه جدید ارسال کرد در حال حاضر

  خداوندم عیسی بگذار قلبم معبد روح تو باشد.

 • parniyan تبدیل به یک عضو ثبت نام شده شوید در حال حاضر