خروج باب ۳۷

image_pdfimage_print
ساختن صندوق پیمان
(خروج ۱۰‏:۲۵- ۲۲)
۱بصلئیل صندوق پیمان را از چوب اقاقیا ساخت که طول آن یک متر و ده سانتیمتر، عرض آن شصت و شش سانتیمتر و ارتفاع آن نیز شصت و شش سانتیمتر بود. ۲آن را از درون و بیرون با طلای خالص پوشانید و نواری از طلا به دور آن کشید. ۳حلقه‌های طلایی در چهار گوشهٔ آن، یعنی دو حلقه در دو طرف آن ساخت. ۴دو میله از چوب اقاقیا را با طلا روکش نموده ۵و در حلقه‌های دو طرف به منظور حمل و نقل گذاشت. ۶سرپوش صندوق را از طلای ناب به طول یک متر و ده سانتیمتر و عرض شصت و شش سانتیمتر ساختند. ۷دو فرشتهٔ نگهبان از طلای خالص چکش‌کاری شده ساخت، ۸یک فرشتهٔ نگهبان در یک طرف و یکی در طرف دیگر آن بود. آنها با سرپوش صندوق طوری ریخته شده بودند که در حقیقت یک تکهٔ واحد بودند. ۹فرشتگان نگهبان روبه‌روی هم، بالهایشان باز و بر سرپوش صندوق گسترده شده بودند و روی آنها پایین به طرف سرپوش بود.
ساختن میز مخصوص برای نان مقدّس
(خروج ۲۳‏:۲۵‏-۳۰)
۱۰میز را هم از چوب اقاقیا ساخت که طول آن هشتاد و هشت سانتیمتر، عرض آن چهل و چهار سانتیمتر و ارتفاع آن شصت و شش سانتیمتر بود. ۱۱و آن را با طلای خالص پوشاند و دور آن را با روکشی از طلای ریخته تزئین کرد. ۱۲حاشیه‌ای به اندازهٔ هفتاد و پنج میلیمتر به دور آن ساخت و تخته‌های آن را با قابی از طلا تزئین کرد. ۱۳او چهار حلقهٔ طلایی ساخت و آنها را در چهار گوشهٔ بالای پایه‌ها نصب کرد. ۱۴حلقه‌ها نزدیک تخته‌ها و به منظور حمل و نقل میز ساخته شده بودند.۱۵میله‌هایی از چوب اقاقیا به منظور حمل و نقل میز ساخت و آنها را با طلا پوشاند. ۱۶ظروفی که برای هدایای نوشیدنی بر سر میز قرار داده می‌شدند عبارت بودند از کاسه‌ها، پیاله‌ها و جامها و همگی از طلای خالص ساخته شده بودند.
ساختن چراغدان
(خروج ۳۱‏:۲۵‏-۴۰)
۱۷چراغدانی هم از طلای خالص و چکش‌کاری شده ساخت. پایه، شاخه‌ها و جاچراغی‌ها یک تکه بودند. ۱۸در دو طرف آن شش شاخه قرار داشت، سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر.۱۹جاچراغی هر شاخه به شکل شکوفهٔ بادام و هریک دارای گل و گلبرگ ساخته شده بود. شش شاخه از چراغدان سر زده بود. ۲۰‏-۲۱پایهٔ اصلی چراغدان با چهار پیاله به شکل شکوفهٔ بادام با گل و گلبرگ آن تزئین یافته بود و همگی یک تکه و از زیر هر شاخه‌ یک گلبرگ سر زده بود. ۲۲گلبرگها و شاخه‌ها با چراغدان یک تکه و از طلای خالص و چکش کاری شده ساخته شده بودند. ۲۳بعد هفت چراغ آن را با انبرها و سینی‌های آنها از طلای خالص ساخت. ۲۴وزن همگی آنها سی و پنج کیلوگرم طلای خالص بود.
ساختن قربانگاه بُخور
(خروج ۱‏:۳۰‏-۵)
۲۵قربانگاه بُخور را از چوب اقاقیا ساخت. طول و عرض آن چهل و پنج سانتیمتر و ارتفاع آن نود سانتیمتر بود. شاخهای چهار گوشهٔ آن طوری ساخته شده بودند که همه یک تکه دیده می‌شدند.۲۶سطح و پیرامون و شاخهای آن با طلای خالص پوشیده شده بودند و با قابی از طلای خالص گرداگرد آن را تزئین کرد. ۲۷دو حلقهٔ طلایی به زیر قاب نصب کردند که از آنها برای گرفتن میله‌ها برای حمل و نقل آن استفاده می‌شد. ۲۸میله‌ها از چوب اقاقیا ساخته و با طلای خالص پوشانیده شده بودند.
ساختن بُخور و روغن مسح
(خروج ۲۲‏:۳۰‏-۳۸)
۲۹روغن مقدّس و بُخور خالص را که مانند عطر بود، آماده کرد.