پیدایش

image_pdfimage_print

  پیدایش باب :

معرّفی کتاب
کتاب پیدایش شرح آفرینش جهان، خلقت انسان، آغاز گناه و رنج و درد در جهان و نیز گفت‌وگوی خدا با آدمیان است. کتاب پیدایش دارای دو بخش عمده است:
۱- فصلهای ۱‏-۱۱ آفرینش جهان و تاریخ نژادهای اولیهٔ انسان، داستان زندگی آدم و حوا، قائن، نوح و توفان و بُرج بابل.
۲- فصلهای ۱۲‏-۵۰ تاریخ آباء و اجداد اولیهٔ قوم ‌اسرائیل. ابتدای آنها حضرت ابراهیم است که به‌خاطر ایمان برجسته و اطاعت از خدا بسیار مشهور و معظم است. سپس داستان زندگی پسرش اسحاق و نوه‌اش یعقوب است که بعدها «اسرائیل» نامیده شد و دوازده پسر او که بنیانگذاران دوازده طایفهٔ اسرائیل بودند. سپس توجّه خاص به یوسف پسر کوچک یعقوب دارد و حوادثی که سبب شد یعقوب و تمام خانواده‌اش به مصر کوچ کنند.
کتاب پیدایش ضمن اینکه دربارهٔ زندگی مردم سخن می‌گوید، اولین شرح کارهای خدا نیز هست. در ابتدا بیان می‌کند که خدا چگونه جهان را آفرید و در پایان شرح وعدهٔ خداست، مبنی بر اینکه او به مردم توجّه دارد و از آنها حمایت و پشتیبانی می‌کند. شخصیّت اولیهٔ کتاب، خود خداست. او کسانی را که کارهای خلاف می‌کنند داوری و مجازات می‌کند و کسانی را که اوامر او را انجام می‌دهند راهنمایی و کمک می‌نماید و وقایع تاریخ آنها را رهبری می‌کند. این کتاب داستان ایمان مردم و عکس‌العمل خدا برای زنده نگاه‌داشتن آن ایمان می‌باشد.
تقسیم‌بندی کتاب
آفرینش جهان و انسان ۱‏:۱‏-۲۵‏:۲
آغاز گناه و رنج و درد ۱‏:۳‏-۲۴
از آدم تا نوح ۱‏:۴‏-۳۲‏:۵
نوح و توفان ۱‏:۶‏-۳۲‏:۱۰
بُرج بابل ۱‏:۱۱‏-۹
از سام تا ابراهیم ۱۰‏:۱۱‏-۳۲
پدران قوم، ابراهیم، اسحاق، یعقوب ۱‏:۱۲‏-۲۹‏:۳۵
نسل عیسو ۱‏:۳۶‏-۴۳
یوسف و برادرانش ۱‏:۳۷‏-۲۸‏:۴۵
بنی‌اسرائیل در مصر ۱‏:۴۶‏-۲۶‏:۵۰

One Comment on “پیدایش”