خروج باب ۳۵

image_pdfimage_print
مقرّرات روز سبت
۱موسی تمام مردم اسرائیل را جمع کرد و به آنها گفت: «این است احکامی‌ که خداوند داده و شما باید از آنها پیروی نمایید. ۲شش روز کار کنید، امّا روز هفتم روز مقدّس و مخصوص خداوند و استراحت است. هرکسی که در آن روز کار کند باید کشته شود. ۳و در روز سبت در خانه‌هایتان آتش روشن نکنید.»
هدایا برای خیمهٔ حضور خداوند
(خروج ۱‏:۲۵- ۹)
۴بعد موسی خطاب به مردم اسرائیل گفت: «این است آنچه که خداوند امر فرموده است. ۵برای خداوند از صمیم قلب هدیه بیاورید. هدایای شما شامل این چیزها باشد: طلا، نقره، برنز، ۶کتان نفیس، نخهای پشم تابیده شده به رنگ ارغوانی، بنفش و قرمز، پارچهٔ بافته شده از موی بُز،۷پوست قوچ که آن را رنگ قرمز زده باشند، و چرم نفیس، چوب درخت اقاقیا، ۸روغن چراغ، ادویه برای روغن مسح، بُخورِ خوشبو، ۹سنگهای عقیق و قیمتی، برای تزئین ردا و سینه‌پوش کاهن اعظم.
لوازمِ خیمهٔ مقدّس خداوند
(خروج ۳۲‏:۳۹- ۴۳)
۱۰«همهٔ صنعتگران ماهر که در میان شما هستند چیزهایی را که خداوند امر فرموده است بسازند. از قبیل: ۱۱خیمه و پوشش آن، چنگک‌ها، بندها، ستونها و پایه‌های آن؛ ۱۲صندوق پیمان و میله‌ها برای حمل و نقل آن، سرپوش آن، پردهٔ دروازهٔ خیمه، پرده‌ها؛ ۱۳میز، پایه‌ها، ظروف و نان مقدّس،۱۴چراغدان، چراغ و روغن؛ ۱۵قربانگاه بُخور، پایه‌ها، شبکه‌های برنزی، روغن مسح، بُخور خوشبو، پردهٔ دروازهٔ خیمه؛ ۱۶قربانگاه قربانی سوختنی، آتشدانهای برنزی، میله‌های چوبی برای حمل و نقل آن، حوض و پایه‌های آن، ۱۷پرده‌های اطراف حیاط خیمه، ستونها، پایه‌ها و پردهٔ دروازه‌ها ۱۸میخهای خیمه، میخهای حیاط و طنابهای آن ۱۹لباسهای نفیس بافته شده برای کاهنانی که باید به هنگام خدمت در مکان مقدّس آنها را بپوشند، یعنی لباس مقدّس برای هارون کاهن و پسرانش تا در هنگام انجام وظیفهٔ کهانت از آنها استفاده کنند.»
هدایای مردم
۲۰بعد همهٔ مردم از حضور موسی رفتند. ۲۱آنگاه تمام کسانی‌که مایل بودند، برای خداوند هدیه آوردند تا در خیمهٔ مقدّس خداوند، برای وظایف مربوط به آن و لباس‌های مقدّس به کار برده شوند.۲۲پس مرد و زن، با رضایت آمدند و حلقه، انگشتر، گوشواره، دستبند و هر قسم زیورآلات طلا با خود آوردند و تقدیم خداوند کردند. ۲۳هرکسی که کتان نفیس، پشم ارغوانی، بنفش و قرمز، پارچهٔ بافته شده از موی بُز، پوست قرمز قوچ و چرم نفیس داشت آورد. ۲۴برخی هدایای نقره‌ای و برنزی و عدّه‌ای چوب اقاقیا آوردند. ۲۵همهٔ زنهایی که در کارهای دستی مهارت داشتند، پارچه‌های پشمی ‌ارغوانی، بنفش و قرمز و کتان نفیس را که خود بافته بودند به حضور خداوند تقدیم کردند. ۲۶آنها همچنین از موی بُز نخ می‌ریسیدند. ۲۷رهبران سنگهای عقیق و نگین‌های زینتی برای جامهٔ مخصوص کاهنان و سینه‌پوش آوردند. ۲۸همچنین عطریّات، روغن چراغ، روغن مسح و بُخور خوشبو هدیه آوردند. ۲۹پس قوم اسرائیل با میل و رغبت اشیای نفیس را که خداوند به موسی امر کرده بود به عنوان هدیه برای خداوند آوردند.
صنعتگران برای خیمهٔ مقدّس خداوند
(خروج ۱‏:۳۱‏-۱۱)
۳۰‏-۳۳موسی به مردم گفت: «خداوند، بصلئیل پسر اوری، نوهٔ حور، از طایفهٔ یهودا را که پُر از روح خدا و دارای لیاقت، ذکاوت، دانش و هنر است تعیین فرموده است تا نقشه و کارهای طلا و نقره و برنز، حجاری، زرگری، حکاکی و امور نجّاری را اداره و مراقبت کند. ۳۴خداوند به او و اهولیاب، پسر اخیسامک از طایفهٔ دان استعداد تعلیم مهارتهای خود به دیگران را داده است. ۳۵و به آنها مهارت بخشیده که کارهای همهٔ صنعتگران را از قبیل طراحی، نساجی و طراز در پارچه‌های پشمی ‌ارغوانی، بنفش و قرمز را که به عهده دارند و همچنان بافندگان و سایر هنرمندان و صنعتگران را نظارت کنند.