اول تواریخ باب 4

image_pdfimage_print
فرزندان یهودا
1پسران یهودا: فارص، حصرون، کرمی، حور و شوبال. 2رَآیا، پسر شوبال پدر یحت و یحت پدر اخومای و لاهد بود و ایشان به خانواده‌های صرعاتیان تعلّق داشتند.
3پسران عیطام: یزرعیل، یشما، یدباش و دخترش هَصلَلفونی بودند. 4فنوئیل بانی جدور و عازر بانی خوشه بود. ایشان پسران حور، پسر اول افراته، بانی بیت‌لحم بودند.
5اشحور، بانی تقوع دو زن داشت به نامهای حلا و نعره. 6نعره مادر اخُزام، حافر، تیمانی و اخشطاری بود. 7صَرَت، صوحر، اتنان.
8و قوس پدر عانوب و صوبیبه وجدّ خاندان اخرحیل، پسر هارُم بود.
9یعبیص محترمتر از دیگر برادران خود بود. مادرش او را یبعیص نامید و گفت: «من او را با درد به دنیا آوردم.» 10یبعیص نزد خدای اسرائیل دعا کرد و گفت: «خدایا، مرا برکت ده و سرزمین مرا وسعت ببخش، با من باش و مرا از هر آنچه پلید است و باعث درد من می‌شود دور نگاهدار.» و خدا دعای او را اجابت فرمود.
نامهای خانواده‌های دیگر
11کلوب، برادر شوحه، پدر مَحیر و محیر پدر اشتون بود. 12اشتون پدر بیت رافا، فاسیح و تحنه و تحنه بانی عیرناحاش بود. ایشان از اهالی ریقه بودند.
13عتنئیل و سرایا پسران قناز بودند. عتنئیل پدر حتات و 14مَعونوتای بود و مَعونوتای پدر عُفره.
سرایا پدر یوآب و یوآب درّهٔ صنعتگران را پایه‌گذاری کرد و همهٔ هنرمندان ماهر در آنجا سکونت داشتند.
15کالیب، پسر یَفُنَه دارای سه پسر به نامهای عیر، ایله و ناعم بود و ایله پدر قناز بود.
16زیف، زیفه، تیریا و اَسَرئیل پسران یهللئیل بودند.
17یَتَر، مَرَد، عیفَر و یالون پسران عَزرَه بودند. مریم، شمای و یشبع، پدر اشتموع فرزندان بتیه، دختر فرعون بودند که برای شوهر خود، مَرَد به دنیا آورد. 18زن یهودی مَرَد هم سه پسر داشت به نامهای یارد، بانی جدور، جابر، بانی سوکو و یقوتیئیل، بانی زانوح.
19زن هودیه خواهر نَحَم بود. یکی از پسران او، پدر قعیله جرمی و دیگری پدر اشتموع معکاتی بود.
20اَمنون، رنه، بنحانان و تیلون پسران شیمون بودند.
زوحیت و بنزوحیت پسران یشعی بودند.
فرزندان شیله
21پسران شیله پسر یهودا: عیر بانی لیکه، لعده بانی مریشه و جدّ خاندان بافندگان کتان بود که در بیت اشبیع زندگی می‌کردند. 22یوقیم و اهالی شهر کوزیبا، یوآش و ساراف، حکمران موآب که بعد به یشوبی لحم بازگشت، این نامها از مدارک باستانی به‌جا مانده‌اند. 23این افراد کوزه‌گر و ساکن نتاعیم و جدیره بودند و برای پادشاه کار می‌کردند.
نسل شمعون
24نموئیل، یامین، یاریب، زارح و شاول پسران شمعون بودند. 25شاول پدر شلوم و پدر بزرگ مبسام و جدّ مشماع بود. 26فرزندان مشماع: حموئیل پسرش، زکور نوه‌اش و شمعی نتیجه‌اش بود. 27شمعی شانزده پسر و شش دختر داشت، امّا برادرانش فرزندان زیادی نداشتند. بنابراین جمعیّت طایفهٔ‌شان کمتر از جمعیّت طایفهٔ یهودا بود.28آنها در شهرهای بئرشبع، مُولاده، حصر-شوعال، 29بلهه، عاصم، تولاد، 30بتوئیل، حُرما، صقلغ، 31بیت مرکبوت، حصر سوسیم، بیت‌برئی و شعرایم سکونت داشتند. این شهرها تا دوران سلطنت داوود در اختیار ایشان بودند. 32پنج قریت اطرافشان عیطام، عین، رِمون، توکن و عاشان بودند. 33به علاوهٔ تمام روستاهایی که در جوار شهرها تا بعلت قرار داشتند، اینها مکانهای سکونت ایشان بود و برای خود شجره‌نامه‌ای نوشته بودند.
34مشوباب، یملیک، یوشه پسر امصیا، 35یوئیل، ییهو پسر یوشبیا، نوه سرایا، نتیجهٔ عسیئیل، 36الیوعینای، یعکوبه، یشوحایا، عسایا، عدیئیل، یَسیمیئیل، بنایاهو،37و زیزا پسر شفعی، پسر الون، پسر یدایا، پسر شمری، پسر شمعیا. 38اشخاص نامبرده رؤسای خاندانها بودند. چون تعداد خانواده‌هایشان زیاد شدند، 39ایشان برای یافتن چراگاه برای گلّه‌های خود تا دهانهٔ جَدور در شرق درّه کوچ کردند. 40آنجا چراگاه خوب و حاصلخیز و زمینی گسترده، آرام و امنی یافتند. ساکنان قبلی آنجا قوم حام بودند.
41اشخاص مذکور در زمان سلطنت حزقیا، پادشاه یهودا به آنجا آمدند. ساکنان آنجا را که معونیان بودند با چادر‌ها و خانه‌هایشان از بین بردند که تا امروز اثری از آنها باقی نیست و خود در آنجا ساکن شدند، زیرا آنجا چراگاه خوبی برای رمه‌هایشان داشت.42سپس پانصد نفر از طایفهٔ شمعون به اَدوم رفتند. رهبران ایشان پسران یشیع، یعنی فلطیا، نعریا، رفایا عُزیئیل بودند. 43آنها باقی ماندهٔ عمالقه را که فرار کرده بودند، از بین بردند و خودشان تا به امروز در آنجا زندگی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید