پیدایش باب ۱-۱

image_pdfimage_print

۱در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید.

پیدایش باب ۱-۱
پیدایش باب ۱-۱