متی باب ۶

image_pdfimage_print
صدقه دادن
۱«مواظب باشید که وظایف دینی خود را برای جلب توجّه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید.
۲«پس هرگاه صدقه می‌دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنانکه ریاکاران در کنیسه‌ها و خیابانها می‌کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافته‌اند! ۳↵ و امّا تو، هرگاه صدقه می‌دهی، نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می‌کند آگاه شود. ۴↵ از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.
دعا
(لوقا ۲‏:۱۱‏-۴)
۵«وقتی دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه‌ها و گوشه‌های خیابانها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته‌اند! ۶هرگاه تو دعا می‌کنی به اندرون خانهٔ خود برو، در را ببند و در خلوت، در حضور پدر نادیدهٔ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد. ۷در وقت دعا مانند بت‌پرستان وِردهای بی‌معنی را تکرار نکنید، آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد، دعایشان مستجاب می‌شود. ۸پس مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می‌داند. ۹پس شما این‌طور دعا کنید:
‘ای پدر آسمانی ما،
نام تو مقدّس باد.
۱۰پادشاهی تو بیاید.
ارادهٔ تو همان‌طور که در آسمان اجرا می‌شود، در زمین نیز اجرا شود.
۱۱نان روزانهٔ ما را امروز به ما بده.
۱۲خطاهای ما را ببخش،
چنانکه ما نیز خطاکاران خود را می‌بخشیم.
۱۳ما را در وسوسه‌ها میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده،
زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.’
۱۴«چون اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. ۱۵امّا اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.
روزه
۱۶«وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران، خودتان را پریشان نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزه‌دار بودن خود را به رُخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافته‌اند! ۱۷امّا تو وقتی روزه می‌گیری، سر خود را شانه کُن و صورت خود را بشوی ۱۸تا مردم از روزهٔ تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است، آن را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.
گنج آسمانی
(لوقا ۳۳‏:۱۲‏-۳۴)
۱۹«گنجهای خود را بر روی زمین، جایی‌که بید و زنگ به آن زیان می‌رساند و دزدان نقب زده آن را می‌دزدند، ذخیره نکنید. ۲۰بلکه گنجهای خود را در عالم بالا، یعنی در جایی‌که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رسانند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند، ذخیره کنید. ۲۱زیرا هرجا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.
چراغ بدن
(لوقا ۳۴‏:۱۱‏-۳۶)
۲۲«چراغ بدن، چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است۲۳امّا اگر چشم تو سالم نباشد تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در توست تاریک باشد، آن، چه تاریکی عظیمی خواهد بود!
خدا و دارایی
(لوقا ۱۳‏:۱۶؛ ۲۲‏:۱۲‏-۳۱)
۲۴«هیچ‌کس نمی‌تواند بندهٔ دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش می‌آید و دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت پیدا می‌کند و دومی را حقیر می‌شمارد. شما نمی‌توانید هم بندهٔ خدا باشید و هم در بند مال.
۲۵↵ «بنابراین به شما می‌گویم: برای زندگی خود نگران نباشید، که چه بخورید و یا چه بیاشامید و نه برای بدن خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. ۲۶به پرندگان نگاه کنید: آنها نه می‌کارند، نه درو می‌کنند و نه در انبارها ذخیره می‌کنند، ولی پدر آسمانی شما روزیِ آنها را می‌دهد. مگر ارزش شما به‌ مراتب از آنها بیشتر نیست؟ ۲۷کدام‌یک از شما می‌تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟
۲۸«چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می‌کنند، آنها نه زحمت می‌کشند و نه می‌ریسند. ۲۹ولی بدانید که حتّی سلیمان هم با آن‌همه حشمت و جلالش مثل یکی از آنها آراسته نشد. ۳۰پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور ریخته می‌شود این‌طور می‌آراید، آیا شما را، ای کم‌ایمانان، بمراتب بهتر نخواهد پوشانید!
۳۱«پس نگران نباشید و نگویید: ‘چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟ و یا چه بپوشیم؟’۳۲تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می‌کنند، امّا پدر آسمانی شما می‌داند که شما به همهٔ این چیزها احتیاج دارید. ۳۳↵ شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته‌های او بکوشید، آن وقت همهٔ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. ۳۴↵ پس نگران فردا نباشید، نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی است.

۲ Comments on “متی باب ۶”