دوم تواریخ

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
کتاب دوم تواریخ دنبالهٔ کتاب اول تواریخ است. این کتاب حکومت سلیمان پادشاه و شورش طایفه‌های شمالی را که به رهبری یربعام، علیه رحبعام پسر و جانشین سلیمان پادشاه صورت گرفت، شرح می‌دهد. این کتاب همچنین شامل تاریخ پادشاهی یهودا تا سقوط اورشلیم در سال پانصد و هشتاد و شش قبل از میلاد، می‌باشد.
تقسیم‌بندی کتاب
سلطنت سلیمان ۱‏:۱‏-۳۱‏:۹
الف- سالهای نخستین ۱‏:۱‏-۱۷
ب- معبد بزرگ ساخته می‌شود ۱‏:۲‏-۱۰‏:۷
پ- سالهای پایانی ۱۱‏:۷‏-۳۱‏:۹
شورش طایفه‌های شمالی ۱‏:۱۰‏-۱۹
پادشاهان یهودا ۱‏:۱۱‏-۱۲‏:۳۶
سقوط اورشلیم ۳۶: ۱۳‏-۲۳