رومیان باب ۱۵  آیه ۵

image_pdfimage_print
رومیان باب ۱۵  آیه ۵
رومیان باب ۱۵  آیه ۵

رومیان باب ۱۵  آیه ۵

خدایی که سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید تا با پیروی از مسیح عیسی همفکر باشید