عبرانیان باب 1

برتری مسیح بر انبیا
1خدا در زمان قدیم، در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیلهٔ انبیا با نیاکان ما تكلّم فرمود،2ولی در این روزهای آخر به وسیلهٔ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کلّ كاینات گردانیده و به وسیلهٔ او همهٔ عالم هستی را آفریده است. 3آن پسر، فروغ جلال خدا و مظهر كامل وجود اوست و كاینات را با كلام پرقدرت خود نگاه می‌دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.
برتری مسیح بر فرشتگان
4همان‌طور كه مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود، نامی كه به او داده شد از نام آنها برتر می‌باشد،5زیرا خدا هرگز به هیچ‌یک از فرشتگان نگفته است كه:
«تو پسر من هستی،
امروز پدر تو شده‌ام.»
و یا:
«من برای او پدر خواهم بود
و او پسر من خواهد بود.»
6و باز وقتی نخستزاده را به جهان می‌فرستد می‌فرماید:
«همهٔ فرشتگان خدا باید او را بپرستند.»
7امّا دربارهٔ فرشتگان می‌فرماید:
«خدا فرشتگانش را به صورت باد،
و خادمانش را مثل شعله‌های آتش می‌گرداند.»
8امّا دربارهٔ پسر فرمود:
«ای خدا، تخت سلطنت تو ابدی است،
و با عدالت بر ملّت خود حكومت می‌کنی.
9تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری.
از این جهت خدا، یعنی خدای تو،
تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تدهین كرده است.»
10و نیز:
«تو ای خداوند، در ابتدا زمین را آفریدی
و آسمانها كار دستهای توست.
11آنها از میان خواهند رفت، امّا تو باقی خواهی ماند.
همهٔ آنها مثل لباس كهنه خواهند شد.
12تو آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید.
آری، چون آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند كرد.
امّا تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهند داشت.»
13خدا به کدام‌یک از فرشتگان خود هرگز گفته است:
«به دست راست من بنشین،
تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم؟»
14پس فرشتگان چه هستند؟ همهٔ آنها ارواحی هستند كه خدا را خدمت می‌کنند و فرستاده می‌شوند تا وارثان نجات را یاری نمایند.