غلاطیان

image_pdfimage_print
معرّفی کتاب
همچنان‌که انجیل عیسی مسیح در بین غیر یهودیان موعظه و پذیرفته می‌شد، این سؤال نیز به وجود آمد که آیا برای اینکه یک مسیحی واقعی بود، باید قوانین شریعت موسی را نیز اطاعت کرد یا نه؟ پولس اصرار می‌کند که این کار لزومی ندارد و تنها شرط اصلی برای زندگی حقیقی در مسیح ایمان است که به وسیلهٔ آن، همه نزد خدا عادل شمرده می‌شوند. امّا در بین کلیساهای غلاطیه -‌یک استان رومی در قسمت آسیای صغیر- افرادی مخالف پولس بودند و ادّعا می‌کردند که باید شریعت موسی را نیز بجا آورد.
پولس در این نامه، این مسئله را روشن می‌کند تا کسانی را که به وسیلهٔ این تعالیم غلط گمراه شده بودند به ایمان و رفتار درست برگرداند. پولس موضوع را با بیان اینکه او حقّ دارد رسول عیسی مسیح نامیده شود آغاز می‌کند. او تأکید می‌کند که او از طرف خدا رسول نامیده شده است نه از طرف قدرتهای انسانی، و رسالت او به طور خاص برای غیر یهودیان است. سپس این موضوع را توسعه می‌دهد که عادل شمرده شدن نزد خدا، فقط به وسیلهٔ ایمان ممکن است. در فصلهای آخر، پولس نشان می‌دهد که رفتار مسیحی از محبّت جاری می‌شود که آن در نتیجهٔ ایمان به مسیح است.
تقسیم‌بندی کتاب
مقدّمه ۱‏:۱‏-۱۰
اختیارات پولس به عنوان رسول ۱۱‏:۱‏-۲۱‏:۲
انجیل فیض خدا ۱‏:۳‏-۳۱‏:۴
آزادی و مسئولیّت مسیحی ۱‏:۵‏-۱۰‏:۶
خاتمه ۱۱‏:۶‏-۱۸

دیدگاهتان را بنویسید