غلاطیان باب ۶  آیه ۲

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۶  آیه ۲
غلاطیان باب ۶  آیه ۲

غلاطیان باب ۶  آیه ۲

بارهای یکدیگر را حمل کنید و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید آورد.