خروج باب ۳۸

image_pdfimage_print
ساختن قربانگاه برای قربانی سوختنی
(خروج ۱‏:۲۷‏-۸)
۱قربانگاه قربانی سوختنی را از چوب اقاقیا ساختند که ارتفاع آن یک متر و سی سانتیمتر و طول آن دو متر و بیست سانتیمتر بود. ۲شاخهایی هم در چهار گوشهٔ خود داشت که شاخها و قربانگاه یک تکه بودند و همه با برنز پوشانیده شده بودند. ۳ظروف قربانگاه، یعنی دیگ، خاک‌انداز، کاسه، چنگک و آتشدان آن، همه برنزی بودند. ۴آتشدان قربانگاه برنزی بود و پایین‌تر از لب و در نصف ارتفاع آن قرار داشت. ۵چهار حلقهٔ برنزی در چهار گوشهٔ آتشدان برای گرفتن دو میلهٔ چوبی ساخت. ۶میله‌ها از چوب اقاقیا و با برنز پوشانده شده بودند. ۷میله‌ها را در حلقه‌های دو طرف آتشدان برای حمل و نقل قربانگاه جا داد. قربانگاه از تخته ساخته شده بود و درونش خالی بود.
ساختن حوض برنزی
(خروج ۱۸‏:۳۰)
۸حوض برنزی و پایهٔ برنزی آن را از آیینه‌هایی ساخت که هدیهٔ زنهایی بود که جلوی در خیمهٔ مقدّس خداوند خدمت می‌کردند.
حیاط و سایر قسمت‌های خیمهٔ مقدّس
(خروج ۹‏:۲۷‏-۱۹)
۹بعد شروع به درست کردن پرده‌‌های حیاط نمودند. پردهٔ سمت جنوب آن چهل و چهار متر و از کتان نفیس بافته شده بود. ۱۰تعداد ستونهای آن بیست بود و این ستونها بر بیست پایهٔ برنزی قرار داشتند. چنگک‌ها و پشت‌بندهای ستونها از نقره ساخته شده بودند. ۱۱پردهٔ شمال آن هم به طول چهل و چهار متر و دارای بیست ستون و بیست پایهٔ برنزی بود. چنگک‌ها و پشت‌بندهای ستونهای آن هم نقره‌ای بودند. ۱۲پردهٔ سمت مغرب آن بیست و دو متر و دارای ده ستون و ده پایه بود. چنگک‌ها و پشت‌بندهای ستونها از نقره بودند. ۱۳طول پردهٔ سمت مشرق هم بیست و دو متر بود.۱۴‏-۱۵پرده‌‌های هر دو طرف دروازه شش متر و شصت سانتیمتر و هرکدام دارای سه ستون و سه پایه بود. ۱۶همهٔ پرده‌‌های اطراف حیاط از کتان لطیف ساخته شده بودند. ۱۷پایه‌های ستونها برنزی، امّا چنگک‌ها و پشت‌بندها و سرپوش ستونها نقره‌ای بودند. ۱۸پردهٔ دروازهٔ حیاط از کتان نفیس و پشم به رنگهای آبی، بنفش و قرمز، به هم تابیده بود. طول آن نُه متر و ارتفاع آن دو متر بود. ۱۹چهار ستون آن بالای چهار پایهٔ برنزی قرار داشتند. چنگک‌ها، سرپوش ستونها و پشت‌بندها از نقره بودند. ۲۰تمام میخهای خیمه و پردهٔ آن برنزی بودند.
فلزهایی که در خیمهٔ مقدّس به کار برده شد
۲۱این است فهرست مواد فلزیی که در ساخت خیمهٔ مقدّس خداوند به کار رفتند. این فهرست مطابق سفارش موسی و توسط لاویانی که تحت نظارت ایتامار پسر هارون کاهن کار می‌کردند تهیّه شده بود.
۲۲و بصلئیل پسر اوری، نوهٔ حور از طایفهٔ یهودا همه‌چیز را مطابق فرمان خداوند ساخت. ۲۳اهولیاب پسر اخیسامک از طایفهٔ دان که حکاک و طراح و بافندهٔ کتان لطیف از جنس پشم ارغوانی، بنفش و قرمز بود، به او کمک می‌کرد.
۲۴مقدار طلایی که مردم هدیه دادند در حدود یک تن، مطابق معیار رسمی ‌بود. ۲۵وزن نقره سه هزار و چهارصد و سی کیلوگرم، مطابق معیار رسمی ‌بود ۲۶این مبلغ مطابق سرشماری تعداد آنها، ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه نفر مرد بیست ساله یا بالاتر بود. ۲۷مقدار نقره‌ای که برای صد پایهٔ صد ستون خیمه و پردهٔ آن به کار رفت سه هزار و چهارصد و سی کیلوگرم بود، یعنی سی و چهار کیلو برای هر پایه. ۲۸نقره‌ای که برای ساختن چنگک‌ها، روپوش ستونها و سرهای آنها و پشت‌بندها مصرف شد سی کیلو بود. ۲۹مقدار برنزی که مردم هدیه آوردند دو هزار و چهارصد و بیست و پنج کیلو گرم بود. ۳۰و از آن برای ساختن پایه‌ها، ورودی خیمهٔ مقدّس خداوند، قربانگاه، شبکهٔ برنزی و ظروف آن ۳۱و میخهای خیمه و حیاط آن استفاده شد.