پیدایش باب ۱۰

image_pdfimage_print

فرزندان ‌پسران ‌نوح (اول تواریخ ۵‏:۱‏-۲۳) ۱اینها فرزندان پسران ‌نوح‌ یعنی فرزندان ‌سام‌، حام ‌و یافث‌ هستند که‌ بعد از توفان‌ متولّد شدند: ۲پسران‌ یافث‌: جومر، ماجوج‌، مادای‌، یاوان‌، توبال‌، ماشک‌ و تیراس ‌بودند. ۳پسران ‌جومر: اشکناز، ریفات ‌و توجرمه ‌بودند. ۴پسران ‌یاوان‌: الیشه‌، ترشیش‌، کتیم‌ و رودانیم‌ بودند. ۵از اینها مردمی که‌ در اطراف‌ دریا در جزیره‌ها زندگی می‌کردند، به وجود آمدند. اینها فرزندان ‌یافث ‌هستند که‌ هر کدام‌ در قبیله‌ و در سرزمین ‌خودشان‌ زندگی می‌کردند و هر قبیله ‌به ‌زبان‌ مخصوص ‌خودشان‌ صحبت‌ می‌کردند. ۶پسران ‌حام‌: کوش‌، مصر‌، لیبی ‌و کنعان ‌بودند. ۷پسران‌ کوش‌: سبا، حویله‌، سبته‌، رعمه‌ و سبتکا بودند. و پسران ‌رعمه: ‌شبا و ددان ‌بودند. ۸کوش ‌پسری داشت‌ به ‌نام نمرود. او اولین‌ مرد قدرتمند در روی زمین‌ بود. ۹او با کمک ‌خداوند تیرانداز ماهری شده‌ بود و به‌ همین ‌جهت ‌است‌ که ‌مردم ‌می‌گویند: «خدا تو را در تیراندازی مانند نمرود گرداند.» ۱۰در ابتدا منطقهٔ فرمانروایی او شامل‌: بابل‌، ارک‌، آکاد و تمام ‌اینها در سرزمین ‌شنعار بود. ۱۱بعد از آن ‌به ‌سرزمین آشور رفت‌ و شهرهای نینوا، و رحوبوت‌ عیر، کالح‌ ۱۲و ریسن‌ را که ‌بین‌ نینوا و کالح‌ که‌ شهر بزرگی است، ‌بنا کرد. ۱۳مصر‌ جدّ لود‌، عنامیم‌، لهابیم‌، نفتوحیم‌، ۱۴فتروسیم‌، کسلوحیم ‌و کفتوریم که‌ جدّ فلسطینی‌هاست‌، بود. ۱۵صیدون‌، نخستزادهٔ کنعان ‌بود و پس‌ از او حت به دنیا آمد. ۱۶کنعان‌ هم‌ جدّ اقوام ‌زیر بود: یبوسیان‌، اموریان‌، جرجاشیان‌، ۱۷حویان‌، عرقیان‌، سینیان‌، ۱۸‏-۱۹اروادیان‌، صماریان ‌و حماتیان‌. قبایل‌ مختلف‌ کنعان‌، از صیدون ‌تا جرار که‌ نزدیک ‌غزه‌ است‌ و تا سدوم ‌و غموره‌ و ادمه‌ و صبوئیم ‌که ‌نزدیک ‌لاشع ‌است‌، پراکنده‌ شدند. ۲۰اینها، نسلهای حام‌ بودند که ‌به‌ صورت ‌قبایل مختلف‌ زندگی می‌کردند و هر قبیله برای خود زبان ‌مخصوصی داشت‌. ۲۱سام‌ -‌برادر بزرگ‌ یافث- جدّ تمام‌ فرزندان عابر بود‌. ۲۲پسران‌ سام عبارت‌ بودند از: عیلام‌، آشور، ارفکشاد، لود و اَرام‌. ۲۳پسران‌ اَرام‌، عبارت‌ بودند از: عوص، حول‌، جاتر و ماشک‌. ۲۴ارفکشاد، پدر شالح‌ و شالح ‌پدر عابر بود. ۲۵عابر دو پسر داشت‌. اسم‌ یکی فالج ‌بود -‌زیرا در زمان‌ او بود که‌ مردم ‌دنیا پراکنده ‌شدند- و اسم ‌دیگری یقطان ‌بود. ۲۶پسران ‌یقطان ‌عبارت ‌بودند از: الموداد، شالف‌، حضرموت‌، یارح‌، ۲۷هدورام‌، اوزال‌، دِقلَه‌، ۲۸عوبال‌، ابیمائیل‌، شِبا، ۲۹اوفیر، حویله ‌و یوباب‌. ۳۰همهٔ اینها از ناحیهٔ میشا تا سفاره‌ که‌ یکی از کوههای شرقی است‌، زندگی می‌کردند. ۳۱اینها نسلهای سام ‌بودند که‌ در قبیله ‌و سرزمینهای مختلف ‌زندگی می‌کردند و هر قبیله ‌با زبان‌ مخصوص ‌خودشان ‌گفت‌وگو می‌کردند. ۳۲همهٔ این‌ افراد بر طبق‌ نسب‌نامه‌هایشان‌، پسران‌ نوح ‌بودند که‌ بعد از توفان ‌تمام ‌ملّتهای روی زمین ‌به‌ وسیلهٔ ‌آنها به وجود آمد.