خروج باب ۲۵

image_pdfimage_print
هدایا برای خیمهٔ حضور خداوند
(خروج ۴‏:۳۵‏-۹)
۱خداوند به موسی فرمود ۲به بنی‌اسرائیل بگو: «برای من هدیه بیاورند و هرکسی که از روی میل خود هدیه‌ای برای من بیاورد آن را قبول کن. ۳هدایایی که از آنها قبول خواهی کرد از این قرار است: طلا، نقره، برنز، ۴کتان نفیس، نخهای پشم تابیده شده به رنگ ارغوانی، قرمز و بنفش، پارچهٔ بافته شده از موی بُز، ۵پوست قوچ که آن را رنگ قرمز زده باشند، چرم‌های نفیس، چوب اقاقیا، ۶روغن برای چراغها، ادویه برای روغن مسح و برای بُخور خوشبو، ۷سنگهای عقیق و قیمتی برای تزئین ردا و سینه‌پوش کاهن اعظم. ۸قوم باید برای من خیمه‌ای مقدّس برپا کنند تا در بین آنها ساکن شوم.۹این مکان مقدّس و وسایل آن باید مطابق نمونه‌ای باشد که به تو نشان خواهم داد.
صندوق پیمان
(خروج ۱‏:۳۷‏-۹)
۱۰«صندوقی از چوب اقاقیا به طول یک متر و ده سانتیمتر و عرض و ارتفاع شصت و شش سانتیمتر بسازند ۱۱و تو آن را از داخل و خارج با طلای خالص بپوشان، آن را در یک قالب طلا قرار بده. ۱۲چهار حلقهٔ زرّین برای آن بساز و آنها را به چهار پایهٔ آن نصب کن، دو حلقه در هر طرف. ۱۳دو چوب اقاقیا بلند تهیّه کن و آنها را با طلا بپوشان. ۱۴آنها را از داخل حلقه‌هایی که در هر طرف صندوق قرار دارد، رد کن تا بتوانید صندوق را حمل کنید. ۱۵چوبها باید در این حلقه‌ها بمانند و نباید از آن حلقه‌ها بیرون آورده شوند. ۱۶آنگاه دو لوح سنگی را که بر آن احکام نوشته شده‌اند به تو خواهم داد تا آنها را در داخل صندوق بگذاری.
۱۷«سرپوشی از طلای خالص به طول یک متر و ده سانتیمتر و عرض شصت و شش سانتیمتر برای آن درست کن. ۱۸دو فرشتهٔ نگهبان از طلا بساز و آنها را در دو سر صندوق -‌روی سرپوش- نصب کن. ۱۹یک فرشته نگهبان در یک سر و دیگری در سر دیگر سرپوش قرار بگیرد. آنها را طوری بساز که با سرپوش یک تکه شوند. ۲۰فرشتگان نگهبان روبه‌روی یکدیگر قرار بگیرند و بالهایشان بر روی سرپوش گسترده شود. ۲۱دو لوح سنگی را در داخل صندوق بگذار و سرپوش را روی آن قرار بده.۲۲من از بالای سرپوش، در بین دو فرشتهٔ ‌نگهبانی که بر روی صندوق پیمان قرار دارند، با تو ملاقات خواهم کرد و قوانین خود را برای قوم اسرائیل به تو خواهم گفت.
میز برای نان مقدّس
(خروج ۱۰‏:۳۷‏-۱۶)
۲۳«میزی از چوب اقاقیا به طول هشتاد و هشت سانتیمتر و عرض چهل و چهارسانتیمتر و ارتفاع شصت و شش سانتیمتر بساز. ۲۴آن را با روکشی از طلای خالص بپوشان. سپس آن را در قالبی بگذار. ۲۵حاشیه‌ای به عرض هفتاد و پنج میلیمتر از چوب بساز و در اطراف آن نصب کن. سپس آن را با قابی از طلا بپوشان. ۲۶چهار حلقه زرّین بساز و آنها را به چهار گوشهٔ میز جایی‌که پایه‌ها قرار دارند، وصل کن. ۲۷حلقه‌ها باید نزدیک حاشیهٔ چوبی باشد، به طوری که بتوان چوبهایی را برای حمل میز از داخل آن گذراند. ۲۸این چوبها باید از چوب اقاقیا و دارای روکش طلا باشد. ۲۹بشقابها، کاسه‌ها، کوزه‌ها و پیاله‌هایی برای استفاده از هدایای نوشیدنی بساز و بر روی میز قرار بده. تمام اینها باید از طلای خالص ساخته شود. ۳۰نان مقدّس تقدیمی‌ به من، باید همیشه بر روی میز در حضور من باشد.
چراغدانها
(خروج ۱۷‏:۳۷‏-۲۴)
۳۱«یک چراغدان از طلای خالص که چکش‌کاری شده باشد، بساز. پایهٔ چراغدان و شاخه‌ها و جاچراغی‌هایش، همه یک‌پارچه باشند. ۳۲در دو طرف چراغدان، شش شاخه قرار بگیرد. سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر. ۳۳در انتهای هریک از شش شاخهٔ چراغدان، سه جا چراغی به شکل شکوفهٔ بادام با گلبرگ و کاس‌برگش قرار داده شود. ۳۴در انتهای شاخهٔ مرکزی چراغدان، چهار جا چراغی به شکل شکوفهٔ بادام با گلبرگ و کاس‌برگش ساخته شود. ۳۵در زیر هر سه جفت از شاخه‌های چراغدان، یک پیاله به شکل کاس‌برگ ساخته شود. ۳۶پیاله‌ها، شاخه‌ها و شاخهٔ مرکزی باید از طلای یک‌پارچه ساخته شوند. تمام چراغدان باید از طلای خالص یک‌پارچه و چکش‌کاری شده ساخته شود. ۳۷هفت چراغ بساز و بر چراغدان نصب کن تا اطراف خود را روشن کنند. ۳۸فتیله‌دانها و بشقابهای زیر آنها همه از طلای خالص باشند. ۳۹چراغدان و تمام وسایل مربوط به آن از یک قطعه طلای خالص به وزن سی و پنج کیلوگرم ساخته شود. ۴۰دقّت کن تا آن را مطابق نمونه‌ای که در کوه به تو نشان داده شد بسازی.

دیدگاهتان را بنویسید