پیدایش باب ۳۶

image_pdfimage_print

نسل ‌عیسو
(اول ‌تواریخ ۳۴‏:۱- ۳۷)
۱فرزندان ‌عیسو یعنی اَدوم‌ ۲که ‌با دختران‌ کنعانی ازدواج ‌کرده‌ بود عبارتند از: عاده دختر ایلون‌ حِتّی‌، اهولیبامه‌، دختر عَنَه‌ دختر صبعون‌ حوی ۳و بسمه ‌دختر اسماعیل ‌و خواهرش ‌نبایوت. ۴عاده ‌الیفاز را به دنیا آورد و بسمه رعوئیل ‌را زایید. ۵اهولیبامه‌ یعوش‌، یعلام ‌و قورح‌ را زایید. تمام‌ این ‌پسران ‌در سرزمین کنعان ‌برای عیسو متولّد شدند.
۶عیسو زنان‌، پسران‌، دختران‌ و تمام‌ اهل‌ خانه‌اش ‌را با تمام‌ گلّه‌ها و هرچه‌ در کنعان ‌به ‌دست‌ آورده‌ بود، برداشت‌ و از نزد برادرش ‌یعقوب ‌به ‌جای دیگر رفت‌. ۷زیرا آنها گلّه‌های زیاد داشتند و آن‌ زمین ‌برای هردوی آنها کافی نبود. ۸پس ‌عیسو در کوههای سعیر در اَدوم ‌ساکن‌ شد. عیسو همان‌ اَدوم‌ است‌.
۹اینها فرزندان ‌عیسو جدّ اَدومیان ‌هستند: ۱۰‏-۱۳عاده‌ زن ‌عیسو پسری به ‌نام ‌الیفاز زایید. الیفاز پنج‌ پسر داشت‌ به ‌نامهای‌: تیمان‌، اومار، صفو، جَعتام ‌و قناز. او یک‌ پسر هم‌ از زن ‌صیغه‌ای‌اش‌ تمناع‌ داشت ‌به ‌نام‌ عمالیق‌.
بسمه زن ‌دیگر عیسو هم‌ رعوئیل ‌را به دنیا آورد و رعوئیل‌ چهار پسر داشت‌ به ‌نامهای‌: نَحَت‌، زارَح‌، شمه‌ و مِزّه‌.
۱۴اهولیبامه‌، زن‌ عیسو که‌ دختر عَنَه ‌پسر صبعون ‌بود، سه‌ پسر برای عیسو زایید: یعوش‌، یعلام‌ و قورح‌.
۱۵این‌ قبایل از نسل ‌عیسو هستند و الیفاز که ‌پسر اول ‌عیسو است‌ جدّ این قبایل بود: تیمان‌، اومار، صفو، قناز، ۱۶قورح‌، جَعتام‌ و عمالیق‌. همهٔ اینها از نسل ‌عاده‌ زن ‌عیسو هستند.
۱۷رعوئیل‌ پسر عیسو جدّ این ‌قبایل بود: نَحَت‌، زارح‌، شمه‌، و مِزّه‌‌. اینها همه ‌از نسل ‌بسمه زن‌ عیسو بودند.
۱۸اینها هم ‌قبایلی بودند که ‌از فرزندان‌ اهولیبامه ‌دختر عَنَه- زن‌ عیسو بودند: یعوش‌، یعلام‌ و قورح‌.۱۹تمام‌ این ‌قبایل از نسل‌ عیسو بودند.
نسل ‌سعیر
(اول ‌تواریخ‌ ۳۸‏:۱‏-۴۲)
۲۰‏-۲۱مسکن‌ اصلی سرزمین ‌اَدوم ‌بین‌ قبایلی که ‌از نسل‌ سعیر حوری بودند، تقسیم ‌شد. این‌ قبایل عبارت‌ بودند از: لوطان‌، شوبال‌، صبعون‌، عَنَه، دیشون‌، ایصر و دیشان‌.
۲۲لوتان‌ جدّ خاندان ‌حوری و هیمام ‌بود. (لوطان ‌خواهری به‌ نام‌ تمناع‌ داشت‌.)
۲۳شوبال‌ جدّ خاندانهای‌، علوان‌، منَحَت‌، عیبال‌، شفو و اونام‌ بود.
۲۴صبعون ‌دو پسر داشت‌: ایه و عَنَه. (این ‌همان ‌عَنَه است که هنگامی که ‌در بیابان ‌الاغهای پدرش‌ را می‌چرانید، چشمه‌های آب ‌گرم‌ را پیدا کرد.) ۲۵‏-۲۶عَنَه پدر دیشون ‌که‌ جدّ خاندانهای حمدان‌، ایشبان‌، بتران‌، و کِران ‌است‌، بود. عَنَه ‌دختری ‌به‌ نام ‌اهولیبامه‌ داشت.
۲۷ایصر جدّ خاندانهای بلهان‌، زعوان ‌و عقان‌ بود.
۲۸دیشان‌ جدّ خاندانهای عوص و اران ‌بود.
۲۹‏-۳۰اینها قبایل حوری در سرزمین ‌اَدوم ‌هستند: لوتان‌، شوبال‌، صبعون‌، عَنَه‌، دیشون‌، ایصر و دیشان‌.
پادشاهان ‌اَدوم‌
(اول ‌تواریخ ‌۴۳‏:۱‏-۵۴)
۳۱‏-۳۹قبل ‌از اینکه در اسرائیل‌ پادشاهی سلطنت‌ کند، این‌ پادشاهان‌ به ‌این ‌ترتیب ‌در سرزمین ‌اَدوم‌ سلطنت ‌کردند:
بالع ‌پسر بعور از دینهابه‌.
یوباب ‌پسر زارح ‌از بُصره‌.
حوشام ‌از منطقهٔ ‌تیمان‌.
هداد پسر بداد از عویت‌.
(هداد، موآبیان ‌را در جنگی در سرزمین ‌موآب ‌شکست ‌داد.)
سَمله‌ از مسریقه‌.
شاول ‌از رحوبوت‌ رودخانه‌.
بعل‌ حانان‌ پسر عکبور.
هداد از فاعو. (زن ‌هداد، مهتابیل‌ دختر ماتراد و نوهٔ مذهاب‌ بود.)
۴۰‏-۴۳عیسو جدّ این ‌قبایل اَدومی بود: تمناع‌، علوه‌، یتیت‌، اهولیبامه‌، ایله‌، فینون‌، قناز، تیمان‌، مبصار، مجدیئیل ‌و عیرام‌ منطقه‌ای که ‌هریک‌ از این‌ قبایل در آن ‌زندگی می‌کردند، به ‌نام ‌آنها شناخته ‌شد.

دیدگاهتان را بنویسید