کولسیان باب ۳  آیه ۱۳

image_pdfimage_print
کولسیان باب ۳  آیه ۱۳
کولسیان باب ۳  آیه ۱۳

کولسیان باب ۳  آیه ۱۳

متحمّل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شِکوِه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنانکه خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید.