کولسیان باب ۴ آیه ۶

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۴ آیه ۶
کولسیان باب ۴ آیه ۶

کولسیان باب ۴ آیه ۶

گفتار شما پیوسته جالب و خوشایند باشد و یاد بگیرید که چگونه به هرکس پاسخ مناسبی بدهید.