غلاطیان باب ۶  آیه ۸

image_pdfimage_print
غلاطیان باب ۶  آیه ۸
غلاطیان باب ۶  آیه ۸

غلاطیان باب ۶  آیه ۸

مثلاً اگر کسی بذر در کشتزار هوی و هوس خویش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشتزار روح خدا بکارد، از روح، حیات جاودانی را درو خواهد کرد.