اول یوحنا باب ۱

کلمهٔ حیات
۱ما دربارهٔ کلمهٔ حیات به شما می‌نویسیم -کلامی که از ازل بود و ما آن را شنیده و با چشمان خود دیده‌ایم – ‌آری، ما آن را دیده‌ایم و دستهایمان آن را لمس کرده است. ۲آن حیات ظاهر شد و ما آن را دیدیم. پس ما دربارهٔ آن شهادت می‌دهیم و از حیات جاودانی که با پدر بود و به ما شناسانیده شد، شما را آگاه می‌سازیم. ۳آری، آنچه را که ما دیده‌ و شنیده‌ایم به شما اعلام می‌کنیم تا در اتّحادی که ما با پدر و پسر او عیسی مسیح داریم، شما هم با ما شریک شوید. ۴این را می‌نویسیم تا شادی ما کامل گردد.
زندگی در نور خدا
۵این است پیامی که ما از او شنیدیم و به شما اعلام می‌کنیم: خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. ۶پس اگر بگوییم با او متّحد هستیم و در‌عین‌حال در ظلمت زندگی می‌کنیم، معلوم می‌شود که گفتار ما دروغ و کردار ما نادرست است. ۷↵ امّا اگر در نور به سر می‌بریم -‌همان‌طور که خدا در نور است- در آن صورت با یکدیگر اتّحاد داریم و خون عیسی، پسر او، ما را از همهٔ گناهانمان پاک می‌سازد. ۸اگر بگوییم که بی‌گناه هستیم، خود را فریب می‌دهیم و از حقیقت دور هستیم. ۹↵ امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد کنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همهٔ خطاهایمان پاک می‌سازد. ۱۰اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده‌ایم، خدا را دروغگو شمرده‌ایم و از کلام او کاملاً بی‌خبر هستیم.