کولسیان باب ۳  آیه ۱۶

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۳  آیه ۱۶
کولسیان باب ۳  آیه ۱۶

کولسیان باب ۳  آیه ۱۶

اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام پُری آن سرتاسر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور، تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید.