لوقا باب 3

image_pdfimage_print
پیام یحیی
(متّی 1‏:3‏-12؛ مرقس 1‏:1‏-8؛ یوحنا 19‏:1‏-28)
1در پانزدهمین سال حكومت طیبریوس قیصر، وقتی پنطیوس پیلاطس فرماندار یهودیه و هیرودیس، حاكم استان جلیل و برادرش فیلیپُس، حاكم استانهای ایتوریه و نواحی ترخونیتس، و لیسانیوس حاكم آبلیه بود، 2یعنی در زمانی‌که حنا و قیافا كاهنان اعظم بودند، كلام خدا در بیابان به یحیی پسر زكریا رسید. 3او به تمام نواحی اطراف رود اردن می‌رفت و اعلام می‌کرد كه مردم توبه كنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. 4همچنان‌که در كتاب اشعیای نبی آمده است:
«شخصی در بیابان فریاد می‌زند:
راهی برای خداوند آماده سازید،
طریق او را راست نمایید.
5درّه‌ها پر شوند،
کوهها و تپّه‌ها صاف گردند،
کجی‌ها راست خواهند شد
راههای ناهموار هموار خواهند گشت
6و همهٔ آدمیان نجات خدا را خواهند دید.»
7انبوه مردم می‌آمدند تا از دست یحیای تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: «ای مارها، چه كسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ 8پس توبهٔ خود را با ثمراتی كه به بار می‌آورید، نشان دهید و پیش خود نگویید كه ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید كه خدا قادر است از این سنگها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. 9تیشه بر ریشهٔ درختان گذاشته شده و هر درختی كه میوهٔ خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افكنده خواهد شد.»
10مردم از او پرسیدند: «پس تكلیف ما چیست؟» 11او پاسخ داد: «آن کسی‌که دو پیراهن دارد، باید یكی از آنها را به کسی‌که ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد، باید همچنین كند.» 12باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: «ای استاد، ما چه باید بكنیم؟» 13به ایشان گفت: «بیش از آنچه مقرّر شده مطالبه نكنید.» 14سپاهیان هم پرسیدند: «ما چه ‌كنیم؟» به آنان گفت: «از كسی بزور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید.»
15مردم در انتظار به سر می‌بردند و از یكدیگر می‌پرسیدند كه آیا یحیی مسیح موعود است یا نه.16امّا او چنین جواب داد: «من شما را با آب تعمید می‌دهم امّا كسی خواهد آمد كه از من تواناتر است و من لایق آن نیستم كه بند كفش او را باز كنم. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. 17او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک كند و گندم را در انبار جمع نماید، امّا كاه را در آتشی خاموش نشدنی، خواهد سوزانید.»
18یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد 19امّا هیرودیس، كه بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاریهای دیگر خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، 20با انداختن یحیی به زندان مرتكب كاری بدتر از همه شد.
تعمید گرفتن عیسی
(متّی 13‏:3‏-17؛ مرقس 9‏:1‏-11)
21پس از آنكه همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود كه آسمان گشوده شد 22و روح‌القدس به صورت كبوتری بر او نازل شد و صدایی از آسمان آمد: «تو پسر عزیز من هستی. از تو خشنودم.»
شجره‌نامهٔ عیسی
(متّی 1‏:1‏-17)
23وقتی عیسی مأموریت خود را شروع كرد در حدود سی سال از عمرش گذشته بود و برحسب تصوّر مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هالی، 24پسر مَتات، پسر لاوی، پسر مِلكی، پسر ینا، پسر یوسف، 25پسر مَتاتیا، پسر آموس، پسر ناحوم، پسر حِسلی، پسر نَجی، 26پسر مأت، پسر مَتاتیا، پسر شِمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، 27پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر زروبابل، پسر شالتیئیل، پسر نیری، 28پسر مِلكی، پسر اَدی، پسر قوسام، پسر ایلمودام، پسر عیر، 29پسر یوسی، پسر الیعزر، پسر یوریم، پسر مَتات، پسر لاوی، 30پسر شَمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم، 31پسر مِلیا، پسر مینان، پسر مَتاتا، پسر ناتان، پسر داوود، 32پسر یَسی، پسر عوبید، پسر بوعز، پسر شَلمون، پسر نَحشون، 33پسر عمیناداب، پسر ارام، پسر حَصرون، پسر فارص، پسر یهودا، 34پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور،35پسر سروج، پسر رعو، پسر فالج، پسر عابر، پسر صالح، 36پسر قینان، پسر ارفكشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامَک، 37پسر متوشالَح، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر مَهلئیل، پسر قینان، 38پسر انوش، پسر شیث، پسر آدم بود و آدم از خدا بود.

دیدگاهتان را بنویسید