اول پادشاهان باب 4

image_pdfimage_print
درباریان سلیمان
1سلیمان، پادشاه تمام اسرائیل بود 2و درباریان بلند پایهٔ او عبارت بودند از:
رهبر کاهنان: عزریا پسر صادوق.
3منشی: الیحورف و اخیا، پسر شیشه.
بایگان: یهوشافاط، پسر اخیلود.
4فرماندهٔ ارتش: بنایاهو، پسر یهویاداع.
کاهن: صادوق و ابیاتار.
5سرپرست فرمانداران: عزریا، پسر ناتان.
مشاور پادشاه: کاهن زابود، پسر ناتان.
6سرپرست خدمتکاران کاخ: اخیشار.
سرپرست کارهای کارگران اجباری: ادونیرام، پسر عَبد.
7سلیمان دوازده نفر استاندار برای تمام اسرائیل انتخاب کرد و آنها مسئول تهیّه غذای دربار بودند، هر کدام یک ماه در سال مسئول تدارکات دربار بودند. 8این است نامهای دوازده استاندار و مناطقی که سرپرستی می‌کردند:
بن‌هور، در کوهستان افرایم.
9بندَقَر، در شهرهای ماقص، شبلعیم، بیت شمس و ایلون بیت حانان.
10بنحَسَد در اروبوت، سوکوه و تمام ناحیهٔ حافر،
11بن‌ابیناداب که با تافت دختر سلیمان ازدواج کرده بود: در تمام منطقهٔ دُر.
12بعنا، پسر اخیلود: در شهرهای تعنک، مجدو و تمام سرزمینهای نزدیک بیت شان، حوالی صرتان و جنوب شهر یزرعیل تا شهر آبل محوله و شهر یقمعام.
13بن‌جابر، در شهر راموت واقع در جلعاد و روستاهایی که در جلعاد به خاندان یاعیر از فرزندان منسی بود و ناحیهٔ ارجوب در باشان، شصت شهر بزرگِ دیواردارِ دیگر که دروازه‌هایشان پشت‌بند برنزی داشت.
14اخیناداب پسر عدو، در محنایم.
15اخیمعص، او با باسمت دختر سلیمان، ازدواج کرده بود، در سرزمین نفتالی
16بعنا پسر حوشای، در منطقهٔ اشیر و شهر بعلوت.
17یهوشافاط، پسر فاروح، در یساکار.
18شمعی، پسر ایلا، در بنیامین.
19جابر، پسر اوری، در سرزمین جلعاد که شامل سرزمینهای سیحون، پادشاه اموریان و عوج، پادشاه باشان می‌شد.
به جز این دوازده نفر، مقام دیگری بود که مسئول تمام سرزمین بود.
کامیابی حکومت سلیمان
20جمعیّت مردم اسرائیل و یهودا مانند ریگ دریا بی‌شمار بود؛ آنها می‌خوردند و می‌نوشیدند و شادمان بودند. 21قلمرو پادشاهی سلیمان شامل تمام ملّتها از رود فرات و فلسطین تا مرز مصر می‌بود که در تمام طول عمر او مطیع بودند و به او مالیات می‌پرداختند.
22مصرف روزانهٔ دربار سلیمان عبارت بود از: معادل پنج تُن آرد و ده تُن بلغور، 23ده گاو از طویله، بیست گاو از چراگاه، صد گوسفند و همچنین آهو، گوزن، غزال و مرغهای چاق.
24قلمرو فرمانروایی او را تمام قسمت غربی رود فرات و از تِفسَح تا غزه و تمام سرزمینهای پادشاهان ماورالنهر تشکیل می‌دادند. و در سراسر سرزمینهای اطراف او صلح و آرامش حکمفرما بود. 25در زمان حیات سلیمان، مردم اسرائیل و یهودا در امنیّت زندگی می‌کردند و هر خانواده تاکستان و باغ انجیر خود را داشت.
26همچنین سلیمان چهل هزار آخور برای اسبهای ارّابه‌هایش و دوازده هزار سوارکار داشت. 27دوازده فرماندار او، هریک مسئول تهیّه مواد غذایی سلیمان و درباریان برای مدّت یک ماه بود. ایشان همواره تمام نیازها را فراهم می‌آوردند. 28هر فرماندار سهم جو و کاه خود را برای اسبان ارّابه‌ها و سایر اسبان در مکان مقرّر می‌آوردند.
29خدا به سلیمان بینش و خردی شگفت‌انگیز و دانشی بی‌نهایت بخشید.30سلیمان از خردمندان شرق و مصر خردمندتر بود. 31او خردمندترین مرد بود. او داناتر از ایتان ازراحی و پسران ماحول، یعنی حیمان، کلکول و دردع بود. شهرت او به همهٔ سرزمینهای همسایه رسید. 32همچنین او سه هزار مَثَل گفت و یک‌هزار و پنج سرود نوشت. 33او دربارهٔ درختان و گیاهان از درخت سدر لبنان گرفته تا زوفا که در روی دیوار می‌رویند، سخن گفت. او همچنین دربارهٔ حیوانات، پرندگان، خزندگان و ماهیان سخن گفت. 34مردم از همه‌جا می‌آمدند تا حکمت سلیمان را بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین برای مشورت نزد او می‌آمدند.

دیدگاهتان را بنویسید